Đặc điểm của bảng là trắc nghiệm

  -  
*

Câu 3: vào Access, lúc nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi ấy field GIOI_TINH được xác định kiểu tài liệu gì ?

A.Yes/No

B.Boolean

C.True/False

D.Date/Time

Trả lời: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, cực hiếm của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định dữ liệu hình dáng boolean (hay lôgic) → kiểu dữ liệu trong Access là Yes/ No.

Bạn đang xem: đặc điểm của bảng là trắc nghiệm

Đáp án:A

Câu 4: Thành phần đại lý của Access là:

A. Table

B. Field

C. Record

D. Field name

Trả lời: dữ liệu trong Access được tàng trữ dưới dạng bảng, có có những cột và những hàng. Bảng là nhân tố cơ sở làm cho CSDL. Những bảng chứa tổng thể dữ liệu mà người dùng cần để khai thác.

Đáp án: A

Câu 5: Khi chọn kiểu tài liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị chức năng tiền tệ), cần chọn các loại nào?

A. Number

B. Currency

C. Text

D. Date/time

Trả lời: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị chức năng tiền tệ) thì ta chọn dữ liệu kiểu chi phí tệ ( Currency).

Đáp án: B

Câu 6: lựa chọn kiểu tài liệu nào đến truờng điểm “Tóan”, “Lý”,...

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 61, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 61 Luyện Tập Chung

A. AutoNumber

B. Yes/No

C. Number

D. Currency

Trả lời: điểm “Tóan”, “Lý”,... Là tài liệu kiểu số → kiểu dữ liệu trong Access là Number.

Đáp án: C

Câu 7: trong những phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Trường (field): bản chất là cột của bảng, trình bày thuộc tính của chủ thể bắt buộc quản lý

B. Bản ghi (record): thực chất là mặt hàng của bảng, gồm tài liệu về những thuộc tính của chủ thể được cai quản lý

C. Kiểu dữ liệu (Data Type): là kiểu của tài liệu lưu trong một trường

D. Một trường tất cả thể có rất nhiều kiểu dữ liệu

Trả lời: ngôi trường (field): bản chất là cột của bảng, bộc lộ thuộc tính của nhà thể đề xuất quản lý. Do vậy trong một trường chỉ hoàn toàn có thể có một hình trạng dữ liệu.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Của Nhân Tế Bào Giúp Nó Giữ Vai Trò Điều Khiển Mọi Hoạt

Đáp án: D

*
*

Câu 10: Trong Access lúc ta nhập tài liệu cho ngôi trường “Ghi chú” trong database (dữ liệu kiểu dáng văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta rất cần được định nghĩa ngôi trường đó theo kiểu nào?

A. Text

B. Currency

C. Longint

D. Memo

Trả lời: Trong Access lúc ta nhập tài liệu cho ngôi trường “Ghi chú” trong cơ sở dữ liệu (dữ liệu hình dáng văn bản) mà nhiều hơn nữa 255 kí trường đoản cú thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu Memo ( 0 mang lại 65536 kí tự).