GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 SBT BÀI 4

     

Hai năng lượng điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc tiếp nối với nhau vào nhị điểm A cùng B.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 4

a) Vẽ sơ đồ mạch năng lượng điện trên

b) mang lại R1= 5Ω, R2= 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch AB theo nhì cách.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ trang bị mạch năng lượng điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu điện nỗ lực theo nhì cách:

Cách 1: do R1 và R2 ghép tiếp nối nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện núm của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Câu 2 trang 9 SBT đồ Lí 9

Một năng lượng điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện cầm 12V

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó

b) hy vọng kiểm tra tác dụng tính trên, ta hoàn toàn có thể dùng ampe kế để đo. ý muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ dòng điện sẽ tính được cần có điều kiện gì so với ampe kế? vị sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều khiếu nại của ampe kế nhằm I ko đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ mẫu điện chạy qua điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Gọi Ra là năng lượng điện trở của ampe kế. Khi ấy cường độ loại điện chạy qua năng lượng điện trở được tính bằng phương pháp sau: 

*

Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ loại điện vẫn tính được (tức là cường độ chiếc điện chạy qua điện trở không cụ đổi) thì ampe kế phải bao gồm điện trở rất nhỏ tuổi so với năng lượng điện trở của đoạn mạch, khi đó điện trở của ampe kế không tác động đến năng lượng điện trở của đoạn mạch. Cái điện chạy qua ampe kế chính là cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

Câu 3 trang 9 SBT vật Lí 9

Cho mạch điện gồm sơ vật như hình 4.1 SBT, trong đó điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện cố gắng giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

*

a) Tính số chỉ của vôn kế cùng ampe kế.

b) chỉ cách hai năng lượng điện trở trên đây, nêu hai cách làm bức tốc độ loại điện vào mạch lên vội 3 lần (Có thể thay đổi UAB).

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = trăng tròn Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế và Ampe kế?

b) Nêu 2 cách để làm cho I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của mạch là : Rtđ= R1+ R2 = 10 + đôi mươi = 30 Ω

Cường độ loại điện qua mạch là: 

*

Hiệu điện cố giữa nhị đầu điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

b) Ta có: 

*

 Do đó nhằm I tăng thêm gấp 3 lần thì ta thực hiện 2 cách sau:

Cách 1: không thay đổi hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp nhưng tăng hiệu điện gắng của đoạn mạch lên vội 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: sút điện trở tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng cách chỉ mắc năng lượng điện trở R1 =10Ω sống trong mạch, giữ lại hiệu điện cầm như ban đầu.

Khi đó R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Câu 4 trang 9 SBT đồ Lí 9

Cho mạch điện gồm sơ đồ vật như hình 4.2 SBT, trong những số đó có năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V

*

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện núm giữa nhì đầu AB của đoạn mạch.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe kế IA?

b) UAB= ?

Lời giải:

a. Vì chưng R1 và R2 ghép nối tiếp nên I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe kế là:

*

b. Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ= R1+ R2 = 5 + 15 = 20 Ω

Hiệu điện núm giữa hai đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.Rtđ = 0,2.20 = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Câu 5 trang 10 SBT đồ gia dụng Lí 9

Ba năng lượng điện trở có những giá trị là 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω. Hoàn toàn có thể mắc điện trở này như thê như thế nào vào mạch bao gồm hiệu điện thay 12V đế mẫu điện trong mạch có cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: giải pháp mắc?

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch có hiệu điện nuốm U = 12 V và cường độ dòng điện I = 0,4 A là: 

*

Có hai giải pháp mắc các điện trở đó vào mạch:

+ Cách thứ nhất là chỉ mắc năng lượng điện trở R3 = 30 Ω trong đoạn mạch;

*

+ cách thứ hai là mắc hai năng lượng điện trở R1 = 10 Ω cùng R2 = 20 Ω nối liền nhau trong đoạn mạch.

*

Câu 6 trang 10 SBT đồ vật Lí 9

Cho hai năng lượng điện trở R1 = 20Ω chịu đựng được dòng điện gồm cường độ về tối đa là 2A với R2 = 40Ω chịu được dòng điện tất cả cường độ buổi tối đa 1,5A. Hiệu năng lượng điện thế buổi tối đa rất có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch tất cả R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; I1max = 2A; R2 = 40Ω; I2max = 1,5A

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: Umax?

Lời giải:

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc nối liền thì cái điện chạy qua hai năng lượng điện trở tất cả cùng cường độ.

