Dẫn v lít hỗn hợp x gồm axetilen và hidro

     

Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X có axetilen cùng hiđro trải qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, nhận được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát ra khỏi dung dịch phản ứng hoàn toản với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Cực hiếm của V bởi
Bạn đang xem: Dẫn v lít hỗn hợp x gồm axetilen và hidro

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3→ C2Ag2 + 2NH4NO3

=> nC2H2 dư = 0,05 mol

+) nC2H4 = nBr2 phản ứng

+)Bảo toàn C: nC2H6 = ½.nCO2

+) Bảo toàn H: nH2O = 3.nC2H6 + nH2

+) Bảo toàn nhân tố C trong hỗn hợp X: nC2H2 thuở đầu = nC2H2 dư + nC2H2 pứ = nC2H2 dư + nC2H4 + nC2H6

+) nH2 bđ = nH2 pứ + nH2 dư = nC2H4 + 2.nC2H6 + nH2 dư


hh X gồm C2H2 + H2 → hh Y gồm C2H2 dư, C2H4, C2H6, H2 dư

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3→ C2Ag2 + 2NH4NO3

0,05 nC2H2 dư = 0,05 mol

Khí đi ra khỏi bình là C2H4, C2H6, H2

=> nC2H4 = nBr2 phản nghịch ứng = 0,1 mol

Khí Z: C2H6 và H2

Bảo toàn C: nC2H6 = ½.nCO2 = 0,05 mol

Bảo toàn H: nH2O = 3.nC2H6 + nH2 => nH2 = 0,25 – 3.0,05 = 0,1 mol

Bảo toàn yếu tắc C trong các thành phần hỗn hợp X: nC2H2 ban sơ = nC2H2 dư + nC2H2 pứ = nC2H2 dư + nC2H4 + nC2H6

=> nC2H2= 0,05 + 0,1+ 0,05 = 0,2 mol

nH2 bđ = nH2 pứ + nH2 dư = nC2H4 + 2.nC2H6 + nH2 dư = 0,3 mol

=> V = (0,2 + 0,3).22,4 = 11,2 (l)


Đáp án đề xuất chọn là: a


*


Chọn nhầm B vị quên tính số mol C2H2 dư


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập bội phản ứng cộng của ankin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho etin bội phản ứng với dung dịch brom dư thu được thành phầm là


Cho propin qua nước bao gồm HgSO4 ở 80oC tạo ra ra sản phẩm là


Cho hỗn hợp but-1-in cùng hiđro dư qua xúc tác Pd/PbCO3 đun nóng, sản phẩm tạo ra là


Cho phản ứng C2H2 + H2O → A. Hóa học A là


Cho propen, propin, đivinyl công dụng với HCl (tỉ lệ 1 : 1), số sản phẩm thu được theo thứ tự là


Khi đến brom hóa hoàn toàn 0,3 mol lếu hợp tất cả một ankin và một anken đề xuất vừa đủ 0,4 mol Br2. Thành phần tỷ lệ về số mol của ankin trong tất cả hổn hợp là:


Hỗn thích hợp X bao gồm một ankan và một ankin. Cho hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích láo lếu hợp giảm sút một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng làm đốt cháy không còn 3,5 gam tất cả hổn hợp X?


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 ankin đồng đẳng tiếp đến qua một lượng dư H2 (to, Ni) nhằm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Sau bội phản ứng thể tích thể tích khí H2 sút 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là
Xem thêm: Câu Hỏi Đồ Thị Mô Tả Định Luật Ôm Là :, Đồ Thị Mô Tả Định Luật Ôm Là

Hỗn đúng theo X có 3 khí C3H4, C2H2 và H2 bỏ vô bình kín đáo dung tích 8,96 lít (đktc) cất bột Ni, nung lạnh bình một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H2 gia nhập phản ứng là:


Hỗn phù hợp X gồm ankin B cùng H2 bao gồm tỉ khối khá so cùng với CH4 là 0,6. Nung X cùng với Ni xúc tác nhằm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm tỉ khối tương đối so cùng với CH4 là 1. Mang lại Y qua hỗn hợp Br2 dư thì cân nặng bình đựng sẽ:


Đun nóng hỗn hợp khí tất cả 0,06 mol C2H2 cùng 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn tổng thể hỗn đúng theo Y lội ung dung qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) gồm tỉ khối so với O2 là 0,5. Trọng lượng bình dung dịch brom tăng là


Hỗn hợp X có 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun rét với Ni xúc tác một thời hạn thu được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được số gam CO2 với H2O thứu tự là:


Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp X có C2H2, C2H4, cùng H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp Y (có tỉ khối đối với H2 bằng 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng tất cả hổn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa chế tác thành là


Hỗn hòa hợp X gồm C2H2 cùng H2 lấy cùng số mol. Rước một lượng tất cả hổn hợp X cho trải qua chất xúc tác ưa thích hợp, nấu nóng được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 4 chất. Dẫn Y qua chai nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam cùng thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) tất cả tỉ khối đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) đề xuất để đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp Y là


Hỗn đúng theo khí X tất cả 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với bầu không khí là 1. Ví như cho toàn thể Y sục nhàn nhã vào hỗn hợp brom (dư) thì bao gồm m gam brom tham gia phản ứng. Quý giá của m là


Hỗn vừa lòng khí A bao gồm 0,4 mol H2 cùng 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp B có tỉ khối đối với H2 bằng 12. Dẫn các thành phần hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Cách làm phân tử của X là


Hỗn thích hợp X có một ankan với một ankin có tỷ lệ mol 1 : 1. Cho 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) qua dung dịch Br2, thấy dung dịch mất màu, khối lượng dung dịch tăng 1,6 gam với khí thoát ra tất cả tỷ khối so với H2 là 12,5. Vậy công thức của những chất trong tất cả hổn hợp X là:


Một tất cả hổn hợp X bao gồm một ankan A cùng 1 ankin B gồm cùng số nguyên tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X cùng với 4,48 lít H2 để được các thành phần hỗn hợp Y. Khi mang lại Y qua Pt nung nóng mang đến phản ứng trọn vẹn thì thu được khí Z bao gồm tỉ khối so với CO2 bởi 1. CTPT và số mol A, B trong các thành phần hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo sống đkc)


Hỗn hợp ban sơ gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun lạnh bình cùng với Ni xúc tác để thực hiện phản ứng cộng tiếp nối đưa bình về nhiệt độ độ ban đầu được các thành phần hỗn hợp Y, áp suất các thành phần hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối hỗn hợp X cùng Y đối với H2 theo lần lượt là 24 cùng x. Giá trị của x là


Cho tất cả hổn hợp X gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 và 0,7 mol H2. Nung X vào bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời gian thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp Y. Mang đến Y bội phản ứng toàn vẹn với 100 ml dd Br2 a mol/l. Cực hiếm a là


Cho 22,4 lít (đktc) hỗn hợp E tất cả x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời hạn phản ứng thì nhận được 15,68 lít các thành phần hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn cục bộ khí G lội chậm vào trong bình đựng dung dịch brom dư thấy gồm 80 gam brom phản bội ứng. Quý giá x cùng y lần lượt là


Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một không nhiều bột Ni. Nung rét bình 1 thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp khí X tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 cho phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y với 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?


Dẫn V lít (ở đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm axetilen và hiđro trải qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch bội phản ứng hoàn toản với 16 gam brom và còn sót lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Cực hiếm của V bằng


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 cùng C2H2. Mang 8,6 gam X chức năng hết với hỗn hợp brom dư thì cân nặng brom làm phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu mang đến 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Tỷ lệ thể tích của CH4 bao gồm trong X là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon ở thể khí, nhẹ nhàng hơn không khí, mạch hở nhận được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư đến phản ứng trả toàn, thấy có 25,6 gam brom phản nghịch ứng. Cực hiếm của m là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bài 23 Trang 47 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 23 Trang 47

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.