Đề Tin 11 Học Kì 1

     
Xét khai báo dưới đây trong Pascal:Var X,Y,Z : integer;C : char;I,J : real;N : word;Bộ nhớ cấp phát cho 7 trở thành này là:


Bạn đang xem: đề tin 11 học kì 1

Câu 8: mang lại khai báo biến dưới đây (trong Pascal):Var m,n :integer;x,y :real;lệnh gán làm sao sau đó là sai?


Câu 11: Hãy cho thấy thêm câu lệnh chuyển ra màn hình câu: “Xin chao” và bé trở đặt tại cùng hàng với câu kia (không xuống hàng).


Hãy cho biết thêm đoạn công tác sau gồm mấy lỗi:Var x,y:integer;Kq:boolean;BeginX:=3; y:=2;If x>y then kq=true; else kq:=false;End.
Cho biết tác dụng của đoạn chương trình sau:N:=5;tong:=0;For i:=1 to n dof ( i mod 3=0) then Tong:=tong+i;Write( ‘ tong la ’, tong);

Câu 21: Trong ngôn từ lập trình Pascal, mang lại đoạn công tác sau:Var a,b :byte ;Begina :=5 ; b :=3;a :=b ; b :=a ;writeln(b,a) ;end.Trên màn hình sẽ có hiệu quả là:


Câu 22: cùng với S có mức giá trị 7.345.Kết quả nhấn được sau khi thực hiện câu lệnh:Writeln(‘ Tong S=’, S:6:2);là:


Câu 25: tiến hành đoạn chương trình sau đây:a:=2;while aGiá trị làm sao dưới đây là giá trị của a được hiện nay trên màn hình:
Xem thêm: Cách Làm Dầu Hào Maggi Ăn Chay Được Không ? Dầu Hào Có Ăn Chay Được Không

A.
*

B.
*

C.
*

D.
*

*

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Kiểm tra 15 phútKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra học tập kì 1Kiểm tra học kì 2
Luyện thi theo bài học
Luyện thi thpt Quốc GiaXem thêm: Nêu Đặc Điểm Vùng Biển Việt Nam Có Đặc Điểm Là:, Vùng Biển Việt Nam Nằm Trong Kiểu Khí Hậu Nào

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5
Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9
Lớp 10Lớp 11Lớp 12
Bài họcBài soạnBài giảng
Bài giới thiệuBài hướng dẫn
Bài có tác dụng vănBài trắc nghiệm
Kiểm tra 15PKiểm tra 1 tiết
Kiểm tra HK1Kiểm tra HK2
Thi vào lớp 10Tốt nghiệp THPT