Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 1 co dap an

     

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trộn 100ml hỗn hợp NaOH 0,4 M với 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,4 M được dung dịch A, mật độ ion OH− trong hỗn hợp A là:

A.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 1 co dap an

1,2 M

B. 0,4 M

C. 0,6 M

D. 0,8 M

Câu 2: hỗn hợp muối nào sau đây có môi trường thiên nhiên bazơ?

A. (NH4)2SO4

B. Na2CO3

C. NaNO3

D. NaCl

Câu 3: Dãy các chất nào đông đảo gồm các bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2

B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2

D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: chọn phát biểu đúng trong số các phạt biểu dưới đây ?

A. giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

B. Dd bao gồm pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd bao gồm pH Câu 5: hỗn hợp nước của chất A làm cho quỳ tím hóa xanh, còn hỗn hợp nước của muối bột B có tác dụng quỳ hóa đỏ. Pha trộn hai dung dịch trên vào với nhau thì mở ra kết tủa. A và B là:

*

Câu 6: dung dịch nào có tác dụng quì tím hóa đỏ

A. HCl

B. KOH

C. NaOH

D. NaCl

Câu 7: phản ứng bàn bạc ion vào dd các chất điện li xẩy ra khi :

A. Chất bội nghịch ứng là các chất điện li mạnh

B. Sản phẩm tạo thành màu

C. Chất bội phản ứng là những chất dễ tan

D. Sản phẩm tạo thành gồm chất kết tủa hoặc chất cất cánh hơi hoặc hóa học điện li yếu

Câu 8: dãy gồm các chất năng lượng điện li khỏe mạnh là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: cho phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3. Vậy A, B theo thứ tự là:

A. KBr, FeBr3

B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KCl, FeCl3

D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: Một dung dịch đựng 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol NO3- cùng x mol Cl-. Vậy x có mức giá trị là:

A. 0,15 mol

B. 0,20 mol

C. 0.35 mol

D. 0,10 mol

Câu 11: Đối với dung dịch axit yếu hèn CH3COOH 0,10M, nếu bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì reviews nào về độ đậm đặc mol ion sau đó là đúng?

A.  3COO->

B. >

C. = 0,10M

D. Câu 12: lúc thêm một axit vào hỗn hợp của một bazơ, sự biến đổi nào bên dưới đây rất có thể xảy ra so với pH của dung dịch

A. Giảm

B. Tăng từ bỏ 7 lên 11

C. Giảm tự 7 xuống 3

D. Tăng

Câu 13: Dung dịch bao gồm chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và chỉ còn một ion nữa là:

A. SO42- (0,01 mol)

B. NH4+ (0,01 mol)

C. NO3- (0,03 mol)

D. CO32- (0,015 mol)

Câu 14: Trộn 100ml dung dịch gồm HCl với H­­2SO4 cùng với 100ml hỗn hợp NaOH nồngđộ 0,08(mol/l) thu được hỗn hợp X tất cả pH=2. Để trung hòa - nhân chính dung dịch X bắt buộc V lít dung dich Ba(OH)2 0,05M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,1165 gam kết tủa. Mật độ của HCl với H2SO4 thứu tự là

A. 0,05; 4.10-4

B. 0,06; 5.10-3

C. 0,09; 5.10-3

D. 009; 2.10-3

Câu 15: Trộn 200 ml hỗn hợp NaOH 0,01M với 300 ml hỗn hợp KOH 0,01M thu được dung dịch Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Câu 16: cho dãy những chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 . Số chất trong dãy có đặc thù lưỡng tính là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 17: trong các các hóa học sau hóa học nào là hóa học điện li yếu?

A. HCl

B. Na2CO3

C. Ba(OH)2

D. H2O

Câu 18: các dung dịch axit, bazơ, muối bột dẫn được điện là do trong hỗn hợp của chúng tất cả các

A. ion trái dấu.

B. chất.

C. cation.

D. anion.

Xem thêm: Soạn Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ

Câu 19: hàng gồm những ion (không nói tới sự phân li của nước) thuộc tồn tại trong một hỗn hợp là

A. Mg2+, K+, SO42-, OH-.

B. H+, Fe3+, NO3-, SO42-.

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.

D. Al3+, NH4+, Br-, OH-.

Câu 20: hỗn hợp nào dẫn năng lượng điện được:

A. C6H12O6

B. C2H5OH

C. NaCl

D. C12H22O11

Câu 21: mang lại dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số hóa học trong dãy công dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 chế tạo thành kết tủa là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 22: dung dịch H2SO4, HNO3 dẫn điện được là do:

A. vào phân tử đều có nguyên tử hiđro

B. Trong phân tử phần lớn chứa nơi bắt đầu axit

C. Phân li ra ion

D. Không phân li ra những ion

Câu 23: gồm mấy muối axit trong các các muối hạt sau :

NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Dãy hóa học nào sau đây đều phản ứng được với hỗn hợp NaOH?

A. CO2, NaCl, Cl2

B. MgCl2, SO2, NaHCO3

C. H2SO4, FeCl3, KOH

D. Na2CO3, CuSO4, HCl

Câu 25: hỗn hợp nào sau đây có nồng độ ion H+ tối đa ?

A. cafe đen pH = 5

B. Máu pH = 7,4

C. Thuốc tẩy dầu pH= 11

D. Nước chanh pH = 2

Câu 26: Trộn 200ml hỗn hợp H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. PH của dung dịch Y là :

A. 1,2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 27: môi trường xung quanh axit bao gồm pH

A. lớn hơn7

B. nhỏ hơn 7

C. bằng 7

D. lớn rộng 8

Câu 28: Trường đúng theo nào dưới đây không dẫn năng lượng điện ?

A. NaOH rắn, khan

B. dd HF vào nước

C. NaOH rét chảy

D. dd NaOH

Câu 29: Câu nào dưới đây đúng?

A. Mọi hóa học điện li đông đảo là axit.

B. Mọi axit rất nhiều là hóa học điện li mạnh.

Xem thêm: Anh (Chị) Hãy Sáng Tác Một Tác Phẩm, Please Wait

C. Mọi axit mạnh đều là hóa học điện li mạnh

D. Mọi axit hồ hết là chất điện li

Câu 30: các ion nào dưới đây không thuộc tồn trên trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-

B. H+, NH4+, SO42-, Cl-

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-

D. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-

----------- HẾT ----------

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvc) của những nguyên tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: sỹ tử không áp dụng bảng tuần hoàn

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1C2B3C4D5B6A7A8B9D10B
11D12A13C14C15A16D17D18A19B20C
21A22C23C24B25D26C27B28A29C30A