ĐA GIÁC LỒI 10 CẠNH CÓ BAO NHIÊU ĐƯỜNG CHÉO

  -  
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho tam giác $ABC$ với ba đường cao $AA";,BB";,CC"$ . điện thoại tư vấn $H$ là trực chổ chính giữa của tam giác đó. Lựa chọn câu đúng.

Bạn đang xem: đa giác lồi 10 cạnh có bao nhiêu đường chéo


Cho hình thang $ABCD m , m AB$ tuy nhiên song với $CD,$ mặt đường cao $AH.$ Biết (AB = 7cm;,CD = 10cm) , diện tích s của $ABCD$ là (25,5cm^2) thì độ lâu năm $AH$ là:


Cho hình bình hành $ABCD,$ đường cao ứng cùng với cạnh $DC$ là (AH = 6cm); cạnh (DC = 12cm) . Diện tích s của hình bình hành $ABCD$ là:


Cho hình thoi $ABCD$ bao gồm hai đường chéo $AC$ cùng $BD$ cắt nhau tại $O.$ Biết (OA = 12cm), diện tích s hình thoi $ABCD$ là (168cm^2). Cạnh của hình thoi là:


Cho hình chữ nhật ABCD tất cả (AD = 8cm,;AB = 9cm). Các điểm $M, m N$ trên đường chéo $BD$ sao để cho $BM = MN = ND.$ Tính diện tích s tam giác $CMN.$


Cho hình chữ nhật $ABCD$. Bên trên cạnh $AB$ lấy M . Tìm địa chỉ của M nhằm (S_MBC = dfrac14S_ABCD)


Cho hình vuông $MNPQ$ nội tiếp tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ (hình vẽ). Biết (S_MNPQ = 484cm^2.;) Tính (S_ABC).

Xem thêm: Thông Thường Trong Excel Dấu Chấm Dùng Để Làm Gì, Hiện Hoặc Ẩn Dấu Phân Cách Hàng Nghìn


*

Cho tam giác $ABC$ có diện tích s (12cm^2) . Hotline $N$ là trung điểm của $BC, m M$ bên trên $AC$ sao để cho (AM = dfrac13AC) , $AN$ cắt $BM$ tại $O$ .

Xem thêm: Em Thích Anh Nhưng Chưa Yêu Vội, Emily,Hạnh Sino


Cho tam giác (ABC,,,widehat A = 90^0,,,AB = 6cm,,,AC = 8cm.) Hạ $AH ot BC,$ qua (H) kẻ (HE ot AB,,,HF ot AC) với(E in AB;F in AC).


Cho hình bình hành $ABCD$ tất cả (CD = 4cm) , đường cao vẽ trường đoản cú $A$ đến cạnh $CD$ bằng $3cm.$ hotline $M$ là trung điểm của $AB.$$DM$ giảm $AC$ trên $N.$


Cho hình bình hành $ABCD$ gồm (widehat B = 120^0,AB = 2BC.) hotline $I$ là trung điểm của $CD, m K$ là trung điểm của $AB.$ Biết chu vi hình bình hành $ABCD$ bằng $60cm.$ Tính diện tích hình bình hành $ABCD.$


Tam giác $ABC$ có hai trung tuyến $AM$ cùng $BN$ vuông góc với nhau. Hãy tính diện tích tam giác kia theo hai cạnh $AM$ với $BN.$