HẤP THỤ HOÀN TOÀN 2.688 LÍT KHÍ CO2

  -  

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, chiếm được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm của a là


+) $n_CO_2 > n_BaCO_3 o $ tất cả 2 muối bột được chế tạo ra thành

$xrightarrowBTNT.Cn_Ba(HCO_3)_2 = dfracn_CO_2 - n_BaCO_32$

$xrightarrowBTNT.Ban_Ba(OH)_2 = n_BaCO_3 + n_Ba(HCO_3)_2$


$n_CO_2 > n_BaCO_3 o $ gồm 2 muối bột được tạo thành thành $xrightarrowBTNT.Cn_Ba(HCO_3)_2 = dfracn_CO_2 - n_BaCO_32 = dfrac0,12 - 0,082 = 0,02,mol$

$xrightarrowBTNT.Ban_Ba(OH)_2 = n_BaCO_3 + n_Ba(HCO_3)_2 = 0,08 + 0,02 = 0,1,mol$

$ o C_M,,Ba(OH)_2 = a = frac0,12,5 = 0,04,,M$


*
*
*
*
*
*
*
*

Từ hai muối X cùng Y tiến hành các làm phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối hạt X, Y tương xứng là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(I) mang đến dung dịch NaCl vào hỗn hợp KOH.

Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2.688 lít khí co2

(II) mang đến dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân hỗn hợp NaCl cùng với điện cực trơ, bao gồm màng ngăn.

Xem thêm: Tập Làm Văn Ôn Tập Về Tả Cảnh Trang 134 : Ôn Tập Về Tả Cảnh, Tập Làm Văn Lớp 5 Trang 134: Ôn Tập Về Tả Cảnh

(IV) đến Cu(OH)2 vào hỗn hợp NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào hỗn hợp Na2CO3.

Xem thêm: Điểm Nào Sau Đây Là Một Trong Những Nội Dung, Bai Viet Hoc Thuat Va Nghien Cuu Than Hoc

(VI) mang đến dung dịch Na2SO4 vào hỗn hợp Ba(OH)2.

Các thí nghiệm hầu như điều chế được NaOH là:


Một ly nước có chứa những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) với SO42- (0,01 mol). Đun sôi ly nước trên cho tới khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước sót lại trong cốc


Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l, chiếm được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm của a là


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch bao gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, hiện ra m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hỗn đúng theo X tất cả Na, Ba, Na2O với BaO. Hòa tan trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, trong những số ấy có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ trọn vẹn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cho toàn thể Y tác dụng với hỗn hợp BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Quý giá của x là


Dung dịch X cất hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ tự từng giọt cho tới hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Cực hiếm của V là


Cho tất cả hổn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 nhận được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm thư thả dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến khi không hề khí bay ra thì hết 560 ml. Biết tổng thể Y làm phản ứng toàn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cân nặng kết tủa X là


Hòa tan trọn vẹn 2,45 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa những chất tan gồm nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là


Cho 7,1 gam láo lếu hợp tất cả một kim loại kiềm X cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y chức năng hết cùng với lượng dư hỗn hợp HCl loãng, nhận được 5,6 lít khí (đktc). Sắt kẽm kim loại X, Y là


X là kim loại thuộc phân nhóm thiết yếu nhóm II (hay đội IIA). đến 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại X cùng Zn công dụng với lượng dư dung dịch HCl, xuất hiện 0,672 lít khí H2 (đktc). Khía cạnh khác, khi cho 1,9 gam X công dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không tới 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là:


Hỗn phù hợp X bao gồm hai kim loại kiềm và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y với 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z có H2SO4 với HCl, trong số ấy số mol của HCl gấp rất nhiều lần lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo thành m gam hỗn hợp muối. Quý hiếm của m là


Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Mang lại từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X đến khi bước đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của V là


Nung 12,95 gam muối M(HCO3)2 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 chiếm được vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy tất cả 10 gam kết tủa. M là: