Language Focus Unit 1 Lớp 10

     

Nhằm giúp các bạn dễ dàng làm bài bác tập và sẵn sàng bài bắt đầu trước khi tới lớp. Phần này xechieuve.com.vn giới thiệu đến quý bạn đọc tài liệu nhằm học xuất sắc tiếng Anh lớp 10 mới. Nội dung bao hàm từ vựng, vấn đáp các câu hỏi, dịch nghĩa, để câu… được bám đít theo SGK của bộ Giáo Dục.

Bạn đang xem: Language focus unit 1 lớp 10

*

Unit 1 lớp 10: Language Focus

Tiếng Anh 10 Unit 1 Getting Started

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe cùng nhắc lại.)

/ɪ/ /i:/ hit kick heat repeat bit click beat read little interest meat eaten

Luyện tập những câu sau:

1. Is he coming lớn the cinema?

2. We’ll miss the beginning of the film.

3. Is it an interesting film, Jim?

4. The beans & the meat were quite cheap.

5. He’s going to leave here for the Green Mountains.

6. Would you lượt thích to have meat, peas và cheese?

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy tất cả đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim không?

2. Chúng tôi sẽ bỏ lỡ phần đầu của cục phim.

3. Đó liệu có phải là một bộ phim thú vị không, Jim?

4. Đậu cùng thịt hơi rẻ.

5. Anh ta sẽ ra khỏi đây để mang lại dãy núi Green.

6. Bạn có muốn thịt, đậu Hà Lan với pho đuối không?

Grammar và vocabulary (Ngữ pháp cùng từ vựng)

Exercise 1. Complete the blanks in the passage. Use the correct simple present khung of the verbs in the box. (There are more verbs than needed và you will have lớn use some verbs more than once.) (Điền vào các chỗ trống trong khúc văn. Sử dụng động từ sinh hoạt thì hiện tại đơn. (Có nhiều động từ rộng mức cần thiết và các bạn sẽ sử dụng một vài cồn từ rộng một lần.))

*
1. Is2. Fish3. Worry4. Are5. Catch6. Am 7. Catch8. Go9. Give up10. Says11. Realise12. Am

Exercise 2. Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below. (Đặt các trạng từ gia tốc vào vị trí thích hợp trong những câu dưới đây.)

always usually sometimes as a rule never often normally occasionlly

– He always/ never/ usually/ often/ normally/ occasionally gets up early.

He sometimes gets up early.

Sometimes he gets up early.

He gets up early sometimes.

As a rule, he gets up early.

– She is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never late for school.

She is sometimes late for school.

Sometimes she is late for school.

She is late for school sometimes.

As a rule, she is late for school.

– Lan always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never practices speaking English.

Lan sometimes practices speaking English.

Sometimes Lan practices speaking English.

Lan practices speaking English sometimes.

As a rule, Lan practices speaking English.

– Thao is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never a hard-working student.

Xem thêm: Chỉ Tiêu Chuẩn Tuyển Sinh Vào Các Trường Quân Đội, Công An 2022

Thao is sometimes a hard-working student.

Sometimes Thao is a hard-working student.

Thao is a hard-working student sometimes.

As a rule, Thao is a hard-working student.

Exercise 3. Supply the correct past simple size of the verbs in brackets. (Viết dạng đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. Was2. Cooked3. Were4. Smelt5. Told 6. Sang7. Began8. Felt9. Put out10. Crept 11. Slept12. Woke13. Was14. Leapt15. Hurried 16. Found17. Wound18. Flowed

1. Giờ Anh 10 Unit 1 Speaking

Luyện phạt âm /ɪ/ với /i:/

2. Grammar Language Focus Unit 1 Lớp 10

2.1. Thì bây giờ đơn (The simple present tense)

a. Công thức, cách sử dụng và vệt hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn

TenseUseSignal WordExample

SIMPLE PRESENT

(HIỆN TẠI ĐƠN)

Động từ bỏ thường

+: S + V1 / V(s/es)

-: S + don’t/ doesn’t + V1

?: vày / Does + S + V1 …?

