ĐẶT CÂU HỎI VỚI TỪ GẠCH CHÂN

  -  

Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (82.87 KB, 8 trang )


CÂU HỎI YES/NO (YES/NO QUESTION)1) to lớn beS + is/are/am/was/were …+ O Is/are/am/was/were + S + O ?VD:- She is a teacher Is she a teacher? – Yes, she is/No, she isn’t.- They are my friends Are they your friends? – Yes, they are/No, they aren’t.2) Động từ bỏ khuyết thiếu hụt (Can/could/will/should….)S + can/could/will/should…+ V + O Can/could/will/should…+ V + S + O ?VD:- phái mạnh can guitar Can phái nam play guitar? – Yes, phái nam can/No, phái mạnh can’t- He should go to lớn bed soon Should he go to bed soon? – Yes, he should/No, he shouldn’t3) Động từ bỏ thường: khẳng định trợ đồng từ bỏ theo thì (do/does/did/have…)S+V+O Do/does/did + S + O ?VD:- He danced very nice last night Did he dance very nice last night? – Yes, he did/No, he didn’t- Tuan usually go to lớn school by bus Does he usually go khổng lồ shool by bus? – Yes, he does/No, he doesn’t
1WH-QUESTION1) những từ nhằm hỏi• When?Khi như thế nào (thời gian)• Where?Ở đâu (nơi chốn)• Who?Ai (con người – công ty ngữ)• Why?Tại sao (lý do)• What?Cái gì/gì (vật, ý kiến, hành động)• Which?Cái làm sao (sự lựa chọn)• WhoseCủa ai (sự sở hữu)• Whom?Ai (người – tân ngữ)• How?Như núm nào (cách thức)• How far?Bao xa (khoảng cách)• How long? Bao lâu (khoảng thời gian)• How often? Bao lâu một lần (mực độ thường xuyên)• How many? Bao nhiêu? (số lượng – danh tự đếm được)• How much? Bao nhiêu? (Giá cả, số lượng – danh từ ko đếm được)• How old?
Bao nhiêu tuổi?• How far ... From ... To lớn ... ?: Bao xa ….từ ….đến …..2) CÁCH ĐẶT CÂU HỎI cho TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:• thứ nhất ta phải khẳng định được từ để hỏi.• từ bỏ bị gạch men chân không khi nào xuất hiện nay trong câu hỏi.• nếu như trong câu có từ bị gạch chân dùng đa số từ sau thì khi chuyển sang câu hỏi ta phảiđổi tương xứng như sau:-1. I, We You2. Me, Us You3. Mine, Ours Yours4. My, Our Your5. Some
 AnyCâu hỏi chủ ngữ: (Chỉ chần cầm cố S = What/who)S + V + O  Who/what + V + O?VD:Nam opened the door.  Who opened the door?An accident happened last night.  What happended last night?2-Câu hỏi tân ngữ:+ Động từ: khổng lồ BE (trợ động từ đó là “to be”)S + is/are/am/was/were + O ? WH + is/are/am/was/were....+ S + O ?VD:She is a teacher  Who is she?David is from America  Where is he/David from?Lưu ý: thắc mắc với những động trường đoản cú khuyết thiếu hụt (CAN/COULD/WILL/SHOULD….) cũngtương trường đoản cú như lớn BE.S + can/could/should/wil…+ V + O ? WH + can/could/should/wil…+ V + S + O ?VD:
She can play badminton well  What can she play well.Lida should bởi vì her homework now  What should Linda vày now?+ Động từ bỏ thường: yêu cầu trợ động từ DO/DOES/DID/HAVE… tùy thuộc vào thì và nhà ngữS+V+O? WH + do/does/did/have....+ S + V + O ?Lưu ý: thắc mắc WHY phải trả lời là BECAUSEVD:-She moved to lớn London in 2006  When did she move to lớn London?I went khổng lồ my friend’s home  Where did you go last night?They play football everyday  What vì they play everyday?3BÀI TẬPExercise 1 Điền từ để hỏi phù hợp và vị trí trống1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Bạn đang xem: đặt câu hỏi với từ gạch chân


A: ................................... Is your name? B: It"s John.A: ...................................do you live? In London? B: No, I live in Manchester.A: ...................................are you going? B: I"m going khổng lồ work.A: ...................................are you laughing? B: Because it"s funny.A: ...................................are you today? B: Not very well. I feel sick.A: ................................... Were you born? B: In Paris, but I grew up in England.A: ..................................."s your favourite colour? B: Blue, I think.A: ................................... Kind of music vì chưng you like? B: Dance music.A: We"ve got green tea and black tea: ................................... Would you like? B: đen withmilk, please.10. A: ................................... Is that man in the photo? B: It"s my father when he was younger.11. ................................... Bởi vì you usually eat for breakfast? - Toast và eggs.12. ................................... Does Peter come from? - London.13. ................................... Vì you usually have lunch with? - My friends.14. ................................... Vì they go to school? - In the morning.15. ................................... Does Mary come to lớn class? - By bus.16. ................................... Vị your sister and you usually get up? - Ten o" clock.17. ................................... Ice cream does Johnny like? - Chocolate.18. ................................... Cap vày you often borrow? - My brother" s (cap)19. ................................... Does she sometimes come to lớn work late? - Because she misses the train.20. ................................... Bởi you go shopping? - Once a week.2/ Đặt câu hỏi cho từ gạch men chân giữa những câu sau1. We must learn foreign languages because they are necessary for our work..........................................................................................................................................2. He didn’t go to school yesterday because he was ill..........................................................................................................................................3. His sister works at a factory.
.........................................................................................................................................4. I usually get up at five in the moring..........................................................................................................................................5. We usually have dinner at eleven..........................................................................................................................................46. The live in the center of the city..........................................................................................................................................7. It takes him half an hour to vì chưng these grammar exercises..........................................................................................................................................8. His working day lasts eight hours..........................................................................................................................................9. He begins his work at 6 o’clock..........................................................................................................................................10. This bicycle costs 300,000 VND..........................................................................................................................................11. Every Sunday, my father takes me to the movies..........................................................................................................................................12. There are forty students in our class.
.........................................................................................................................................13. She is fifteen years old..........................................................................................................................................14. The playground is forty yards long..........................................................................................................................................15. He can come here by bus..........................................................................................................................................16. She can speak English very fluently..........................................................................................................................................17. I go to lớn the library twice a week..........................................................................................................................................518. He always gets bed marks because he is very lazy..........................................................................................................................................19. He can swim two miles in an hour..........................................................................................................................................20. The dictionary is 200,000dong..........................................................................................................................................21. I made it from a piece of wood.

Xem thêm: 6 Bài Văn Kể Về 1 Kỉ Niệm Đáng Nhớ Trong Ngày Khai Trường Hay Nhất


.........................................................................................................................................22. She bought it at the cửa hàng over there..........................................................................................................................................23. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.).........................................................................................................................................24. It took her three hours lớn finish the composition..........................................................................................................................................25. I need a phone card to phone my parents..........................................................................................................................................26. It’s about 1,500 km from Hue to lớn Ho đưa ra Minh City..........................................................................................................................................27. The ngân hàng is opposite the restaurant..........................................................................................................................................28. The dress looked very nice..........................................................................................................................................29. I saw her last night..........................................................................................................................................6.........................................................................................................................................
30. Her neighbor gave her a nice dress..........................................................................................................................................31. They returned to America two weeks ago..........................................................................................................................................32. Mrs. Robinson bought a poster...................................................................................................................................................................................................................................................................................33. My father was in Ha Noi last month..........................................................................................................................................34. He traveled to Nha Trang by coach..........................................................................................................................................35. She went khổng lồ the doctor because she was sick..........................................................................................................................................36. Phái nam left home at 7 o’clock yesterday..........................................................................................................................................37. He taught English in the high school..........................................................................................................................................38. The homework was very difficult yesterday..........................................................................................................................................39. She often does the housework after doing exercises.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Vẻ Đẹp Của Hình Tượng Người Anh Hùng Từ Hải Qua Đoạn Trích Chí Khí Anh Hùng


.........................................................................................................................................40. They are planting some roses in the garden..........................................................................................................................................741. Liz will send these letters khổng lồ her friends..........................................................................................................................................42. My favorite subject is Math..........................................................................................................................................43. Yes, we do. (We have magazines and newspapers).........................................................................................................................................44. I often listen to lớn music in my miễn phí time..........................................................................................................................................45. Yes, he is. (He is good at drawing).........................................................................................................................................46. She learns about computers in computer science class..........................................................................................................................................47. My mother is cooking in the kitchen at the moment..........................................................................................................................................48. Lan likes playing table tennis.
.........................................................................................................................................49. I go to lớn the movies twice a week..........................................................................................................................................50. They go to lớn the beach on the summer holidays..........................................................................................................................................51. They stay in a hotel..........................................................................................................................................8