CHO TAM GIÁC ABC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN (O) H LÀ TRỰC TÂM

     

Trong một tam giác trực trọng điểm H, giữa trung tâm G và chổ chính giữa đường tròn nước ngoài tiếp O thẳng hàng.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc nội tiếp đường tròn (o) h là trực tâm


Cho tam giác ABC. Hotline M là trung điểm của AB với N là một điểm bên trên cạnh AC làm sao để cho NA = 2NC. Gọi K là trung điểm của MN.

Phân tích vec tơAK→theo AB→ và AC→


Cho tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn I với J theo thứ tự là trung điểm của hai đường chéo AC cùng BD. Triệu chứng minh:

AB →+CD→ = 2IJ→


Cho hình bình hành ABCD gồm O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng với điểm M bất cứ ta có

MA →+MB →+MC →+MD →= 4MO →


Cho tam giác ABC. Chứng tỏ rằng nếuGA→+GB→+GC→ = 0→thì G là giữa trung tâm của tam giác ABC.


Cho tam giác ABC. Điểm I trên cạnh AC làm sao cho CI = CA/4, J là điểm mà BJ→ = 12AC→ - 23AB→

a) triệu chứng minhBJ→ = 34AC→ - AB→

b) chứng minh B, I, J trực tiếp hàng.

c) Hãy dựng điểm J thỏa mãn điều khiếu nại đề bài.

Xem thêm: Hãy Nêu Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Trên ? Nêu Nội Dung Chính Của Đoạn Trích Trên


Cho lục giác hầu như ABCDEF chổ chính giữa O gồm cạnh a.

a) đối chiếu vec tơAD→ theo hai vec tơAB→ và AF→

b) Tính độ nhiều năm của vec tơ12AB→ +12BC→theo a.


Chứng minh rằng:

a) Nếu a→=b→ thì ma→=mb→b)  ma→=mb→ và m ≠0 thì a→=b→ c) Nếu ma→=na→ và a→ ≠0 thì m = n 


Cho nhị tam giác ABC với A"B"C". Chứng minh rằng nếuAA"→+BB"→+CC"→=0→thì nhị tam giác đó có cùng trọng tâm.


Tìm quý hiếm của m sao choa→ = mb→trong các trường phù hợp sau:

a) a→ = b→≠0→b) a→ = -b→ và a→ ≠0→c) a→, b→ cùng hướng và a→=20, b→=5d) a→, b→ ngược hướng và a→=5, b→=15e) a→ =0→, b→≠0→g) a→ ≠0→, b→=0→h) a→ =0→, b→=0→


Cho tam giác ABC.

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội (18 Mẫu), Nghị Luận Về Tệ Nạn Xã Hội Ma Túy

a) kiếm tìm điểm K sao choKA →+2KB→ = CB→

b) tìm kiếm điểm M sao choMA→+MB→+2MC→ = 0→


Cho hai vec tơ không thuộc phươnga→ và b→Dựng những vec tơ:

a) 2a→+b→b) a→-2b→c) -a→+12b→


Cho tam giác ABC tất cả trung tuyếnAM→(M là trung điểm của BC). So sánh vec tơAM→theo nhị vectơAB →và AC→


Cho tam giác ABC. Dựng: A"B→ = BC→,C"A→ = AB→ và BC"→ = CA→

a) chứng tỏ rằng A là trung điểm của B"C"

b) minh chứng các đường thẳng AA", BB", CC" đồng quy


Cho tứ giác ABCD. Những điểm M, N , p. Và Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD với DA. Chứng minh rằng nhị tam giác ANP và CMQ bao gồm cùng trọng tâm.


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam