Language Focus

  -  

1. Work with a partner. Ask và answer questions about what each person did on the weekend. 

(Hãy thực hành với một bạn cùng lớp. Hỏi và trả lời các thắc mắc về những câu hỏi mà mọi cá nhân đã làm trong ngày cuối tuần.)

Name

Activities

Day / Time

Ba

Movie - Ghosts & Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert - Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp - Y&Y (Youth và Young Pioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match - Dong Thap vs. The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play - Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Tạm dịch: 

Tên

Hoạt động

Ngày/ Giờ

Ba

Phim - Ma và Quái vật

Thứ bảy/ 2 giờ chiều

Nga

Hòa nhạc - hầu hết ca sĩ Hà Nội

Thứ bảy/ 8 giờ tối

Lan

Cắm trại - Hội thiếu thốn niên tiền phong

Tất cả cuối tuần

Nam

Trận đá bóng - Đồng Tháp và nạm Công

Chủ nhật/ 4 giờ đồng hồ chiều

Hoa

Kịch - Much Ado About Nothing

Chủ nhật/ 7 tiếng tối

Hướng dẫn giải: 

A: What did.......... Do on the weekend?

B: He/ She ....(động từ bỏ thì thừa khứ đơn)......... 

A: When did she/ he ..... (động trường đoản cú nguyên mẫu)............. ?

B: She/ He ....(động từ thì vượt khứ đơn)......... It on .....(days of weekend) at ........... (giờ)......... . 

Tạm dịch: 

A: .......... đã làm những gì vào cuối tuần?

B: chúng ta ấy đã.............. 

A: chúng ta ấy đã........... Lúc nào........... ?

B: bạn ấy vẫn .............. Vào hôm..... Lúc....... 

2. Lan và her friends are holding a farewell các buổi party for Maryam. Write the things they did to prepare for the party. Use the pictures & the words in the box. 

(Lan và chúng ta của cô dự định tổ chức triển khai một buổi tiệc chia tay mang lại Maryam. Hãy viết phần đa gì mà họ làm để sẵn sàng cho bữa tiệc. Thực hiện tranh và đông đảo từ trong khung.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

*

Hướng dẫn giải:

1. Lan made a cake.

Bạn đang xem: Language focus

2. Rã hung colorful lamps.

3. Nga bought some flowers.

4. Mai painted a picture of Ha Noi.

5. Lien went shopping.

Xem thêm: Soạn Bài Thánh Gióng Sgk Ngữ Văn Lớp 6 Bài Thánh Gióng, Soạn Văn 6 Trang 6 Kết Nối Tri Thức

Tạm dịch:

mua

một loại bánh

làm

những bông hoa

treo

một tranh ảnh về Hà Nội

đi

đèn các màu

vẽ

mua sắm

1. Lam vẫn làm một chiếc bánh.

2. Tân sẽ treo các chiếc đèn màu.

3. Nga đang mua mọi bông hoa.

4. Mai sẽ vẽ một tranh ảnh về Hà Nội.

Xem thêm: Sóng Ra Khỏi Khối Chọn Sóng Là : B, Sóng Ra Khỏi Khối Trộn Sóng Là: B

5. Liên sẽ đi tải sắm.3. Work with a partner. Write wishes you want to make in these situations. 

(Thực hành với một các bạn cùng học. Viết số đông lời ước mà bạn có nhu cầu trong những trường hợp này.)