Do đó đoạn mạch này chỉ chịu đựng được cường độ chiếc điện tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Xem thêm: Hai Hình Vuông Abcd Và Bmnc, Đều Có Cạnh Bằng 3Cm Và Xếp

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = trăng tròn + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện rứa tôi đa là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

Câu 7 trang 10 SBT đồ dùng Lí 9

Ba năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc tiếp nối nhau vào hiệu điện gắng 12V

a) Tính năng lượng điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện cố giữa nhị đầu mỗi điện trở

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V

a) Rtđ= ?;

b) U1= ?; U2= ?; U3 = ?

Lời giải:

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì tía điện trở ghép thông suốt nên I1= I2= I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

→ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

Câu 8 trang 10 SBT thứ Lí 9

Đặt hiệu điện cố U = 12V vào nhì đầu đoạn mạch có điện trở R1 = 40Ω và R2 = 80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ mẫu điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A

B. 0,15A

C. 0,45A

D. 0,3A

Tóm tắt:

R1 = 40Ω; R2 = 80Ω; U = 12 V; I = ?

Lời giải:

Chọn A. 0,1A.

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtd = R1 + R2 = 40 + 80 = 120 Ω

Cường độ mẫu điện chạy qua mạch này là:

*

Câu 9 trang 10 SBT thứ Lí 9

Một đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc thông suốt với nhau. Cho loại điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thay giữa nhị đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện chũm giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V

B. 3V

C. 4,5V

D. 7,5V

Tóm tắt:

R2 = 1,5R1; U1 = 3 V; U = ?

Lời giải:

Chọn D. 7,5V

Vì hai năng lượng điện trở mắc nối liền với nhau yêu cầu ta có:

*

⇒ U2 = 1,5 U1 = 1,5 × 3 = 4,5V

Hiệu điện cầm giữa nhì đầu đoạn mạch là: U = U1 + U2 = 3 + 4,5 = 7,5V.

Câu 10 trang 10 SBT vật dụng Lí 9 

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng so với đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ loại điện là giống hệt tại đông đảo vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện cố giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện núm giữa nhì đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch

C. Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn mạch bởi hiệu điện thế giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở mắc vào mạch

D. Hiệu điện gắng giữa nhị đầu mỗi điện trở mắc vào mạch tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở đó

Lời giải:

Chọn C. Hiệu điện nắm giữa nhị đầu đoạn mạch bởi hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch vì trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc tiếp liền thì hiệu điện cầm giữa nhì đầu đoạn mạch bởi tổng các hiệu điện thế giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở mắc trong đoạn mạch

Câu 11 trang 11 SBT vật dụng Lí 9

Đoạn mạch gồm những điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch ko có đặc điểm nào bên dưới đây?

A. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của khá nhiều điện trở

B. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của hai năng lượng điện trở

C. Chiếc điện chạy qua những điện trở của đoạn mạch gồm cùng cường độ

D. Đoạn mạch gồm những năng lượng điện trở mắc thường xuyên với nhau và không có mạch rẽ.

Lời giải:

Chọn A. Đoạn mạch bao hàm điểm nối chung của không ít điện trở.

Vì đoạn mạch gồm các điện trở mắc thông suốt là đoạn mạch bao hàm điểm nối chỉ của hai năng lượng điện trở. Nếu có điểm nối chung của đa số điện trở thì sẽ có không ít nhành rẻ, không tương xứng với đoạn mạch nối tiếp.

Câu 12 trang 11 SBT đồ vật Lí 9 

Đặt một hiệu điện thế UAB vào nhì đầu đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện chũm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức làm sao sau đấy là không đúng?

A. RAB= R1+ R2

B. IAB= I1= I2

C. U1/U2= R2/R1

D. UAB= U1+ U2

Lời giải:

Chọn C vày hiệu điện ráng giữa nhì đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó: U1/U2 = R1/R2

Câu 13 trang 11 SBT đồ dùng Lí 9 

*

Đặt một hiệu điện cầm U vào nhị đầu một quãng mạch gồm sơ thứ như trên hình 4.3, trong những số ấy các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn từng nào lần đối với khi công tắc nguồn K mở?

A, bé dại hơn 2 lần

B. To hơn 2 lần

C. Nhỏ dại hơn 3 lần

D. To hơn 3 lần

Lời giải:

Chọn D. Lớn hơn ba lần.

Khi công tắc K mở mạch gồm R1 nt R2 nt ampe kế đề xuất điện trở tương tự của mạch là R = R1 + R2 = 9 nên số chỉ của ampe kế là:

*

Khi công tắc K đóng góp thì R2 bị đấu tắt, mạch chỉ với (R1 nt Ampe kế) nên điện trở tương đương của mạch là R = R1 = 3 yêu cầu số chỉ của ampe kế là: I2 = U/R1 = U/3

Ta có: 

*

nên số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng lớn hơn 3 lần so với khi công tắc nguồn K mở.

Câu 14 trang 11 SBT đồ dùng Lí 9 

Đặt một hiệu điện cố kỉnh U = 6V vào nhị đầu đoạn mạch gồm cha điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc nối tiếp.

a) Tính cường độ chiếc điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở của đoạn mạch bên trên đây

b) trong các ba điện trở sẽ cho, hiệu điện thế giữa hai dầu năng lượng điện trở như thế nào là lớn nhất? vì chưng sao? Tính trị số của hiệu điện thế lớn nhất này

Tóm tắt:

R1 = 3Ω; R2 = 5Ω; R3 = 7 Ω; U = 6 V

a) I1= ?; I2= ?; I3 = ?b) Umax= ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ= R1+ R2 + R3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω

⇒ Do bố điện trở mắc nối liền nên cường độ chiếc điện chạy qua mỗi điện trở là như nhau: I = I1 = I2 = U/Rtđ = 6/15 = 0,4A.

b) Hiệu điện thế lớn nhất là U3= I.R3= 0,4 × 7 = 2,8V vì chưng I ko đổi phải nếu R khủng ⇒ U lớn.

Đáp số: a) I1 = I2 = I3 = I = 0,4A

b) Umax= U3= 2,8 V

Câu 15 trang 12 SBT đồ dùng Lí 9 

Đặt một hiệu điện cầm cố U vào nhì đầu đoạn mạch có sơ đồ gia dụng như trên hình 4.4 trong đó điện trở R1 = 4Ω , R2 = 5Ω.

*

a) cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở với khi K đóng góp hơn kém nhau 3 lần. Tính năng lượng điện trở R3

b) cho thấy U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở là bao nhiêu?

Tóm tắt:

R1 = 4Ω; R2 = 5Ω; U = 6 V

a) R3= ?Ωb) U = 5,4 V; Im= ?

Lời giải:

a) khi K mở: mạch gồm R1, R2và R3 ghép tiếp liền nhau

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + R3 = 9 + R3

Cường độ dòng điện qua 3 năng lượng điện trở là tương đồng nên số chỉ của ampe lúc này là:

*

Khi K đóng, năng lượng điện trở R3 bị nối tắt đề nghị mạch chỉ còn hai điện trở R1, R2 ghép nối tiếp.

Xem thêm: Giáo An Số Phận Con Người Của Sô Lô Khốp, Giáo Án Bài Số Phận Con Người (M

→ Điện trở tương tự của đoạn mạch lúc K đóng là:

Rtđđ = R1 + R2 = 4 + 5 = 9 Ω

Số chỉ của ampe hôm nay là:

*

Từ (1) với (2) ta thấy Iđ > Im, đề nghị theo đề bài ta có: Iđ = 3Im (3)

Từ (1), (2) với (3) ta có:

*

b) U = 5,4 V cùng khi K mở:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđm = R1 + R2 + R3 = 4 + 5 + 18 = 27Ω

Số chỉ của ampe bây giờ là:

*

Đáp số: a) R3 = 18Ω; b) Im = 0,2 A

Câu 16 trang 12 SBT đồ dùng Lí 9 

Đặt một hiệu điện chũm U vào hai đầu một quãng mạch có sơ vật dụng như trên hình 4.5. Khi đóng công tắc K vào địa điểm 1 thì ampe kế có số chỉ I1 = I, lúc chuyển công tắc này sang địa điểm số 2 thì ampe kế có số chỉ với I2 = I/3, còn khi chuyển K sang địa chỉ 3 thì ampe kế có số chỉ I3 = I/8. Cho thấy R1 = 3Ω, hãy tính R2 và R3.

*

Tóm tắt:

I1 = I; I2 = I/3; I3 = I/8 ; R1 = 3Ω; R2 = ?; R3 = ?

Lời giải:

Khi K ở trong phần 1: mạch năng lượng điện chỉ bao gồm R1 nối tiếp với ampe kế. Do thế số chỉ của ampe kế khi này là: 

*
(1)

Khi K ở đoạn số 2: mạch điện tất cả R2 nối tiếp R1 và tiếp nối với ampe kế. Do thế số chỉ của ampe kế khi này là: 

*
(2)

Khi K ở phần số 3: mạch điện gồm 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 ghép thông suốt và nối tiếp với ampe kế. Do thế số chỉ của ampe kế kho đó là: