Language focus trang 144

     

Bài học Unit 15 Computers phần Language Focus phía dẫn những em điểm ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành với "yet" và "already". Trong khi giúp những em có so sánh đối chiếu thân thì hiện tại kết thúc và thì vượt khứ đơn.

Bạn đang xem: Language focus trang 144


Video bài giảng

Tóm tắt bài giảng

1.Grammar Language Focus Unit 15 Lớp 8

2. Exercise Language Focus Unit 15 Lớp 8

2.1. Unit 15 Language Exercise 1

2.2.Unit 15 Language Exercise 2

2.3.Unit 15 Language Exercise 3

2.4.Unit 15 Language Exercise 4

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus


Thì hiện tại kết thúc với "yet" với "already" có những cách sử dụng như sau:

Chúng ta cần sử dụng thì hiện nay tại chấm dứt với already để nhấn mạnh hành vi đã hoàn thành sớm hơn thời hạn dự định.Ví dụDon’t forget lớn post the letter, will you? – I’ve already posted it.When is Tom going to lớn start his new job? – He has already started.Chúng ta cần sử dụng thì hiện tại tại hoàn thành với "yet" để miêu tả rằng tín đồ nói đang ý muốn đợi điều nào đấy xảy ra. "Yet"chỉ sử dụng trong thắc mắc và câu phủ định.Ví dụHas it stopped raining yet?I haven’t told them about the accident yet.Has Miss Lan come into the hall yet?

1.2. Comparison of present perfect and past simple(So sánh thân thì hiện tại tại xong xuôi và thì thừa khứ đơn)

Present perfectPast simple
Xảy ra trong wá khứ và không được khẳng định rõ thời gianLuôn luôn có tương tác đến hiện tại tạiXảy ra trong wá khứ cùng được xác minh rõ thời gianChỉ nói về quá khứ, không contact đến hiện tại


2. Exercise Language Focus Unit 15 Lớp 8


2.1. Unit 15 Language Exercise 1

Ba"s mother has just been back from the market. She wanted him to vì some housework while she was at the market. Cha made notes in his diary và checked (√) the work he has done. Look at Ba"s diary & complete the dialogue using YET và ALREADY.

(Mẹ của cha mới đi chợ về. Mẹ mong mỏi bạn ấy làm một trong những việc nội trợ trong những khi mẹ đi chợ. Bố ghi lại công việc của mình vào cuốn nhật ký và khắc ghi (√) vào việc bạn ấy đang làm. Hãy nhìn cuốn nhật ký kết của cha rồi kết thúc hội thoại dưới đây, dùng YET và ALREADY.)

Do homework

Tidy the room x

Turn off the washing machine

Call & tell Aunt Le khổng lồ have lunch

Ba"s mother:Have you finished your homework yet?

Ba:Yes,_____________, Mom.

Ba"s mother:Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba:I"m sorry, Mom.____________.

Ba"s mother:Bad boy, Ba. Và the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba:Don"t worry, Mom._____________________.

Ba"s mother:Have you called & told aunt Le to lớn have lunch with us today?

Ba:Yes.____________________, & she said she would come.

Guide khổng lồ answer

Ba"s mother:Have you finished your homework yet?

Ba:Yes,I have already done my homework, Mom.

Ba"s mother:Good. What about your room? Is it tidied now?

Ba:I"m sorry, Mom.I haven"t tidied the room yet.

Ba"s mother:Bad boy, Ba. & the washing machine! Have you turned it off yet?

Ba:Don"t worry, Mom.I have already turned off the washing machine.

Ba"s mother:Have you called and told aunt Le to have lunch with us today?

Ba:Yes.I have already called và told aunt Le to have lunch, & she said she would come.


2.2. Unit 15 Language Focus Exercise 2

Work with a partner. Ask and answer questions about the flights.(Hãy làm việc với chúng ta bên cạnh. Đặt câu hỏi và vấn đáp về những chuyến bay.)

- Has the flight to Vientiane departed yet? - Has the flight from Los Angeles arrived yet?

- Yes. It has already departed. - No. It hasn"t arrived yet.

*

Guide lớn answer

- Has the flight khổng lồ Vientiane departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to lớn Paris departed yet?

Yes. It has already departed.

- Has the flight to Hongkong departed yet?

No. It hasn"t departed yet.

- Has the flight to bangkok departed yet?

No. It hasn"t departed yet.

- Has the flight to Singapore departed yet?

No. It hasn"t departed yet.

- Has the flight from Los Angeles arrived yet?

No. It hasn"t arrived yet.

- Has the flight from Jakarta arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Manilas arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Kuala Lumpur arrived yet?

Yes. It has already arrived.

- Has the flight from Delhi arrived yet?

No. It hasn"t arrived yet.


2.3. Unit 15 Language Focus Exercise 3

Read the sentences. Check (√) the correct column.(Hãy đọc đa số câu sau đây rồi lưu lại (√) vào đúng cột.)

finished actionimcomplete action
a. I"ve been khổng lồ Sa pa highlands.
b. They have lived Ca Mau for 10 years.

Xem thêm: Tác Phẩm Đọc Tiểu Thanh Kí (Độc Tiểu Thanh Kí), Đọc Tiểu Thanh Kí

c. She has finished her homework.
d. He has worked with the computer since early morning.
e. We have found the problems with the printer.
f. Someone has unplugged the printer.
g. People have received information through the mạng internet recently.

Guide khổng lồ answerFinished action

c. She has finished her homework.

d. He has worked with the computer since early morning.

e. We have found the problems with the printer.

Incomplete action

f. Someone has unplugged the printer.

g. People have received information through the internet recently.


2.4. Unit 15 Language Focus Exercise 4

Complete the dialogues. Use the present perfect or the past simple of the verbs in brackets.(Hoàn thành số đông hội thoại sau, dùng thì hiện tại tại hoàn thành hoặc thì quá khứ solo của hễ từ vào ngoặc.)

Guide khổng lồ answer

Ba:(1)Haveyouseenthe filmJurassic Parkyet?(see)

Nam:Yes, I have.

Ba:Whendidyouseeit?

Nam:I saw it three months ago.

Loan:We (2)haven"t hada vacation since last year.(not have)

Chi:Why not?

Loan:My parents (3)have beenvery busy since then.(be)

Nga:(4)Haveyouheardthe news about Nam?(hear)

Mai:No. What (5)happened?(happen)

Nga:He (6)hadan accident. He was jogging.(have)

He suddenly (7)felland (8)brokehis leg.(fall, break)

Sung:(9)Hasthe planearrivedyet?(arrive)

Clerk:Yes, ithas.

Sung:Whendiditarrive?

Clerk:Itarrivedat the airport two hours ago.


1. David/ leave/ the party.2. I/ not receive/ his letter.3. The manager/ come/ the office?4. We/ see/ that film.5. Laura/ not find/ a job.6. It/ stop/ raining?7. He/ drink/ three bottles of beer.8. We/ not hear/ anything from them.9. You/ post/ the letter?10. They/ go/ to Brazil.

Key

1. David has already left the party.

2. I haven"t received his letter yet.

3. Has the manager come khổng lồ the office yet?

4. We have already seen that film.

5. Laura hasn"t found a job yet.

6. Has it stopped rainning yet?

7. He has already drunk three bottles of beer.

8.We haven"t heard anything from them yet.

9.Have you posted the letter yet?

10. They have already gon lớn Brazil.


Câu 1:Exercise 1: Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.

Dear Anya,

At the moment, I’m in London with Jane and Aunt Grace and we have (1)______ had a lovely meal.

Xem thêm: Giải Bài Tập 65 Trang 34 Toán 7 Tập 1, Giải Bài 65,66,67 Trang 34 Sgk Toán 7 Tập 1

We’re having a great time. We have (2)_____seen the Tower & Buckingharn Palace. We haven’t been to Madame Tussaud’s (3)____,but we’re going to go tomorrow.

I must go now. Jane has (4)____said she wants to lớn go shopping again. I don’t know what she’s going khổng lồ buy - she has (5)____spent most of her money on clothes và she hasn’t bought any presents(6)______!