STAR

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên, tổng hệ số nguyên về tối giản của những chất bội phản ứng là

A.

Bạn đang xem: Star

116

B. 36

C. 106

D. 16


*

Bài 2. Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương thức thăng bằng electron.

1. Cu +HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O 

2. Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 +NO + H2O

 3. Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

4. Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O

5.Al + H2SO4 = Al(SO4)3 + SO2 + H2O


Bài 2. Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bởi electron.

1. Cu +HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O 

2. Mg + HNO3 = Mg(NO3)2 +NO + H2O

 3. Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

4. Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O

5.Al + H2SO4 = Al(SO4)3 + SO2 + H2O


Xác định số oxi hóa, tìm hóa học khử, hóa học oxi hóa; sự khử, sự lão hóa và cân nặng bằng những p/ ứng oxi hóa khử sau theo phương thức thăng bởi electron: 1. NH3 + O2 → N2 + H2O2. NH3 + O2 → NO + H2O3. CH4 + O2 → CO2 + H2O4. NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O5. P + KClO3 → P2O5 + KCl6. S + HNO3 → H2SO4 + NO7. Fe2O3 + teo → fe + CO28. SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr9. MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O10. KClO4 + C → KCl + CO


Cân bằng các PTHH sau theo phương thức thăng bằng Electron và mang lại bieets quá trình khử,quá trình oxi hóa,chất khử ,chất oxi hóa

a) Fe3O4 + teo -----> sắt +CO2

b) Al + HNO3 -----> Al(NO3)3 + NO2 + H2O


Câu 1: Cân bằng những phương trình phản nghịch ứng lão hóa – khử bằng phương thức thăng bởi electron. Cho thấy thêm chất lão hóa và hóa học khử của mỗi phản bội ứng. a) Fe2O3 + H2 -> Fe + H2Ob) Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O


Thiết lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử theo cách thức thăng bằng electron?Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa trong mỗi phản ứng.

1.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4 NO3 + H2O.

2.Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 12 Trang 14 Sgk Gdcd Lớp 12, Câu 4 Trang 14 Sgk Gdcd Lớp 12

3.Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

4.Fe + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + SO2 + H2O.


1. Hóa học khử: Al

Chất oxi hóa: HNO3

(Al ightarrow Al^3++3e| imes8\ N^+5+8e ightarrow N^-3| imes3)

8Al + 30HNO3  → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O.

2. Chất khử: Mg

Chất oxi hóa: HNO3

(Mg ightarrow Mg^2++2e| imes3\ N^+5+3e ightarrow N^+2| imes2)

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

3. Chất khử: Mg

Chất oxi hóa: H2SO4

(Mg ightarrow Mg^2++2e| imes8\ S^+6+8e ightarrow S^-2| imes2)

8Mg + 10H2SO4 → 8MgSO4 + 2H2S + 8H2O.

4.Chất khử: Fe

Chất oxi hóa: H2SO4 

(2Fe ightarrow Fe^3+_2+6e| imes1\ S^+6+2e ightarrow S^+4| imes3)

2Fe + 6H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.


Đúng 1

phản hồi (0)

Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bởi electron, khẳng định chất khử, chất oxi hóa, quy trình khử và quá trình oxi hóa?

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO2 + H2Ogiải giúp em với ạ


Lớp 10 chất hóa học
2
0
gửi Hủy

(Al:) Chất khử

(HNO_3:) Chất OXH

(Al ightarrow Al^+3+3e)

(N^+5+1e ightarrow N^+4)

(Al+6HNO_3 ightarrow Alleft(NO_3 ight)_3+3NO_2+3H_2O)


Đúng 2

bình luận (0)

(Al+6HNO_3->Alleft(NO_3 ight)_3+3NO_2+3H_2O)

Chất khử: Al, chất oxh: HNO3

QT khửN+5+1e --> N+4x3
QT oxhAl0 -3e--> Al+3x1

 


Đúng 1
phản hồi (4)

Thiết lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử theo phương thức thăng bằng electron?

Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa trong mỗi phản ứng.

1.S+ HNO3 → H2SO4 + NO.

2.C3H8 + HNO3 → CO2 + NO + H2O.

Xem thêm: Cacbon Và Silic Đều Có Tính Chất Giống Nhau Là, Cacbon Và Silic Đều Có Tính Chất Nào Sau Đây

3.H2S + HClO3 → HCl + H2SO4

4.H2SO4 + C2H2 → CO2 + SO2 + H2O.


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản bội ứng lão hóa - khử
1
0
Gửi diệt

1)

Các thừa trình

(overset0S ightarrowoverset+6S+6e) (Nhân cùng với 1)

(overset+5N+3e ightarrowoverset+3N) (Nhân với 2)

(Rightarrow) PTHH: (S+2HNO_3 ightarrow H_2SO_4+2NO)

2)

Các quá trình

(overset-dfrac83C_3H_8 ightarrow3overset+4C+20e) (Nhân cùng với 3)

(overset+5N+3e ightarrowoverset+2N) (Nhân cùng với 20)

(Rightarrow) PTHH: (3C_3H_8+20HNO_3 ightarrow9CO_2+22H_2O+20NO)

3)

Các quá trình

(overset-2S ightarrowoverset+6S+8e) (Nhân với 3)

(overset+5Cl+6e ightarrowoverset-1Cl) (Nhân cùng với 4)

(Rightarrow) PTHH: (3H_2S+4HClO_3 ightarrow4HCl+3H_2SO_4)

4) 

Các quá trình

(overset+6S+2e ightarrowoverset+4S) (Nhân cùng với 5)

(overset-1C_2H_2 ightarrow2overset+4C+10e) (Nhân với 1)

(Rightarrow) PTHH: (5H_2SO_4+C_2H_2 ightarrow2CO_2+5SO_2+6H_2O)


Đúng 1

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xechieuve.com.vn