DÙNG MỘT NGUỒN ĐIỆN ĐỂ THẮP SÁNG LẦN LƯỢT HAI BÓNG ĐÈN CÓ ĐIỆN TRỞ R1 = 2 ÔM VÀ R2 = 8 ÔM

  -  

Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở \({R_1} = 2\Omega \) và \(R_2 = 8\Omega \), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:
Bạn đang xem: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở r1 = 2 ôm và r2 = 8 ôm

+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

+ Sử dụng biểu thức tính công suất: \(P = {I^2}R\)


Công suất tiêu thụ mạch ngoài là: \(P = {I^2}R\), cường độ dòng điện trong mạch là \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

Suy ra: \(P = {I^2}R = \dfrac{{{E^2}}}{{{{\left( {R + r} \right)}^2}}}R\)

+ Khi \(R = {R_1}\) ta có \({P_1} = {\left( {\dfrac{E}{{{R_1} + r}}} \right)^2}{R_1}\)

+ Khi \(R = {R_2}\) ta có \({P_2} = {\left( {\dfrac{E}{{{R_2} + r}}} \right)^2}{R_2}\)

Theo bài ra:

$\begin{array}{l}{P_1} = {P_2} \leftrightarrow \dfrac{{{E^2}}}{{{{\left( {{R_1} + r} \right)}^2}}}{R_1} = \dfrac{{{E^2}}}{{{{\left( {{R_2} + r} \right)}^2}}}{R_2}\\ \leftrightarrow {\left( {{R_2} + r} \right)^2}{R_1} = {\left( {{R_1} + r} \right)^2}{R_2}\\ \leftrightarrow {\left( {8 + r} \right)^2}.2 = {\left( {2 + r} \right)^2}.8\\ \leftrightarrow r = 4\Omega \end{array}$


Đáp án cần chọn là: c


...

Bài tập có liên quan


Ôn tập chương 2: Dòng điện không đổi Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên và

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Điện tích của electron là \( - {\rm{ }}{1,6.10^{ - 19}}\left( C \right)\), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong \(30{\rm{ }}\left( s \right)\) là \(15{\rm{ }}\left( C \right)\) . Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là:


Đồ thị mô tả định luật Ôm là:

*


Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho:


Đoạn mạch gồm điện trở \({R_1} = 100\Omega \) mắc nối tiếp với điện trở \({R_2} = 300\Omega \), điện trở toàn mạch là:


Cho đoạn mạch gồm điện trở \({R_1} = 100\Omega \), mắc nối tiếp với điện trở \({R_2} = 200\Omega \) , hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là \(12{\rm{ }}\left( V \right)\). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở \({R_1}\) là:


Đoạn mạch gồm điện trở ba điện trở \({R_1} = 25\Omega \) và \({R_2} = {R_3} = 50\Omega \) mắc song song với nhau, điện trở toàn mạch là:


Cho đoạn mạch gồm điện trở \({R_1} = 100\Omega \), mắc nối tiếp với điện trở \({R_2} = 200\Omega \). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế \(U\) khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở \({R_1}\) là \(6{\rm{ }}\left( V \right)\). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:


Công của nguồn điện được xác định theo công thức:
Xem thêm: Đoạn Văn Ngắn Kể Về Một Việc Làm Tốt Của Bạn Em Năm 2021, Top 10 Mẫu Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm

Công của dòng điện có đơn vị là:


Hai bóng đèn ${Đ_1}\left( {220V-25W} \right)$ , ${Đ_2}\left( {220V-100W} \right)$ khi sáng bình thường thì:


Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là \({U_1} = 110\left( V \right)\) và \({U_2} = 220\left( V \right)\). Tỉ số điện trở của chúng là:


Để bóng đèn loại \(120V - 60W\)sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là $220V$, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị:


Biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chứa máy thu là:


Một nguồn điện có điện trở trong \(0,1\Omega \) được mắc với điện trở \(4,8\Omega \) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là \(12V\). Suất điện động của nguồn điện là:


Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ \(0\) đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là \(4,5\left( V \right)\). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là \(2A\) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là \(4\left( V \right)\). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là:


Một nguồn điện có suất điện động \(E = 6\left( V \right)\), điện trở trong \(r = 2\left( \Omega \right)\), mạch ngoài có điện trở \(R\). Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là \(4W\) thì điện trở \(R\) phải có giá trị:


Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở \({R_1} = 2\Omega \) và \(R_2 = 8\Omega \), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:


Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện \({E_1},{r_1}\) và \({E_2},{r_2}\) mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở \(R\). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó \({E_1} = 9V\), \({r_1} = 1,2\Omega \); \({E_2} = 3\left( V \right)\), \({r_2} = 0,4\Omega \). Điện trở \(R = 28,4\Omega \). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch \({U_{AB}} = 6V\). Cường độ dòng điện trong mạch có chiều và độ lớn là:

*


*

Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có suất điện động \(E = 1,5V\), điện trở trong \(r = 1\Omega \). Điện trở mạch ngoài \(R = 3,5\Omega \). Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:


Một ấm điện có hai dây dẫn \({R_1}\) và \({R_2}\) để đun nước. Nếu dùng dây \({R_1}\) thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian \({t_1} = 10\) (phút). Còn nếu dùng dây \({R_2}\) thì nước sẽ sôi sau thời gian \({t_2} = 40\) (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là bao nhiêu?


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E{\rm{ }} = {\rm{ }}24V$, $r = 2\Omega $, ${R_1} = {R_2} = 5\Omega $, ${C_1} = {\rm{ }}{4.10^{ - 7}}F$,${C_2} = {\rm{ }}{6.10^{ - 7}}F$

Điện tích trên $2$ bản tụ điện khi $K$ đóng là?


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$E{\rm{ }} = {\rm{ }}12V$ , $r{\rm{ }} = {\rm{ }}2\Omega $ , ${R_1} = {\rm{ }}1\Omega $, ${R_2} = {\rm{ }}2\Omega $ , ${R_3} = {\rm{ }}3\Omega $ , ${C_1} = {\rm{ }}1\mu F$,${C_2} = {\rm{ }}2\mu F$.

Điện tích trên từng tụ điện là?


Cho mạch điện như hình vẽ: ${E_1} = {\rm{ }}12V$, ${E_2} = {\rm{ }}9V$, ${E_3} = {\rm{ }}3V$, ${r_1} = {\rm{ }}{r_2} = {\rm{ }}{r_3} = 1\Omega $ . Các điện trở ${R_1} = {R_2} = {R_3} = 2\Omega $. Hiệu điện thế ${U_{AB}}$ có giá trị:

*


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

${e_1} = {\rm{ }}6V,{\rm{ }}{e_2} = {\rm{ }}18V$ , ${r_1} = {\rm{ }}{r_2} = {\rm{ }}2\Omega $; ${R_0} = {\rm{ }}4\Omega $. Đèn ghi $6V{\rm{ }} - {\rm{ }}6W$ . $R$ là biến trở.

Khi $R = 6\Omega $ đèn sáng thế nào?


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$E = 24V, r = 0$. Các vôn kế giống nhau. Số chỉ các vôn kế $V_2$có giá trị là:
Xem thêm: Ý Thức Là Hình Ảnh Chủ Quan Của Thế Giới Khách Quan Của Thế Giới Khách Quan?

Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình (H2). Điện trở của vôn kế rất lớn. Biết \({{R}_{0}}=2\text{0,3 }\!\!\Omega\!\!\text{ }\). Giá trị của r được xác định bởi thí nghiệm này là

*
H1

*


Sơ đồ một máy đo vạn năng được mô tả bằng hình vẽ với công tắc OB xoay được quanh trục O, có các điểm tiếp xúc 1, 2, 3, 4; các chốt M, N để nối với mạch phải đo. Để đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế, điện trở ta phải xoay công tắc OB đến các vị trí tương ứng là: