DỊCH PHẦN READ UNIT 1 LỚP 9

     

Unit 1: A Visit From A Pen Pal – giờ Anh Lớp 9

5. Read

5. Read Unit 1 Trang 9 SGK giờ Anh Lớp 9

Bài Nghe 5. Read Unit 1 Trang 9 SGK tiếng Anh Lớp 9 MP3

https://xechieuve.com.vn/wp-content/uploads/2021/06/5-read-unit-1-trang-9-sgk-tieng-anh-lop-9.mp3

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia & East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea and together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

Bạn đang xem: Dịch phần read unit 1 lớp 9

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur và it is also the largest đô thị in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as Malay). English, Chinese, & Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language.

*

Tạm dịch

Malaysia là 1 trong các nước nhà nằm trong hiệp hội cộng đồng các quốc gia Đông nam Á (ASEAN). Nó được chia thành hai miền bao gồm Tây Malaysia, Đông Malaysia. Chúng bị chia giảm bởi khoảng tầm 640km đường biển và cùng hợp thành một diện tích s rộng 329,758 km2. Malaysia gồm khí hậu nhiệt đới. Đơn vị tiền tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bằng 100 sen.

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đó cũng là tp lớn độc nhất vô nhị nước. Số lượng dân sinh của Malaysia năm 2001 là bên trên 21 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo chấp thuận của nước này. Ngoài ra còn có những tôn giáo khác như Phật giáo cùng Hindu giáo. Quốc ngữ là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia (được viết dễ dàng là giờ Malay). Tiếng Anh, giờ đồng hồ Trung cùng tiếng Tamil cũng rất được sử dụng rộng lớn rãi. Ngữ điệu được dạy dỗ cho học sinh là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia, giờ Trung Quốc, hoặc tiếng Tamil. Giờ đồng hồ Bahasa Malaysia là ngữ điệu chính được sử dụng trong việc giảng dạy ở các trường trung học phổ thông, tuy nhiên, một số học viên vẫn có thể tiếp tục học tiếng china hoặc giờ Tamil. Bên cạnh đó tiếng Anh là ngôn từ bắt buộc thiết bị hai.

a. Fill in the table with the right information about Malaysia. (Điền tin tức đúng vào bảng nói đến nước Malaysia.)

MALAYSIA

1. Area: …………………

2. Population: …………………

3. Climate: …………………

4. Unit of currency: …………………

5. Capital city: …………………

6. Official religion: …………………

7. National language: …………………

8. Compulsory second language: …………………

Hướng dẫn giải

1. Area: 329,758 km2 (Diện tích: 329,758 km2)

2. Population: over 22 million (Dân số: hơn 22 triệu người)

3. Climate: tropical climate (Khí hậu: nhiệt độ đới)

4. Unit of currency: ringgit (Đơn vị chi phí tệ: ringgit)

5. Capital city: Kuala Lumpur (Thủ đô: Kuala Lumpur)

6. Official religion: Islam (Tôn giáo chủ yếu thức: Islam)

7. National language: Bahasa Malaysia (Ngôn ngữ phổ thông: Bahasa Malaysia)

8. Compulsory second language: English (Ngôn ngữ trang bị hai bắt buộc: English)

b.

Xem thêm: Lọc Nước Từ Hỗn Hợp Nước Lẫn Đất, Bài 17 Tách Chất Khỏi Hỗn Hợp

True or false? check (✓) the boxes. Then correct the false statements. (Đúng giỏi sai. Điền lốt (✓) vào ô trống. Tiếp nối sửa những câu sai cho đúng.)


TrueFalse
1. Malaysia is a thành viên country of ASEAN.
2. There are two religions in Malaysia.
3. People speak only Malay in Malaysia.
4. Primary school children learn three languages at school.
5. All secondary school children learn in English.

TrueFalse
1. Malaysia is a member country of ASEAN. (Mã Lai là một trong những thành viên của ASEAN)
2. There are two religions in Malaysia. (Ở Mã Lai có 2 tôn giáo.) → There are Islam, Buddhisin & Hinduism. (Có Hồi giáo, Phật giáo cùng Ấn Độ giáo.)
3. People speak only Malay in Malaysia. (Mọi fan chỉ nói giờ đồng hồ Mã Lai nghỉ ngơi Malaysia.) → People speak Bahasa Malaysia, English, Chinese & Tamil. (Mọi fan nói giờ Bahasa Malaysia, giờ đồng hồ Anh, giờ Trung và tiếng Tamil.)
4. Primary school children learn three languages at school. (Học sinh tiểu học học ba ngôn từ ở trường.)
5. All secondary school children learn in English. (Tất cả trẻ em trung học đông đảo học bằng tiếng Anh.)

Các bạn Vừa coi Qua ngôn từ 5. Read Unit 1 Trang 9 SGK giờ Anh Lớp 9. Bài bác Học bao gồm A, B, Sau bài học Này Các bạn sẽ Đến 6. Write – Unit 1: A Visit From A Pen Pal, chúng ta Cùng theo dõi Nhé.

Xem thêm: Khám Phá Thủ Đô Belgrade Là Thủ Đô Nước Nào, Belgrade Là Thủ Đô Nước Nào


Các nhiều người đang xem 5. Read Unit 1 Trang 9 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 9 nằm trong Unit 1: A Visit From A Pen Pal trên Tiếng Anh Lớp 9 môn giờ đồng hồ Anh Lớp 9 của xechieuve.com.vn. Hãy dấn Đăng cam kết Nhận Tin Của website Để update Những thông tin Về học tập Tập tiên tiến nhất Nhé.