Can Thứ Nhất Thì Lúc Đầu Can Thứ Nhất Là Bao Nhiêu Lít?

     
Home/ Môn học/Toán/hai can đựng dầu . biết rằng nếu chuyển từ can thứ nhất sang can thứ hai 5 l dầu thì hai thùng có số l dầu bằng nhau . nếu chuyển từ thùng thứ hai san


Bạn đang xem: Can thứ nhất thì lúc đầu can thứ nhất là bao nhiêu lít?

hai can đựng dầu . biết rằng nếu chuyển từ can thứ nhất sang can thứ hai 5 l dầu thì hai thùng có số l dầu bằng nhau . nếu chuyển từ thùng thứ hai san


hai can đựng dầu . biết rằng nếu chuyển từ can thứ nhất sang can thứ hai 5 l dầu thì hai thùng có số l dầu bằng nhau . nếu chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 5 l dầu thì thùng thứ nhất bằng 7/3 thùng thứ hai . tính số lít dầu lúc đầu mỗi thùng có


*

Do nếu chuyển từ can thứ nhất sang can thứ hai 5L dầu thì hai thùng có số L dầu bằng nhau

=> Can 1 hơn can 2 số L là: 5 + 5 = 10 (L)nếu chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 5L dầu thì thùng thứ nhất bằng 7/3 thùng thứ hai

=> Can 1 hơn can 2 số L là: `10 + 5 + 5=20 (L)`

Can 1 sau khi can 2 cho và 5L là:

`20 : (7-3) ×7 = 35 (L)`

Can 1 lúc đầu là:

`35 – 10 = 25 (L)`

Can 2 lúc đầu là:

`25 – 10 = 15 (L)`

Đáp số: ……..

(Chúc bạn học tốt)


*

Hiệu số phần bằng nhau là : 7-3 = 4(phần )

Ta có : nếu chuyển từ can thứ nhất sang can thứ hai 5 l dầu thì hai thùng có số l dầu bằng nhau và nếu chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 5 l dầu thì thùng thứ nhất bằng 7/3 thùng thứ hai .

⇒ thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai 10 l sau khi chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 5 l dầu

Số dầu thùng thứ nhất sau khi chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 5 l dầu là :

10:4 x7=17,5( l )

Số dầu thùng hai sau khi chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 5 l dầu là:

17,5-10=7,5(l)

Số dầu thùng thứ nhất ban đầu là : 17,5 -5=12,5 (l)

Số dầu thùng thứ hai ban đầu là : 7,5+5=12,5(l)


Leave an answer


Name*

E-Mail*

Website
Xem thêm: Top 8 Biểu Tượng Của Các Nước Trên Thế Giới, Danh Sách Hình Ảnh Lá Cờ Của Các Nước

Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Daisy
*

About Daisy


Xem thêm: Nguyên Nhân Của Vận Chuyển Thụ Và Chủ, Củng Cố Kiến Thức

Đặt Câu Hỏi