Động từ to be:

S + am/ is / are …

thói quen thuộc ở hiện nay tạisự thật, chân líalways, usually, often, sometimes, seldom, rarely, neverevery, normally, regularly, occasionally, as a rule …She often goes to lớn school late.The sun rises in the east.

b. Nguyên tắc thêm “s” với “es” đối với động từ bao gồm chủ từ sinh hoạt ngôi sản phẩm 3 số ít

Ta thêm “s” vào phần nhiều các rượu cồn từ gồm chủ từ làm việc ngôi sản phẩm công nghệ 3 số ítI work — He worksYou buy — She buysThey ride — He ridesTa thêm “es” vào các động từ tất cả tận cùng bởi ch, sh, x, s, o và z.I watch — He watchesYou pass — She passesThey relax — He relaxesWe go — She goesTa đổi “y” thành “i” cùng thêm “es” khi hễ từ tận cùng bởi “y” đứng trước một phụ âmI study — She studiesWe hurry — He hurriesTa chia sẻ thêm “s” vào sau hễ từ tận cùng bởi “y” giả dụ “y” đứng trước một nguyên âmI play — He playsWe enjoy — She enjoysMột số rượu cồn từ được phân tách với chủ từ sống ngôi thứ cha số ít bất nguyên tắc và cần phải học ở trong lònghave — hasbe — is/am/are

c. Quy tắc phạt âm chữ cái “s” đối với động từ ở ngôi thứ bố số ít

Có 3 cách phát âm khác biệt để phân phát âm chữ cái “s” lúc nó được thêm vào một động từ sinh hoạt ngôi thứ ba số ít: /s/, /z/, /iz/

“s” được đọc là /s/ khi đụng từ tận cùng bằng những âm /p/, /t/, /k/, /f/gets, takes, laughs, looks,…“s” được hiểu là /z/ sau các âm /b/, /d/, /g/, /v/, /m/, /n/, /l/ với sau các nguyên âmspends, hugs, lives, rides…tries, stays, agree…“s” được đọc là “iz” lúc đuôi gửi sang “es” sau những âm /s/, /z/, /ʤ/, /ʧ/, /ʒ/, /ʃ/relaxes, freezes, watches,…

2.2. Trạng từ gia tốc (Adverbs of frequency)

Các trạng từ chỉ tần suất dùng để làm mô tả nấc độ số đông dặn của hành động. Các trạng từ bỏ này trả lời cho thắc mắc “How often…?”Mức độ thể hiện của các trạng từ bỏ như sauAlways (100%): luôn luôn luônUsually (99% – 90%): hay thườngOften (90% – 75%): thườngSometimes (75% – 25%): thỉnh thoảngSeldom (25% – 10%): hiếm khirarely (10% – 1%): hiếmnever (0%): ko bao giờNgoài các trạng từ gia tốc trên, ta còn có các cụm trạng trường đoản cú chỉ tần suất như:every day/ week/ month… (mỗi ngày/ tuần/ tháng…)once a (per) week/ twice a (per) week/ month/ year…Lưu ýCác trạng từ tần suất đứng sau động từ TOBE và trước rượu cồn từ thường.I am never late for school.He always gets up at 6 o’clock in the morning.“Usually” cùng “Sometimes” có thể đứng đầu câu hoặc cuối câuSometimes I go to lớn the cinema.I sometimes go to lớn the cinema.I go lớn the cinema sometimes.Riêng những cụm từ gia tốc thì đứng sinh hoạt cuối câuI go swimming twice a week.We go khổng lồ the movies once a month.

