ĐUN NÓNG M GAM HỖN HỢP GỒM A MOL TETRAPEPTIT MẠCH HỞ X VÀ 2A MOL TRIPEPTIT MẠCH HỞ Y

     
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Luyện tập: kết cấu và đặc điểm của amin, amino axit và protein có đáp án (Vận dụng)


Bạn đang xem: đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở x và 2a mol tripeptit mạch hở y

*
Giải vày xechieuve.com.vn


X bao gồm CTPT C3H12N2O3. X tác dụng với hỗn hợp NaOH (đun lạnh nhẹ) hoặc HCl đều có khí thoát ra. đem 18,60 gam X tác dụng hoàn toàn với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch đến trọng lượng không thay đổi thì được m (gam) rắn khan, m có giá trị là


Đốt cháy hoàn toàn 12,36 gam amino axit X bao gồm công thức dạng H2NCxHy(COOH)t, nhận được a mol CO2 với b mol H2O (b > a). Khía cạnh khác, mang đến 0,2 mol X vào 1 lít dung dịch hỗn hợp KOH 0,4M và NaOH 0,3M, thu được hỗn hợp Y. Thêm dung dịch HCl dư vào Y, chiếm được dung dịch đựng 75,25 gam muối. Quý hiếm của b là


Hỗn thích hợp X gồm một vài amino axit (chỉ có nhóm chức –COOH với –NH2, không có nhóm chức khác). Trong hỗn hợp X, tỉ lệ khối lượng của oxi và nito khớp ứng là 64:21. Để công dụng vừa đủ với 14,15 gam hỗn hợp X đề xuất 100ml dung dịch HCl 1,5M. Còn mặt khác đốt cháy hoàn toàn 14,15 gam hỗn hợp X bắt buộc V lít khí O2 (đktc) chiếm được H2O, N2 với 17,6 gam CO2. Quý hiếm V là:


Hỗn đúng theo X gồm chất Y (C2H10O3N2) và chất Z (C2H7O2N). Mang lại 14,85 gam X làm phản ứng hoàn toản với hỗn hợp NaOH và đun nóng, thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp T tất cả 2 khí (đều có tác dụng xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn toàn cục dung dịch M chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m hoàn toàn có thể là
Xem thêm: Giải Anh 10 Unit 2 Writing (Trang 21 Sgk Tiếng Anh 10 Mới), Unit 2 Lớp 10 Skills

Đốt cháy trọn vẹn amin X bằng oxi vừa đủ, dẫn tổng thể sản phẩm qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 4 gam kết tủa và cân nặng bình tăng 3,2 gam và bao gồm 0,448 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình. X gồm CTPT là


Cho 17,7 gam amin X (no, đối chọi chức, mạch hở) công dụng hết với dung dịch HCl, thu được 28,65 gam muối. Công thức phân tử của X là


Thủy phân 445,05 gam peptit Val-Gly-Gly-Val-Gly thu được tất cả hổn hợp X gồm 127,5 gam Gly; 163,8 gam Val; 39,6 gam Gly-Gly; 87 gam Val-Gly; 23,1 gam Gly-Val-Gly cùng m gam một pentapeptit X1. Cực hiếm m là (Cho biết khối lượng mol của Val và Gly theo lần lượt 117 với 75)


Cho 1,52 gam các thành phần hỗn hợp hai amin no, 1-1 chức (được trộn cùng với số mol bằng nhau) chức năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp HCl, nhận được 2,98 gam muối. Tóm lại nào sau đây không đúng?


Cho các thành phần hỗn hợp X cất hai peptit M và Q phần đông tạo bởi hai amino axit phần lớn no, cất 1 nhóm –COOH với 1 đội –NH2. Tổng số nguyên tử O của M và Q là 14. Vào M hoặc Q đều có số links peptit không nhỏ tuổi hơn 4. Cứ 0,25 mol X công dụng hoàn toàn với KOH (đun nóng) thì thấy gồm 1,65 mol KOH phản nghịch ứng với thu được m gam muối. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 54,525 gam X rồi cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng Ba(OH)2dư thấy khối lượng bình tăng 120,375 gam. Quý giá của m là
Xem thêm: Đồng Quê Bát Ngát Mênh Mông Quê Hương Nhà, So Sánh Nhịp Đó Với Nhịp 4/4

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam