ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ GẠCH CHÂN CÓ LỜI GIẢI

     

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân trong giờ Anh là tài liệu vô cùng hữu ích, nắm tắt cục bộ kiến thức lý thuyết, cách làm bài tập, những từ dùng làm hỏi và những dạng bài xích tập thực hành có câu trả lời kèm theo.

Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho từ gạch chân có lời giải


Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong giờ đồng hồ Anh

V. Bài xích tập vận dụng

I. Xem xét khi làm cho bài

- trước nhất ta phải xác định được từ nhằm hỏi.

- từ bỏ bị gạch ốp chân không khi nào xuất hiện nay trong câu hỏi.

- nếu trong câu:

+/ cần sử dụng động từ thường thì ta yêu cầu mượn trợ rượu cồn từ và hòn đảo trợ cồn từ lên trước nhà ngữ và sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ ví như trong câu sử dụng “động trường đoản cú tobe”, “động tự khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động từ bỏ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ với sau từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

- trường hợp trong câu gồm từ bị gạch chân dùng hầu hết từ sau thì khio gửi sang câu hỏi ta bắt buộc đổi tương xứng như sau:


1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

II. Giải pháp làm bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch chân

1. Xác minh từ gạch men chân chỉ người/ vật/ số đếm/ số tiền/ hành động/ tính từ,...

2. Lựa chọn từ nhằm hỏi đam mê hợp

3. Khẳng định thì qua đụng từ chủ yếu trong câu

4. Xác định chủ ngữ? Số nhiều/ít

5. Lựa chọn trợ rượu cồn từ thích hợp với chủ ngữ với thì

6. Đặt câu

III. Những từ nhằm hỏi thường chạm chán trong giờ Anh.

1. What: cái gì (Dùng để hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện...)

2. Which: loại mà (Dùng để hỏi khi tất cả sự lựa chọn)

3. Where: nơi đâu (Dùng để hỏi mang đến vị trí, xứ sở ...)

4. When: lúc nào (Hỏi cho thời gian, thời khắc ...)

5. Who: ai, fan mà (Hỏi đến người)

=> Whom: tín đồ mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom bởi vì you buy any books (for)?

=> Whose: của tín đồ mà (Hỏi đến tính tự sở hữu, mua cách, đại tự sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: lý do (Hỏi mang lại lí do, nguyên nhân)

7. How: núm nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, sức khoẻ ...)

8. How old: hỏi mang lại tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho độ cao của vật

11. How thick: hỏi mang lại độ dày


12. How thin: hỏi mang lại độ mỏng

13. How big: hỏi cho độ lớn

14. How wide: hỏi mang lại độ rộng

15. How broad: hỏi đến bề rộng

16. How deep: hỏi mang lại độ sâu

17. How fast: hỏi cho tốc độ

18. How far ... From ... To ...: hỏi mang đến độ xa

19. How long: hỏi mang lại độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to vì chưng my homework.

=> How long does it take you to vì chưng your homework?

(Nó lấy mất của công ty bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang đến mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to lớn school every day.

=> How often bởi you go lớn school?

How much: hỏi cho giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh từ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vì you have here?

IV. Bài tập tự luyện

Câu 1: Đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân

1. I want khổng lồ see a cowboy movie

.........................................................................

2. My family usually watches TV in the evening.

.........................................................................

3. They vì not have a TV because it was too expensive.

.........................................................................

4. We have 2 books.


.........................................................................

5. Jane will go khổng lồ a shop tomorrow

.........................................................................

6. She likes pop music.

.........................................................................

7. I can speak 4 languages

.........................................................................

8. Nga is going to visit her old teachers this evening.

.........................................................................

9. I play chess with my friend.

.........................................................................

10. Next month, I will go to da Latto relax.

.........................................................................

11. Peter goes lớn the library twice a week.

.........................................................................

12. Pete and Mike are playing football.

.........................................................................

13. This dress costs 150 dollars.

.........................................................................

14. She speaks English fluently.

.........................................................................

15. Columbus lives America.

.........................................................................

16. It is Jack’s book.

.........................................................................

17. I & my father play volleyball in the afternoon

.........................................................................

18. Mrs. Robinson buy a poster.

.........................................................................

19. I often listen to lớn musicin my không tính tiền time.

.........................................................................

20. I often listen to musicin my miễn phí time.

.........................................................................

21. I meet Tomat the bar

.........................................................................

22.I want a camera for my birthday.


.........................................................................

23.I go lớn the shoe shop in the afternoon.

.........................................................................

24.You visit a temple và a churchin Thailand.

.........................................................................

25. You should learn harderto get good mark.

.........................................................................

26. The dictionary is 200,000 dong.

.........................................................................

27. She buy a pencil at the shop over there.

.........................................................................

28. I am happyafter the trip

.........................................................................

29. Jane likes playing chess.

.........................................................................

30. I need a phone card.

.........................................................................

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho bỏ ra Minh City.

.........................................................................

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

.........................................................................

33. The dress looks very nice.

.........................................................................

34. Jack is in the room

.........................................................................

35. Her neighbor gives hera nice dress.

.........................................................................

36. They want to lớn return to America

.........................................................................

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

.........................................................................

38. My fatheris in Ha Noi

.........................................................................

39. He travels khổng lồ Nha Trang by coach.

.........................................................................

40. She goes to the doctor because she is sick.

.........................................................................

Xem thêm: Giải Bài 50 Trang 84 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 50 Trang 84 Sgk Toán 8 Tập 2

41. Nam giới leaves home at 7 o"clock

.........................................................................

42. He teaches English at the high school.

.........................................................................

43. The lesson is very difficult.

.........................................................................

44. She often does the housework after doing exercises.

.........................................................................

45. They are planting some roses in the garden.


.........................................................................

46. Liz will send these lettersto her friends.

.........................................................................

47. My favorite subject is Math

.........................................................................

48. I often listen lớn music in my free time.

.........................................................................

49. He is good at drawing

.........................................................................

50. She learns about computersin computer science class.

.........................................................................

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

.........................................................................

52. Phong likes playing table tennis.

.........................................................................

53. They go to lớn the beach on the summer holidays.

.........................................................................

54. They are in a hotel.

.........................................................................

55. The childrenswim in the lake.

.........................................................................

56. I go lớn the movies twice a week.

.........................................................................

57. She leaves her suitcase on the train.

.........................................................................

58. They see lions và tigersat the zoo.

.........................................................................

59. He leaves the các buổi party at 11.o’clock.

.........................................................................

60. John goes to lớn the beachlast Sunday.

.........................................................................

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

.........................................................................

62. .The company sends the new worker khổng lồ California.

.........................................................................

63. My sister dreams about the monsterlast night.

.........................................................................

64. My grandmother hears a loud in this morning.

.........................................................................

65. We visit the History Museum.

.........................................................................

66. Hoa is doing homework....

......................................................................

67.I will go to the church in 2022

.........................................................................

68. Jack và I get lớn school by car

.........................................................................

69. She has3 pens

.........................................................................

70. I buy half a kiloof cheese.

.........................................................................

71. He is playing soccer

.........................................................................

72. He meet Lindafor coffee.

.........................................................................

73. The teacher is angry because he doesn’t vì chưng his homework.

.........................................................................

74. Jackbuys a car

.........................................................................


75. I go khổng lồ the cinema with my cousins.

.........................................................................

76. She makes some coffeefor her mother

.........................................................................

77. She calls the police because she gets lost.

.........................................................................

78. I buy twokilos of oranges.

.........................................................................

79. John writes a poem about his grandparents.

.....................................................

Câu 2: Make questions for the underlined words/ phrases

1. Nam giới does the morning exercise every day.

………………………………………………………………………………………………

2. This river is 20 meters wide.

………………………………………………………………………………………………

3. He watches T.V when he has không tính tiền time.

………………………………………………………………………………………………

4. Jack is 1.8 m tall.

………………………………………………………………………………………………

5. They have three children.

………………………………………………………………………………………………

6. Shakespeare wrote Hamlet.

………………………………………………………………………………………………

7. The Browns are planting trees in the garden.

……………………………………………………………………………………………

8. This car belongs to lớn my grandfather.

………………………………………………………………………………………………

9. Minh goes lớn bed at 10.00.

………………………………………………………………………………………………

10. They are going khổng lồ stay in nhị Phong for two days.

………………………………………………………………………

Câu 3. Choose the best answer

1. Little John feels (tired/ bored) today because he has to stay at home looking after the house.

2. How (long/ high) is that river?

3. What is the (height/ length) of that post?

4. How (tall/ high) is your father?

5. My little daughter is two years of (old/ age).

6. Vị you know how (wide/ narrow) this lake is?

7. I don’t know how (many/ much) time I need to lớn spend on English.

8. Our grandparents look after (them/ themselves) as they live alone.

9. A camel has thick hair khổng lồ protect (it/ itself) from the heat of the desert.

10. How (thick/ thin) is this book?

11. The kiwi has a (long/ wide) beak.

12. What is the (length/ depth) of this well?

13. Where is (your/ yours) dictionary? – I want to borrow (it/ its).

Xem thêm: Can Thứ Nhất Thì Lúc Đầu Can Thứ Nhất Là Bao Nhiêu Lít? Hai Can Đựng Dầu

14. Have you ever watched cats wash (each other/ themselves)?

15. How (long/ often) do you visit your parents? – Twice a month.

Câu 4

1. Our school year starts on September 5th

2. Summer vacation lasts for three months

The longest vacation is summer vacation

3. I usually visit my grandparentsduring my vacation

4. My mother works eighthours a day

5. Robinson is an English teacher

6. The hotel is opposite the museum

7. It’s about two kilometersfrom my house lớn the market

8. It takes about twenty minutesto go khổng lồ school by bike

9.These envelopes are 5000 dong

10. Hoa needs some stamps & a pad of letter-papers

11. A letter to lớn America is 9500 dong

12. Liz will send these letters khổng lồ her friends

13. I would like some orange juice

14. I saw her last night

15. Her neighbor gave her a nice dress

16. They returned to America two weeks ago

17. Robinson bought a poster

18. My father was in Ha Noi last month

19. He travelled to lớn Nha Trang by coach

20. She went to lớn the doctor because she was sick

21. We meet her at the City’s Theaterlast night

22. Nga brushes her teeth three times a day

23. My father was in Ha Noi three weeks ago

24. Nam played badminton with Minh

25. She went lớn the doctor because she had a backache

26. The students are practicing their English at the moment

27. He had an appointment at 10.00

28. They travelled lớn the USA by planelast month

29. I’d like to see a cowboy movie

30. My family usually watches TV in the evening

31. They didn’t have a TV because it was too expensive

32.We prefer reading và playing chess

33. She likes pop music

34. Nga is going khổng lồ visit her old teachers this evening

V. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases