Hòa Tan Hoàn Toàn 12.42 Gam Al

     

Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X cùng 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y có 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là

+) Tính số mol N2O và N2

+) $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → tất cả muối amoni NH4NO3

+) Bảo toàn e : $3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + $

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3$

$n_Al = 0,46mol,;,n_Y = 0,06,mol$

Đặt $n_N_2 = x,mol,,;,,n_N_2O = y,,mol$

$left{ egingatheredx + y = 0,06 hfill \28x + 44y = 0,06.18.2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03 hfill \y = 0,03 hfill \ endgathered ight.$


*

Ta thấy $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → có muối amoni NH4NO3

Áp dụng định luật bảo toàn e ta có:

$3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + = dfrac0,46.3 - 0,548 = 0,105mol$

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38g$


*

*

*

*

Cho phương trình chất hóa học của phản bội ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.Bạn vẫn xem: Hòa tan trọn vẹn 12.42 gam al

Nhận xét nào sau đây về phản nghịch ứng trên là đúng?

Cho biết những phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:

Cho các cặp oxi hóa - khử được bố trí theo thứ tự tăng đột biến tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) cho sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12.42 gam al

(b) đến đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) đến thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, phần nhiều thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại chức năng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y thứu tự là (biết sản phẩm công nghệ tự trong dãy cố điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag

Dãy gồm các kim nhiều loại đều tác dụng được với hỗn hợp HCl nhưng mà không chức năng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:

Cho bột fe vào dung dịch gồm AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X có hai muối hạt và hóa học rắn Y bao gồm hai kim loại. Nhì muối trong X và hai kim loại trong Y theo lần lượt là:

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm nhị kim loại). Nhì muối vào X là

Kim các loại M bội phản ứng được với: hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Sắt kẽm kim loại M là

Cho hỗn hợp bột Al, sắt vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Sau thời điểm các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn tất cả ba sắt kẽm kim loại là:

Cho kim loại M phản nghịch ứng với Cl2, thu được muối hạt X. đến M tác dụng với hỗn hợp HCl, thu được muối hạt Y. đến Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y thu được muối bột X. Sắt kẽm kim loại M là

Cho khí teo (dư) bước vào ống sứ nung lạnh đựng tất cả hổn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. đến Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Mang sử những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm

Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp hóa học nóng tung của chúng là:

Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ vật trên, từng mũi tên là một trong phản ứng, những chất X, Y theo lần lượt là phần lớn chất như thế nào sau đây?

Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số ngôi trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn điện hoá là

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị nhị không thay đổi trong vừa lòng chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau làm phản ứng chiếm được 23,0 gam hóa học rắn và thể tích tất cả hổn hợp khí sẽ phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là

Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) có Cl2 cùng O2 phản ứng toàn diện với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y tất cả Mg cùng Al, thu được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al trong Y là

Hòa tan tất cả hổn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến cân nặng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Cho 12 gam hợp kim của bạc bẽo vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng cho phản ứng trả toàn, thu được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc tình trong mẫu hợp kim là

Cho 2,8 gam hỗn hợp X bao gồm Cu với Ag phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 dư, chiếm được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử tốt nhất của N+5 ) cùng dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là

Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là N2O và N2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là

Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X tất cả FeCl2 với CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn cân nặng bột Zn ban sơ là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội nghịch ứng chiếm được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m là

Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) có CO cùng H2 phản nghịch ứng với cùng một lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hòa hợp rắn sút 0,32 gam. Quý hiếm của V là

Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy nên vừa đầy đủ 17,92 lít khí teo (đktc), chiếm được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Oxit MxOy là

Cho tương đối nước trải qua than rét đỏ, chiếm được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn cục X tính năng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn cục Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí teo trong X là

Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo thứ tự vào hỗn hợp CuSO4 dư. Số trường hòa hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau làm phản ứng là

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng nạp năng lượng mòn kim loại là ăn mòn hóa học tập và làm mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong các số đó các electron của sắt kẽm kim loại được đưa trực sau đó các hóa học trong môi trường.

Xem thêm: Soạn Bài Tương Tư Ngắn Nhất, Soạn Bài Tương Tư Nâng Cao Hay Nhất

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học tập là quy trình oxi hóa - khử, trong số đó kim một số loại bị bào mòn do công dụng của dung dịch chất điện li và tạo cho dòng electron di chuyển từ rất âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: tiến hành thí nghiệm theo quá trình sau:

cách 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào ly thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm cùng thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào ly đựng dung dịch H2SO4 loãng.

cách 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc nối liền với một điện kế).

Xem thêm: Khái Niệm Về Quang Hợp Là Gì? Quá Trình Quang Hợp Ở Thực Vật Là Gì?

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh vừa lòng kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.