2.3. Thì vượt khứ 1-1 (The simple past tense)

a. Công thức, cách sử dụng và dấu hiệu phân biệt của thì quá khứ đơn

TenseUseSignal WordExample

SIMPLE PAST

(QUÁ KHỨ ĐƠN) 

+: S + V2 / V-ed

-: S + didn’t + V1

?: Did + S + V1 ….?

hành động xảy ra và chấm dứt ở một thời điểm xác minh trong thừa khứmột chuỗi hành vi xảy ra liên tục trong vượt khứmột thói quen trong thừa khứ

yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

She went to London last year.The man came to the door, unlocked it, entered the room, went to the bed and lay down on it.When we were students, we often went on a picnic every weekend.

b. Cách thành lập thì vượt khứ so với động từ có quy tắc

Nếu cồn từ tận cùng là một trong phụ âm, ta thêm “ed”to return — returnedto work — workedNếu đụng từ tận cùng bởi “e”, ta thêm “d” vào sau cồn từ đóto live — livedto die — diedĐối với cồn từ phạt âm 1 âm ngày tiết ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm “ed” ví như đứng trước phụ âm cuối là một nguyên âmto hop — hoppedto rub — rubbed

Tuy nhiên, ta không gấp rất nhiều lần phụ âm cuối đối với những phụ âm: w, x, hoặc y (mix–mixed, play–played)

Đối với động từ phân phát âm 2 âm máu tận cùng bằng một phụ nóng đứng trước là nguyên âm thì ta chỉ gấp hai phụ âm lúc từ kia được nhấn vào âm sản phẩm công nghệ hai.to prefer — preferredNếu rượu cồn từ tận thuộc là “y” đúng sau một phụ âm, ta thay đổi “y” thành “i” cùng thêm “ed”to worry — worriedto carry — carriedNếu cồn từ tận cùng là “y” thua cuộc một nguyên âm thì ta thêm “ed” vào sau ứ từ này mà không đổi “y” thành “i”to play — playedto annoy — annoyed

c. Giải pháp phát âm đụng từ ở quá khứ tận thuộc “ed”

Có ba cách phân phát âm rượu cồn từ ngơi nghỉ quá khứ: /t/, /d/ cùng /id/

Âm cuối của cồn từ quá khứ được hiểu là /t/ sau những âm /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, và /ʧ/to stop — stoppedto work — workedto watch — watchedto cough — coughedÂm cuối được hiểu là /d/ sau các âm /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /ʤ/, /m/, /n/, /l/, /r/,…to rub — rubbedto live — livedto bathe — bathedto hug — huggedÂm cuối được đọc là /d/ sau tất cả các nguyên âmto agree — agreedto play — playedto enjoy — enjoyedÂm cuối được phát âm là /id/ sau những âm /t/ cùng /d/to start — startedto decide — decidedto need — needed

3. Exercise Language Focus Unit 1

3.1. Exercise 1 Language Focus Unit 1 Lớp 10

Complete the blanks in the passage. Use the correct simple present form of the verbs in the box. (There are more verbs than needed và you will have khổng lồ use some verbs more than once.) (Điền vào những chỗ trống trong khúc văn. Sử dụng động từ làm việc thì lúc này đơn. (Có nhiều động từ rộng mức cần thiết và bạn sẽ sử dụng một vài động từ rộng một lần).)

be play take run

fish go say catch

worry give up like realise

Fishing (1) ______ my favorite sport. I often (2) ________ for hours without catching anything. But this does not (3) ______ me. Some fishermen (4) ________ unlucky. Instead of catching fish, they (5) ________ old boots and rubbish. I (6) _____ even less lucky. I never (7) ________ anything – not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8)_______home with an empty bag. “You must (9) ______ fishing!”, my friends (10)_________ “It’s a waste of time”. But they don’t (11) ______ that I (12) ________ not really interested in fishing. I’m only interested in sitting in a boat, doing nothing at all.

Guide to lớn answer

1. Is2. Fish3. Worry4. Are5. Catch6. Am

7. Catch8. Go9. Give up10. Says11. Realise12. Am

3.2. Exercise 2 Language Focus Unit 1 Lớp 10

Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below. (Đặt các trạng từ tần suất vào vị trí thích hợp trong những câu dưới đây.)

always usually sometimes as a rule

never often normally occaionally

He gets up early.

She is late for school.

Lan practises speaking English.

Thao is a hard- working student.

Guide lớn answer

He always/ never/ usually/ often/ normally/ occasionally gets up early.He sometimes gets up early.Sometimes he gets up early.He gets up early sometimes.As a rule, he gets up early.She is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never late for school.She is sometimes late for school.Sometimes she is late for school.She is late for school sometimes.As a rule, she is late for school.Lan always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never practices speaking English.Lan sometimes practices speaking English.Sometimes Lan practices speaking English.Lan practices speaking English sometimes.As a rule, Lan practices speaking English.Thao is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never a hard-working student.Thao is sometimes a hard-working student.Sometimes Thao is a hard-working student.Thao is a hard-working student sometimes.As a rule, Thao is a hard-working student.

Xem thêm: Đọc Sách Truyện Kiêu Hãnh Và Định Kiến Hay Lời Châm Biếm Tầng Lớp Thượng Lưu

3.3. Exercise 3 Language Focus Unit 1 Lớp 10

Supply the correct past simple size of the verbs in brackets. (Viết dạng đúng của những động từ vào ngoặc.)

*

Từ vựng Unit 1 lớp 10

1. Was 2. Cooked 3. Were 4. Smelt 5. Told

6. Thanh lịch 7. Began 8. Felt 9. Put out 10. Crept

11. Slept 12. Woke 13. Was 14. Leapt 15. Hurried

16. Found 17. Wound 18. Flowed

Unit 1: family life lớp 10

Tiếng anh 10 unit 1: family life vocabulary

– benefit /ˈbenɪfɪt/ (n): lợi ích

– breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n): bạn trụ cột đi làm nuôi cả gia đình

– chore /tʃɔː(r)/ (n): quá trình vặt vào nhà, việc nhà

– contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v): đóng góp

– critical /ˈkrɪtɪkl/ (a): hay phê phán, chỉ trích; khó khăn tính

– enormous /ɪˈnɔːməs/ (a): khổng lồ lớn, khổng lồ

– equally shared parenting /ˈiːkwəli – ʃeə(r)d – ˈpeərəntɪŋ/ (np): chia sẻ đều công việc nội trợ và quan tâm con cái

– extended family /ɪkˈstendɪd – ˈfæməli/ (np): mái ấm gia đình lớn gồm nhiều thế hệ thông thường sống

– (household) finances /ˈhaʊshəʊld – ˈfaɪnæns / (np): tài chính, tiền nong (của gia đình)

– financial burden /faɪˈnænʃl – ˈbɜːdn/ (np): nhiệm vụ về tài chính, chi phí bạc

– gender convergence / ˈdʒendə(r) – kənˈvɜːdʒəns/(np): những giới tính trở nên có nhiều điểm chung

– grocery /ˈɡrəʊsəri/ (n): thực phẩm với tạp hóa

– heavy lifting /ˌhevi ˈlɪftɪŋ/ (np): sở hữu vác nặng

– homemaker /ˈhəʊmmeɪkə(r)/ (n): bạn nội trợ

– iron /ˈaɪən/ (v): là/ ủi (quần áo)

– laundry /ˈlɔːndri/ (n): quần áo, thứ giặt là/ ủi

– lay ( the table for meals) /leɪ/ : dọn cơm

– nuclear family /ˌnjuːkliə ˈfæməli/ (np): gia đình nhỏ tuổi chỉ tất cả có phụ huynh và con cái chung sống

– nurture /ˈnɜːtʃə(r)/ (v): nuôi dưỡng

– responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ (n): trách nhiệm

Giải sách bài xích tập tiếng Anh 10
960 bài bác tập trắc nghiệm tiếng Anh 10 tất cả đáp ánBộ Đề thi giờ đồng hồ Anh 10 năm 2021 – 2022 có đáp án

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 10 tại xechieuve.com.vn

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 gồm đáp án rộng 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 gồm đáp án bỏ ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm vật lý 10 gồm đáp án

unit 1: family life lớp 10Unit 1 lớp 10Tiếng Anh 10 Unit 1 SpeakingTiếng Anh 10 Unit 1 Getting Startedtiếng anh 10 unit 1: family life vocabularyUnit 1 lớp 10 sách mớiUnit 1 lớp 10 ReadingTừ vựng Unit 1 lớp 10