Hỗn Hợp X Gồm Feo Fe2O3 Fe3O4

  -  

Hỗn hòa hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Cho khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho cục bộ Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, mang lại phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh (dư), nhận được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch cất 18 gam muối. Giá trị của m là


Quy đổi các thành phần hỗn hợp X ban đầu gồm Fe với O

+) $n_CO_2 = n_CaC extO_3$ → nCO pứ

Hỗn phù hợp rắn Y + H2SO4 sinh sản muối Fe2(SO4)3

→ $n_F exte_2(SO_4)_3 o n_F exte$

+) Bảo toàn e → y

→ mX


Quy đổi các thành phần hỗn hợp X thuở đầu gồm Fe với O

$m,(g),hh,Xleft{ egingatheredF exte:x,,mol hfill \O:,y,,mol hfill \ endgathered ight.xrightarrowCO$ hh rắn Y + hh khí Z $left{ egingatheredCO_2 hfill \CO hfill \ endgathered ight.xrightarrowCa(OH)_24,,g,CaC extO_3 downarrow $

→ $n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$ → nCO pứ = 0,04 mol

Hỗn đúng theo rắn Y + H2SO4 tạo ra muối Fe2(SO4)3

→$n_F exte_2(SO_4)_3 = dfrac18400 = 0,045,mol o n_F exte = x = 0,09,mol$

$n_SO_2 = dfrac1,00822,4 = 0,045,,mol$

Quá trình cho-nhận e:


*

Bảo toàn e: 0,27 + 0,08 = 2y + 0,09 → y = 0,13 mol

→ mX = 56.0,09 + 16.0,13 = 7,12 g


Đáp án bắt buộc chọn là: b


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm feo fe2o3 fe3o4


Bài tập bao gồm liên quan


Ôn tập chương 7 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Các hợp chất trong dãy hóa học nào dưới đây đều phải sở hữu tính lưỡng tính?


Cho sơ thứ phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y vào sơ đồ dùng trên là


Hiện tượng xảy ra khi nhỏ dại vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là:


Phát biểu nào sau đây là sai?


Cho 13,5 gam lếu hợp các kim một số loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rét (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hỗn hợp X cùng 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là:


Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam tất cả hổn hợp X có Cu cùng Al vào dung dịch HNO3 đặc, rét thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) và dung dịch Y. Sục rảnh khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về cân nặng của Cu trong tất cả hổn hợp X và quý hiếm của m lần lượt là


Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?


Bốn kim loại Na; Al; Fe với Cu được ấn định không theo thứ từ bỏ X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được điều chế bằng cách thức điện phân rét chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T ra khỏi dung dịch muối

- Z chức năng được với dung dịch H2SO4 quánh nóng tuy nhiên không công dụng được với dung dịch H2SO4 sệt nguội.

X, Y, Z, T theo sản phẩm tự là


Nung các thành phần hỗn hợp bột bao gồm 15,2 gam Cr2O3 cùng m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khoản thời gian phản ứng trả toàn, thu được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn cục hỗn thích hợp X bội nghịch ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là


Cho 7,68 gam Cu và 200 ml dung dịch tất cả HNO3 0,6M cùng H2SO4 0,5M. Sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử độc nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn cỗ dung dịch sau bội nghịch ứng thì cân nặng muối khan nhận được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời hạn phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn cùng Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là:


Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tính năng được với kim loại sắt chế tạo thành muối hạt sắt(III) ?


Hòa tan trọn vẹn x mol sắt vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được hỗn hợp chỉ đựng một chất tan duy nhất. Biểu thức tương tác giữa x, y với z là


Cho x mol sắt tan hoàn toàn trong dung dịch đựng y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), nhận được một thành phầm khử duy nhất và dung dịch chỉ cất muối sunfat. Số mol electron bởi lượng Fe trên nhường nhịn khi bị hoà chảy là


Phát biểu nào sau đây không đúng?


Cho láo lếu hợp bao gồm 1 mol chất X với 1 mol hóa học Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo nên 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai hóa học X, Y là


Cho 6,72 gam fe vào dung dịch đựng 0,3 mol H2SO4 đặc, rét (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để làm hoà tan hoàn toàn một lếu láo hợp tất cả 0,15 mol Fe với 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng tạo chất khử tốt nhất là NO)


Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam láo lếu hợp bao gồm Fe và sắt kẽm kim loại X bởi dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết những thể tích khí gần như đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là


Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ cùng Fe3+ là một : 2. Chia Y thành 2 phần bởi nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối hạt khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được m2 gam muối bột khan. Biết mét vuông – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là


Hỗn đúng theo X tất cả FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Mang lại khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho tổng thể Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư), chiếm được 1,008 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch đựng 18 gam muối. Giá trị của m là


Hỗn hợp X có Al, Fe3O4 với CuO, trong đó oxi chiếm phần 25% cân nặng hỗn hợp. Mang đến 1,344 lít khí teo (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm m gần quý giá nào nhất sau đây?


Nung rét m gam các thành phần hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Chia Y thành nhì phần bằng nhau:

- Phần 1 tính năng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), xuất hiện 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 chức năng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 cùng m gam Al. Nung X ở ánh nắng mặt trời cao vào điều kiện không có không khí, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Phân tách Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), chiếm được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được a mol khí H2. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Nung một hỗn hợp rắn tất cả a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa bầu không khí (dư). Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, đưa bình về ánh nắng mặt trời ban đầu, thu được hóa học rắn duy nhất là Fe2O3 và tất cả hổn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước cùng sau phản bội ứng bằng nhau, mối contact giữa a và b là (biết sau những phản ứng, lưu giữ huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)


Nung m gam tất cả hổn hợp X có FeS cùng FeS2 trong một bình bí mật chứa không gian (gồm 20% thể tích O2 cùng 80% thể tích N2) mang lại khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y tất cả thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn sót lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong tất cả hổn hợp X là


Cho 18,4 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu2S, CuS, FeS2 cùng FeS công dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) chiếm được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Cho tổng thể Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2, nhận được 46,6 gam kết tủa; còn lúc cho toàn thể Y chức năng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt chức năng hết với H2SO4đặc nóng (dư), chỉ thấy thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là sản phẩm khử duy nhất). Bí quyết của hợp hóa học sắt kia là


Để luyện được 800 tấn gang bao gồm hàm lượng fe 95%, phải dùng x tấn quặng manhetit cất 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không cất sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Quý giá của x là


Cho các phát biểu: (1) Nhôm là một trong những kim một số loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số tuyên bố đúng


Cho 34,138 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeCl2 với CrCl3 công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH, thu được hỗn hợp Y với kết tủa Z. Lọc rước Z rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì nhận được 11,52 gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng của CrCl3 trong X là


Nung m gam láo lếu hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 vào điều kiện không có không khí, sau một thời hạn thu được rắn X cùng 6,384 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Hòa tan trọn vẹn X bằng 500 ml; dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z chỉ đựng 54,42 gam muối cùng 0,05 mol các thành phần hỗn hợp khí T bao gồm hai khí trong đó có N2. Tỉ khối của T so với He bằng 5,7.

Cho các phát biểu sau:

(a) giá trị của m là 39,64.

(b) trong Y tất cả chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu thường xuyên nung X đến khối lượng không đổi thì thu được 2 hóa học rắn.

Xem thêm: Nội Dung Và Nghệ Thuật Của Đoạn Trích Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài Nội Dung

(d) dung dịch Z chỉ chứa 1 anion.

(e) dung dịch Z cất 2 cation.(d) Số tuyên bố đúng là:


Nung 5,54 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe3O4, CuO và Al mang lại phản ứng hoàn toàn được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Phối hợp hết Y trong hỗn hợp HCl dư thì lượng H2 sinh ra tối đa là 0,06 mol. Nếu đến Y vào dung dịch NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam chất rắn không tan. Phần trăm trọng lượng của Al trong X là:


triển khai các thí nghiệm sau:

(a) Cho tất cả hổn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho tất cả hổn hợp Cu cùng Fe3O4 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

(c) mang lại hỗn hợp tía và NaHCO3 (tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(d) Cho tất cả hổn hợp Cu cùng NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

(e) Cho tất cả hổn hợp BaCO3 và KHSO4 vào nước (dư).

Xem thêm: Giáo Án Ngữ Văn 11 Lưu Biệt Khi Xuất Dương Phan Bội Châu, Giáo Án Ngữ Văn 11 Bài Lưu Biệt Khi Xuất Dương

Khi bội nghịch ứng trong các thí nghiệm bên trên kết thúc, có bao nhiêu nghiên cứu không thu được chất rắn?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.