Đề kiểm tra 1 tiết toán hình lớp 10 hk2

     

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (105.61 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán hình lớp 10 hk2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: TOÁN KHỐI: 10Thời gian: 45 phút(Ngày khám nghiệm …./…../2016)---------------------------Câu 1: (3,0 điểm)a) Viết phương trình thông số của con đường thẳng trải qua hai điểm A  5; 2  cùng B  3;1b) Viết phương trình bao quát của mặt đường thẳng    trải qua điểm A  3; 2  với vuông góc với mặt đường thẳng d  : 2x  3 y  1  0Câu 2: (4,0 điểm)Cho con đường tròn (C) gồm phương trình: x 2  y 2  6 x  2 y  6  0a) tra cứu tọa độ chổ chính giữa và nửa đường kính của con đường tròn (C).b) Viết phương trình tiếp tuyến của con đường tròn (C) tại điểm M  5; 1 thuộc đường tròn.c) Viết phương trình tiếp tuyến    của con đường tròn (C) biết tiếp đường vuông góc với con đường thẳng�x  1  3t t �R  .�y  2  t d :�Câu 3: (2,0 điểm)Viết phương trình con đường tròn (C) đi qua 3 điểm A  1; 4  ; B  7; 4  ; C  2; 5  .Câu 4: (1,0 điểm)�x  2  3t t �R  và điểm B  2;1 . Search điểm M�y  tCho mặt đường thằng  d  bao gồm phương trình tham số �trên đường thẳng (d) làm sao để cho độ dài BM ngắn nhất.
...................................................... HẾT ......................................................Thí sinh không được áp dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC năm ngoái - 2016Môn:toán - Khối:10CÂUCâu 1NỘI DUNGBIỂU ĐIỂMuuurra) AB   2;3 � vtcpu   2;30,5x2�x  5  2tptts : � t �R �y  t0,5rrb) vtptn   2; 3 � vtptnd   2; 3
0,25x2Phương trình của mặt đường thẳng (d) là:2  x  3  3  y  2   0 � 2 x  3 y  12  00,5+0,25Vậy phương trình tổng thể của con đường thẳng (d) là:2 x  3 y  12  00,25Câu 20,5x2a) trung khu I  3; 1 ; R  32   1  6  22b) Phương trình tiếp đường tại điểm M(5;-1) có dạng:0,5 a  x0   x  x0    b  y0   y  y0   0�  3  5  x  5    1  1  y  1  00,50,5� 2 x  10  0Vậy phương trình tiếp con đường là: -2x+10=0


Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Một Lần Em Mắc Lỗi Với Ai Đó Lớp 2, Kể Về Một Lần Em Mắc Lỗi Với Ai Đó Lớp 2

c) Phương trình con đường thẳng  gồm dạng: 3x-4y+c=0d  I;   R �ax0  by0  ca 2  b2R�3.3  4.  1  c32   4 220,250,25x213  c  10c  3��� 13  c  10 � ���13  c  10c  23��Vậy phương trình tiếp tuyến yêu cầu tìm là:
3x-4y-3=0 và 3x-4y-23=00,250,25x2Câu 3Giả sử phương trình con đường tròn yêu cầu tìm gồm dạng:0,25x 2  y 2  2ax  2by  c  0Đường tròn qua 3 điểm A, B, C đề xuất ta bao gồm hệ phương trình:�12  42  2a.1  2b.4  c  02a  8b  c  17��� 2�2 7   4  2a.  7   2b.4  c  0 � �14a  8b  c  65��2�24a  10b  c  29�2   5   2a.2  2b.  5   c  0
�a  3����b  1�c  31�Vậy phương trình đường tròn là: x 2  y 2  6 x  2 y  31  00,5x20,250,5Câu 4Điểm M nằm trong (d) phải M(2-3t;t)uuuurBM   3t ; t  1 � BM  3t 2  t  12


Xem thêm: Unit 4 Lớp 11 Language Trang 54, Unit 4 Lớp 11: Communication And Culture Trang 54

21 � 99�� BM 2  10t 2  2t  1  2 � 5t � 10 �10 , t2 5��Dấu « = » xẩy ra khi t 17 1 ��Suy ra : M � ; �10 10 ��1100,250,250,250,25