Giải sbt tiếng anh 6

     

Giải sách bài bác tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ lời giải sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách bài bác tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài bác tập về công ty trong SBT giờ Anh 6 tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Giải sbt tiếng anh 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports & games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài xích tập tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ gồm phần gạch ốp chân được vạc âm khác những từ còn lại. Nói to các từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C phân phát âm là /θ/, câu trả lời D vạc âm là /ð/

2. Đáp án A

Các lời giải B, C, D phát âm là /θ/, câu trả lời A phân phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các lời giải A, C, D vạc âm là /ð/, lời giải B phạt âm là /θ/

4. Đáp án C

Các đáp án A, B, D phân phát âm là /θ/, câu trả lời C phạt âm là /ð/

5. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D phân phát âm là /θ/, câu trả lời B vạc âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound & double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch cho phần đa từ gồm âm /θ/, gạch 2 gạch men cho hồ hết từ tất cả âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Soạn Văn Xuất Dương Lưu Biệt Khi Xuất Dương (Chi Tiết), Soạn Bài: Lưu Biệt Khi Xuất Dương (Chi Tiết)

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Top 6 Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Tác Phẩm Truyện Kiều, Thuyết Minh Về Tác Giả Nguyễn Du Và Truyện Kiều

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài tập giờ Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to lớn the underlined words (Đọc to những câu, chú ý những từ bỏ được gạch chân)