Login

     

Work with a partner. Describe the people in the pictures. (Thực hành với một các bạn cùng học. Tế bào tả tín đồ ở các hình.)


(Nghe cùng lặp lại)

How vày you feel?

*


Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

a. I am hungry: Tôi đói.

Bạn đang xem: Login

b. I am thirsty: Tôi khát.

c. We are full: chúng tôi no.

d. I am hot: Tôi nóng.

e. I am cold: Tôi lạnh.

f. I am tired: Tôi mệt.


bài 2

Task 2. Work with a partner. Describe the people in the pictures.

(Thực hành với một bạn cùng học. Tế bào tả fan ở những hình.)

How does he/ she feel? -> He/ She is ... . 

How vị they feel? -> They are ... .

Lời giải bỏ ra tiết:

a. How does he feel? - He is hungry.

b. How does she feel? - She is thirsty.

c. How bởi they feel? - They are full.

d. How does he feel? - He is hot.

e. How does she feel? - She is cold.

f. How does he feel? - He is tired.

Tạm dịch: 

a. Anh ấy cảm giác thế nào? - Anh ấy sẽ đói.

b. Cô ấy cảm xúc thế nào? - Cô ấy khát nước.

c. Họ cảm thấy như vậy nào? - chúng ta no.

d. Anh ấy cảm giác sao? - Anh ấy nóng.

e. Cô ấy cảm xúc thế nào? - Cô ấy lạnh.

Xem thêm: Thiết Kế Bộ Nguồn 1 Chiều Chỉnh Lưu Cầu, Hãy Thiết Kế Bộ Nguồn Một Chiều Chỉnh Lưu

f. Anh ấy cảm xúc sao? - Anh ấy đang mệt.


bài bác 3

Task 3. Listen và repeat What would you like? 

(Lắng nghe và lặp lại. Bạn có nhu cầu gì?)

*

*

Lời giải chi tiết:

Dịch bài xích hội thoại:

Nam: Lan, các bạn cảm thấy ráng nào?

Lan: Tôi nóng và khát nước.

Nam: bạn muốn dùng gì?

Lan: Tôi mong mỏi nước cam. Còn bạn?

Nam: Tôi đói. Tôi ước ao mì. Còn các bạn thế nào, Ba? chúng ta dùng mì nhé?

Ba: Không. Tôi mệt. Tôi mong ngồi nghi.

Nam: Lan, bạn ăn uống mì nhé?

Lan: Không. Tôi no. Tuy vậy tôi khát nước. Tôi mong muốn uống nước.


bài bác 4


Task 4. Ask và answer about Nam, Lan and Ba.

(Hỏi và trả lời về Nam, Lan cùng Ba.)

How does ... Feel? He/ She feels ... . 

What would he/ she like? He/ She would lượt thích ... . 


Lời giải đưa ra tiết:


- How does Lan feel? She feels hot và thirsty.


(Lan thấy rứa nào? -> Cô ấy thấy nóng và khát nước.)


- What would she like? She’d lượt thích orange juice.

(Cô ấy hy vọng gì? -> Cô ấy muốn nước cam.)

- How does phái mạnh feel? He feels hungry.

(Nam cảm xúc thế nào? -> Anh ấy đói.)

- What would he like? He’d lượt thích noodles.

(Anh ấy mong mỏi gì? -> Anh ấy hy vọng mì.)

- How does cha feel? He feels tired.

(Ba cảm thấy thế nào? -> ba thấy mệt.)

- What would he like? He’d lượt thích to sit down.

(Anh ấy muốn gì? -> Anh ấy muốn ngồi nghỉ.)


bài bác 5


Task 5. Listen và match the names with the right pictures.

(Lắng nghe cùng ghép thương hiệu đúng với hình.)

*

*


Phương pháp giải:

Nội dung bài nghe:

a. What would bố like? He’d like a bowl of noodles.

(Ba muốn gì? - Anh hy vọng một tô mì.)


b. What would Huong like? She’d lượt thích a glass of water.

(Hương mong gì? - Cô ấy muốn một ly nước.)

c. How does Nhan feel? He feels hot.

(Nhân cảm xúc thế nào? - Anh ấy cảm giác nóng.)

d. How does Phuong feel? She feels cold.

(Phương cảm giác thế nào? - Cô ấy cảm thấy lạnh.)

e. How does she feel? She feels tired.

(Anh ấy cảm thấy sao? - Anh ấy cảm giác mệt mỏi.)

f. How does he feel? He feels full.

(Anh ấy cảm giác sao? - Anh ta cảm giác no.)


Lời giải bỏ ra tiết:

a. Ba b. Huong c. Nhan d. Phuong


bài xích 6


Task 6. Listen & repeat. Then practise with a partner.

Xem thêm: Phân Tích Bài Trao Duyên Và Dàn Ý Trao Duyên Ngắn Gọn, Hay Nhất

(Nghe cùng lặp lại. Kế tiếp thực hành với các bạn cùng học.)


*

Now, use these words and make a new dialogue with a partner.

(Bây giờ đồng hồ hãy dùng đông đảo từ này tiến hành một bài bác đỗi thoại bắt đầu với một bạn cùng học.)