Đốt cháy hoàn toàn m gam fes2 bằng một lượng o2 vừa đủ

     

Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng oxi vừa đủ thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,2M thu được dung dịch Y và 32,55 gam kết tủa. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là:


Tính được nBa(OH)2= nKOH= 0,2 mol; nBaSO3= 0,15 mol

Dung dịch Y + NaOH → Kết tủa →chứng tỏ Y có Ba(HSO3)2

Vậy sau phản ứng có các muối BaSO3, Ba(HSO3)2, KHSO3

(Không thể có K2SO3 hoặc kiềm dư vì chúng đối kháng với Ba(HSO3)2)

Các phương trình hóa học:

2FeS2 + 11/2 O2 → Fe2O3+ 4SO2 (1)

SO2+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (2)

2SO2 + Ba(OH)2 →Ba(HSO3)2 (3)

SO2+ KOH → KHSO3 (4)

→Tổng số mol SO2 → Số mol FeS2


Tính được nBa(OH)2= nKOH= 0,2 mol; nBaSO3= 0,15 mol

Dung dịch Y + NaOH → Kết tủa →chứng tỏ Y có Ba(HSO3)2

Vậy sau phản ứng có các muối BaSO3, Ba(HSO3)2, KHSO3

(Không thể có K2SO3 hoặc kiềm dư vì chúng đối kháng với Ba(HSO3)2)

Các phương trình hóa học:

2FeS2 + 11/2 O2 → Fe2O3+ 4SO2 (1)

SO2+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (2)

0,15 0,15 0,15 mol

2SO2 + Ba(OH)2 →Ba(HSO3)2 (3)

0,1 ← (0,2-0,15) mol

SO2+ KOH → KHSO3 (4)

0,2 0,2 mol

Tổng số mol SO2 là 0,15 + 0,1+ 0,2= 0,45mol

Theo PT (1): nFeS2= 0,5. nSO2=0,225 mol → mFeS2= 0,225. 120 = 27 gam


Đáp án cần chọn là: a


...

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam fes2 bằng một lượng o2 vừa đủ


Bài tập có liên quan


Bài tập oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho 1,68 lít CO2(đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước và sau phản ứng không thay đổi Nồng độ mol/lit của muối thu được sau phản ứng là


Cho 11,2 lít CO2vào 500 ml dung dịch NaOH 25% (D = 1,3 g/ml). Nồng độ mol/lit của dung dịch muối tạo thành là


Dẫn 448 ml CO2(đktc) sục vào bình chứa 100 ml dung dịch KOH 0,25M. Khối lượng hai muối tạo thành là


Phải đốt bao nhiêu gam cacbon để khi cho khí CO2tạo ra trong phản ứng trên tác dụng với 3,4 lít dung dịch NaOH 0,5M ta được 2 muối với muối hiđrocacbonat có nồng độ mol bằng 1,4 lần nồng độ mol của muối trung hoà.


Cho 4,48 lít CO2 (đktc) đi qua 190,48ml dung dịch NaOH 2% có khối lượng riêng là 1,05g/ml. Khối lượng muối tạo thành là


Thổi 2,464 lít khí CO2vào một dung dịch NaOH thì được 9,46 gam hỗn hợp 2 muối Na2CO3và NaHCO3. Nếu muốn chỉ thu được muối NaHCO3thì cần thêm bao nhiêu lít khí cacbonic nữa?


Dẫn 1,12 lít khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Khối lượng của muối thu được sau phản ứng là


Cho 5,6 gam CaO vào nước tạo thành dung dịch A. Hấp thụ hoàn toàn 2,8 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch A thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hoà tan 2,8 gam CaO vào nước ta được dung dịch A. Nếu cho khí CO2sục qua dung dịch A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 1 gam kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2đã tham gia phản ứng. Các thể tích khí đo ở đktc.


Cho a mol CO2hấp thụ hết vào dung dịch chứa b mol NaOH.

Xem thêm: Tính Chỉnh Thể Của Mâu Thuẫn Được Hiểu Là, Mâu Thuẫn Là Một Chỉnh Thể, Trong Đó Có

- Nếu b = 2a thì thu được dung dịch X.

- Nếu b = a thì thu được dung dịch Y.

- Nếu b = 1,4a thì thu được dung dịch Z.

Xem thêm: If You Want To Be Successful, You Need To Work Hard, 10 Inspirational Quotes About Hard Work

Chỉ dùng 1 hóa chất duy nhất và các thiết bị, điều kiện thí nghiệm cần thiết hãy trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch X, Y, Z trên.


Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dịch Y chứa 2 chất tan là BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 aM vào dung dịch X, thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của a là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng oxi vừa đủ thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M và KOH 0,2M thu được dung dịch Y và 32,55 gam kết tủa. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Y lại thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,12M. Khi V biến thiên từ 2,24 lít đến 4,48 lít thì khối lượng kết tủa cũng biến đổi theo, trong đó lượng kết tủa thu được ít nhất là:


Dẫn 3,136 lít CO2 (đktc) vào trong V(l) dung dịch kiềm chứa NaOH 0,7M và Ba(OH)2 0,5M đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 5,91 gam kết tủa trắng. Giá trị của V là:


Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X.Cô cạn X, thu được 8,56 gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là:


Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X.. Cô cạn dung dịch X thu được 3m gam chất rắn. Giá trị của m là:


Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Khối lượng muối trong X là:


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là:


Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Dẫn 0,7V lít khí CO2 vào dung dịch X thu được thêm 0,3a gam kết tủa nữa. Thể tích các khí đều đo ở đktc. Giá trị của V là:


Trộn 50 gam dung dịch KOH 11,2% với 150 gam dung dịch Ba(OH)2 22,8% được dung dịch A. Dẫn 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B. Khối lượng của dung dịch B so với dung dịch A?


Dẫn một lượng khí CO2 thu được khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa và đun nóng nước lọc thu được thì tạo được thêm 2,5 gam kết tủa nữa. Tính thể tích khí CO2 ban đầu (đktc)?


Cho 17,15 gam hỗn hợp X gồm Ba và Na vào nước thu được dung dịch Y và 3,92 lít khí H2 (đktc). Cho khí CO2 vào dung dịch Y. Cho V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Y thấy lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị của V là:


Hấp thụ hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần 1 được a gam kết tủa. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần 2 được b gam kết tủa. Cho biết a

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát