Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 1 Sbt

     
*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

SBT Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn | Giải SBT Vật lí lớp 9


395

xechieuve.com.vn giới thiệu Giải sách bài tập Vật lí lớp 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫnchi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Vật lí 9. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Vật lí 9 Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn


Bài 1.1 trang 4 SBT Vật lí 9: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó tăng lên đến 36V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là bao nhiêu ?
Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết : Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

Lời giải:

Vì cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 1 sbt

Ta có:

U1I1=U2I2⇒120,5=36I2⇒I2=36.0,512=1,5A

Đáp số :1,5A

Bài 1.2 trang 4 SBT Vật lí 9: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12 V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5 A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

+ Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫnU1=12VthìI1=1,5A.

+ khiI2=I1+0,5thìU2=?

Vì cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Ta có:U1I1=U2I2

121,5=U1,5+0,5

Vậy hiệu điện thế là:U=12.21,5=16V

Đáp số :16V

Bài 1.3 trang 4 SBT Vật lí 9: Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,3A. Một bạn học sinh nói rằng : Nếu giảm hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đi 2V thì dòng điện chạy qua dây khi đó có cường độ là 0,15A. Theo em kết quả này đúng hay sai ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết : Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

Lời giải:

+ Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫnU1=6VthìI1=0,3A.

+ khiU2=U1−2VthìI2=?A

Vì cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

U1I1=U2I2⇒60,3=6−2I2⇒I2=4.0,36=0,2A

VậyI2= 0,2A.

Nếu I = 0,15A là sai

Bài 1.4 trang 4 SBT Vật lí 9: Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 6mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 4mA thì hiệu điện thế là :

A. 3V B.8V.

C. 5V D.4V.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết : Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

Lời giải:

Ta có:

+ Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫnU1=12VthìI1=6mA

+ KhiI2=I1−4mAthìU2=?

VìCường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn nên ta có:

U1I1=U2I2⇒126=U26−4⇒U2=4V

Chọn đáp án D

Bài 1.5 trang 4 SBT Vật lí 9: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó ?


A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.

B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.

C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

D. Giảm khi tăng hiệu điện thế

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Cường độ dòng điện chạy qua hai đầu dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải:


Ta có: U=I.R

=> Cường độ dòng điện chạy qua hai đầu dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

Chọn đáp án : C

Bài 1.6 trang 5 SBT Vật lí 9: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào ?

A.Tăng 4 lần. B. Giảm 4 lần.

C. Tăng 2 lần. D.Giảm 2 lần.

Xem thêm: Giải Toán 11 Trang 97 Bài 2 Trang 97 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Cường độ dòng điện chạy qua hai đầu dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. đó.

Lời giải:

Vì cường độ dòng điện chạy qua hai đầu dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

=> U tăng bao nhiêu lần thì I tăng bấy nhiêu lần

Theo đề bài ta có: U tăng lên 4 lần

=> I tăng 4 lần

Chọn đáp án: A

Bài 1.7 trang 5 SBT Vật lí 9: Đồ thị nào dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của cường; độ dòng điện chạy qua một dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó ?

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết: đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Lời giải:

Ta có:

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Trong các đồ thị trên, ta thấy đồ thị hình B là đường thẳng đi qua gốc tọa độ

=> Chọn đáp án: B

Bài 1.8 trang 5 SBT Vật lí 9: Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ I1khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12 V. Để dòng điện này có cường độ I2nhỏ hơn I1một lượng là 0,6 I1thì phải đặt giữa hai đầu dây này một hiệu điện thế là bao nhiêu ?

A.7,2 V. B. 4,8 V.

C.11,4 V. D. 19,2 V.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

+ khi dòng điện đi qua dây dẫnI1thì có hiệu điện thếU1=12V

+ KhiI2=I1−0,6I1thìU2=?V

Ta có:Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

U1I1=U2I2⇒U1I1=U2I1−0,6I1⇒U1I1=U20,4I1⇒U2=0,4I1I1⋅U1=0,4.U1=0,4.12=4,8V

Chọn đáp án : B

Bài 1.9 trang 5 SBT Vật lí 9: Ta đã biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện, ví dụ như để đèn sáng hơn, thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Thế nhưng trên thực tế thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích tại sao.
sử dụng lý thuyết: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

Vì cường độ dòng điện phụ thuộc vào hiệu điện thế. Cụ thể, Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. Vì vậy, nếu tăng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện tăng và bóng đèn sẽ sáng hơn. Hơn nữa,tăng hiệu điện thế cũng dễ dàng và ít tốn kém hơn so với tăng cường độ dòng điện.


Bài 1.10 trang 5 SBT Vật lí 9: Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn làI1khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này làU1=7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độI2lớn gấpI1bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V ?
Sử dụng lý thuyết: Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

+ Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn làU1=7,2Vthì cường độ dòng điện làI1

+ KhiU2=U1+10,8VthìI2=?I1

Ta có :Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

U1I1=U2I2⇒I1I2=U1U2=7,210,8+7,2=7,218=25⇒I2=52I1=2,5I1

VậyI2=2,5I1

Bài 1.11 trang 5 SBT Vật lí 9: Khi đặt một hiệu điện thế 10 V giữa hai đầu một dây dẫn thì dòng điện đi qua nó có cường độ là 1,25 A. Hỏi phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu dây này đi một lượng là bao nhiêu để dòng điện đi qua dây chỉ còn là 0,75 A ?
Sử dụng lý thuyết: Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Lời giải:

+ khicường độ dòng điện I1= 1,25 A thì U1= 10 V.

+ khicường độ dòng điện I2= 0,75A thì U2= ?V.

Xem thêm: Unit 4 - Listening : Special Education Giáo Dục Đặc Biệt

Ta có:Cường độ dòng điện qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.