REWRITE THE SENTENCE: I HAVEN'T TAKEN A BATH SINCE MONDAY

  -  
+It+'s+theThis+is+the+first+time+I+have+seen+this+fillm=>I+haven't+taken+a+bath+since+monday=>">

Bài tập viết lại câu thì hiện tại tại dứt và quá khứ đơn

We have never eat this kind of food before

=> It "s the

This is the first time I have seen this fillm

=>

I haven"t taken a bath since monday

=>


*

1.It"s the first time I eat this kind of food.Bạn đang xem: Rewrite the sentence: i haven't taken a bath since monday

2.I have never seen this film before.

Bạn đang xem: Rewrite the sentence: i haven't taken a bath since monday

3.It"s monday since I last took a bath.


*

1, The last time she kissed me was 5 months ago.

→ She hasn"t..........................................................

2, It is a long time since we last met.

→ We haven"t..........................................................

3, When did you have it?

→ How long..............................................................

4, This is the first time I had such a delicious meal.

→ I haven"t............................................................

5, I haven"t seen him for 8 days

→ The last...........................................................

6, I haven"t taken a bath since Monday.

→ It is......................................................................

Lớp 0 tiếng anh 6 0 gửi Hủy

1.She hasn"t kissed me for 5 months

2.we haven"t met for a long time

3.how long have you have it?

4.I haven"t had such a delicious meal before

5.the last time ,I saw him was 8 days ago

6.I last took a bath on monday( ko dùng được it isvì trạng tự là for mới áp dụng được it is+khoảng thời gian +since+subject+last +verb"phân từ bỏ 2" +object)

Tich cho mik nha . Cực rõ ràng đó

Đúng 0 phản hồi (0)

1:killed me for 5 months

2:seen for a long time

3:do you have it

4 ever had a delicous meal before

5:i saw her was 8 days ago

5

Đúng 0
bình luận (0)

???

Đúng 0
bình luận (0)

Viết lại câu giữ nguyên nghĩa :

1) It is a long time since we last met.

→ We haven"t ....................................

2) When did you have it ?

→ How long .....................

3) This is the first time I had such a delicious meal .

→ I haven"t ....................................................................

4) I haven"t seen him for 8 days .

→ The last......................................

5) I haven"t taken a bath since Monday.

→ It is.......................................................

Lớp 8 giờ đồng hồ anh rèn luyện tổng thích hợp 13 0 gởi Hủy

1) It is a long time since we last met.

→ We haven"t seen for each other .

2) When did you have it ?

→ How long have you had it ?

3) This is the first time I had such a delicious meal .

→ I haven"t had such a delicious meal before .

4) I haven"t seen him for 8 days .

→ The last time I saw him was 8 days ago .

→ It is on Monday since I last took a bath .

Xem thêm: Một Bóng Đèn Dây Tóc Chứa Khí Trơ Ở 27 Độ C Và Áp Suất 0,6Atm

Chúc bạn học giỏi .

*

Đúng 0 comment (0)

1) It is a long time since we last met.

→We haven"tseen each other for a long time.

2) When did you have it ?

→How longhave you had it?

3) This is the first time I had such a delicious meal .

→I haven"thad such a delicious meal before.

4) I haven"t seen him for 8 days .

→The lasttime I saw him was 8 days ago.

5) I haven"t taken a bath since Monday.

→It is 6 dayssince I last took a bath.

Chúc bạn học tốt

*

Đúng 0 comment (0)

/vip/viethadeptrai1 and/vip/toimatnik lak 1 ng ak?

Đúng 0
comment (0) He+hasn't..................................................................................................................">

1. Viết lại câu không biến đổi nghĩa:

1) This is the first time he went abroad.=>

He hasn"t......................................................................................................................

2) She started driving 1 month ago.

=> She has.................................................................................................................

3) We began eating when it started to rain.

=> We have................................................................................................................

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven"t................................................................................................................

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn"t.............................................................................................................

6) It is a long time since we last met.

=> We haven"t.............................................................................................................

7) When did you have it ?

=> How long ...........................................................................................................?8) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven"t................................................................................................................

9) I haven"t seen him for 8 days.

=> The last ................................................................................................................

10) I haven"t taken a bath since Monday.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Túi Xách Thời Trang Đẹp Nhất, 62 Thiết Kế Túi Ý Tưởng

=> It is ........................................................................................................................