Language focus unit 16 : the association of southeast asian nations

  -  

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về phong thái phát âm, phương pháp nâng giọng cao với thấp trong giờ đồng hồ Anh cũng tương tự ôn tập về mệnh đề quan hệ chỉ thời gian. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần để ý cũng như giải đáp giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


Practise reading these sentences with the rising-falling tone. Notice that prominent wors are in capital letters
*

INTONATION(Ngữ điệu)

The rising-falling tune

Practise reading these sentences with the rising-falling tone. Notice that prominent wors are in capital letters. (Thực hành đọc các câu sau với giọng cải thiện hạ hạ thấp. để ý rằng những từ trông rất nổi bật được viết hoa.)

1. Vì chưng you live in a house or a flat?2. Is Jane a teacher or a student?3. Would you lượt thích some tea or coffee?4. Is the baby a boy or a girl?5. Shall we go by bus or by train?6. Is today Tuesday or Wednesday?7. Are you coming or not?8. Is your sister older or younger than you?9. Vày you want lớn have luch now?10. Did Italy or Brazil in the World Cup?

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Exercise 1.Complete each of the following sentences, using a suitable adverbial clause of time in the box. Use each clause once only.

Bạn đang xem: Language focus unit 16 : the association of southeast asian nations

(Hoàn thành mỗi câu sau, áp dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian phù hợp ở trong khung. áp dụng mỗi mệnh đề chỉ một lần.)

Example:

_____________________________ I"ll invite her to our party.

When I see Mary tomorrow,I"ll invite her lớn our party.

Xem thêm: Đánh Giá Trường Lê Hồng Phong Nam Định Có Tốt Không? Trường Thpt Chuyên Lê Hồng Phong

1.She"ll phone youas soon as she arrives in Ho chi Minh City. (Cô ấy sẽ gọi cho bạn ngay khi cô ấy đến thành phố Hồ Chí Minh.)2.After the war was over,we started rebuilding the country. (Sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, chúng ta bước đầu xây dựng lại đất nước.)3.They met a lot of peoplewhile they were on holiday. (Họ gặp gỡ gỡ được nhiều người khi họ đi ngủ lễ.)4.Before you leave,don"t forget to lớn turn off the lights. (Trước khi bạn rời đi, nhớ là tắt đèn.)5.I"ll staytill you get back. (Tôi sẽ ở chỗ này tới tận khi bạn quay lại.)6.We"ll come to lớn see youwhenever we are in Hanoi. (Chúng tôi sẽ chạm mặt bạn bất cứ bao giờ bạn sinh sống Hà Nội.)7.There is a danger of waras long as imperialism exists. (Sẽ gồm mối tác hại chiến tranh nếu công ty nghĩa Đế quốc tồn tại.)8.Tom thanh lịch a merry songas he walked away. (Tom hát một bài bác hát phấn kích và anh ấy bước đi.)

Exercise 2.Supply the correct tense khung of the verbs in brackets.

Xem thêm: Soạn Bài Tập Làm Thơ Tám Chữ, Top 6 Bài Soạn Tập Làm Thơ Tám Chữ Lớp 9 Hay Nhất

(Cho dạng đúng của những động từ vào ngoặc.)

1. When he (arrive)__arrives__, he will tell us about the match. (Khi anh ấy đến, anh ấy đã kể cho chúng ta nghe về trận đấu.)2. Before the head teacher (arrive)__arrives__, I’ll give the guests their tea. (Trước khi giáo viên công ty nhiệm đến, tôi đang mời khách hàng uống trà.)3. Peter và John are going to lớn play tennis tonight. While they (play)__are playing__, we’ll go to the beach. (Peter và John sẽ chơi quần vợt vào buổi tối nay. Trong những khi họ chơi, bọn họ sẽ đi ra biển.)4. Since they (get) __got__married, they have moved the house twice. (Kể trường đoản cú khi bọn họ kết hôn, bọn họ đã đưa nhà 2 lần.)5. As soon as I (finish)__have finished__, I’ll give you a call. (Ngay lúc tôi hoàn thành, tôi sẽ gọi cho bạn.)6. After he (graduate)__had graduated__from university, he joined the army. (Sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học, anh ấy dự vào quân đội.)7. Can you look after the children while I (be)__am__out? (Bạn gồm thể chăm lo lũ trẻ trong lúc tôi đi ra ngoài được không?8. When I (read)__have read__this novel, you can have it. (Khi tôi đọc hoàn thành cuốn tiêut thuyết này, chúng ta cũng có thể lấy nó đi.)

Exercise 3.Combine two sentences, using one as an adverbial clause of time with the given conjunction.(Nối nhì câu, dùng một câu để triển khai mệnh đề chỉ thời gian liên tự đã cho sẵn.)

1.Let"s go out before it starts raining. (Hãy đi ra bên ngoài trước khi trời mưa.)2.I"ll give you my address when I have found somewhere to lớn live. (Tôi sẽ đưa bạn add của tôi khi tôi tìm được ở đâu đó nhằm sinh sống.)3.After he had done his homework, he went lớn bed. (Sau khi anh ấy làm xong xuôi bài tập về nhà, anh ấy đi ngủ.)4.We"ll let you know as soon as we have made our decision. (Chúng tôi đang để bạn biết tức thì khi shop chúng tôi quyết định.)5.I haven"t met them since I left school. (Tôi không gặp gỡ họ kể từ khi tôi ra trường.)6.Robert suddenly began lớn feel ill while he was doing the examination. (Robert đột nhiên ban đầu cảm thấy nhỏ xíu yếu trong lúc anh ấy đã làm bài xích thi.)7.Kate will come back home after she has finished the last semester. (Kate vẫn trở về nhà sau khi cô ấy hoàn thành kì học tập cuối.)