Hòa tan hoàn toàn 2.9 gam hỗn hợp gồm kim loại m và oxit của nó vào nước

     

Câu hỏi :

Hòa tan trọn vẹn 2,9g tất cả hổn hợp gồm kim loại M với oxit của chính nó vào nước , chiếm được 500ml dd chứa một chất tan bao gồm nồng độ 0,04M, và 0,224l khí H2 (đktc). Kim loại M là


*