Trường học toán pitago

  -  

Với giải bài 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Toán 6 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho:

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia hết cho 5;

c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

Bạn đang xem: Trường học toán pitago

Lời giải:

a) Các số cần viết phải có chữ số tận cùng là 0; 2 để thỏa mãn các số đó chia hết cho 2, mà các số đó là các số có hai chữ số khác nhau nên từ các số 0; 2; 5 ta viết được các số thỏa mãn yêu cầu là: 20; 50; 52.

b) Các số cần viết phải có chữ số tận cùng là 0; 5 để thỏa mãn các số đó chia hết cho 5 mà các số đó là các số có hai chữ số khác nhau nên từ các số 0; 2; 5 ta viết được các số thỏa mãn yêu cầu là: 20; 50; 25.

c) Các số cần viết phải có chữ số tận cùng là 0 để thỏa mãn các số đó chia hết cho cả 2 và 5 mà các số đó là các số có hai chữ số khác nhau nên từ các số 0; 2; 5 ta viết được các số thỏa mãn yêu cầu là: 20; 50.

Hoạt động 1 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: a) Thực hiện các phép tính: 10 : 2; 22 : 2; 54 : 2; 76 : 2; 98 : 2...

Luyện tập 1 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Có bao nhiêu số từ 7 210 đến 7 220 chia hết cho 2? ...

Luyện tập 2 trang 35 Toán lớp 6 Tập 1: Từ các chữ số 1, 4, 8, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 2...

Hoạt động 2 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: a) Thực hiện các phép tính: 50 : 5; 65 : 5...

Luyện tập 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào? ...

Bài 1 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong các số đó: a) Số nào chia hết cho 5, nhưng không chia hết cho 2? ...

Bài 2 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số Tìm chữ số thích hợp ở dấu * để số 212* thỏa mãn mỗi điều kiện sau thỏa mãn mỗi điều kiện sau: a) Chia hết cho 2; ...

Bài 4 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Dùng cả ba chữ số 4, 5, 9 để ghép thành số có ba chữ số: a) Nhỏ nhất và chia hết cho 2; ...

Bài 5 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, hãy giải thích tại sao: a) A = 61 782 + 94 656 – 76 320 chia hết cho 2; ...

Bài 6 trang 37 Toán lớp 6 Tập 1: Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số người của đội được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca xếp theo nhóm, mỗi nhóm gồm 5 người, đội văn nghệ còn thừa ra 3 người...


Bài 3 trang 36 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều: Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho:

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia hết cho 5;

c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải:

a) Các số cần viết phải có chữ số tận cùng là 0; 2 để thỏa mãn các số đó chia hết cho 2, mà các số đó là các số có hai chữ số khác nhau nên từ các số 0; 2; 5 ta viết được các số thỏa mãn yêu cầu là: 20; 50; 52.

b) Các số cần viết phải có chữ số tận cùng là 0; 5 để thỏa mãn các số đó chia hết cho 5 mà các số đó là các số có hai chữ số khác nhau nên từ các số 0; 2; 5 ta viết được các số thỏa mãn yêu cầu là: 20; 50; 25.

c) Các số cần viết phải có chữ số tận cùng là 0 để thỏa mãn các số đó chia hết cho cả 2 và 5 mà các số đó là các số có hai chữ số khác nhau nên từ các số 0; 2; 5 ta viết được các số thỏa mãn yêu cầu là: 20; 50.


Từ các chữ số : 0;1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và số đó chia hết cho 3 ??

Hướng TH Phan$(1)$ Lòng như mây trắng$(2)$: Forever Young$(3)$: You are the apple of my eyeNgười ta thường nói tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, nếu bị ướt một lần thì bạn vẫn mong muốn thêm 1 lần nữa ...

Xem thêm: Đo Cường Độ Dòng Điện Bằng Dụng Cụ Đo Cường Độ Dòng Điện Là:

#hoctrocuaZel

*

Từ các chữ số : 0;1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và số đó chia hết cho 3 ??


Gọi$A=\left \{ 0;3 \right \}$ ; $B=\left \{ 1;4 \right \}$ ; $C=\left \{ 2;5 \right \}$ và các số lập được là $\overline{abcde}$

Xét các TH :

$1)$ Số lập đc gồm $5$ cs thuộc $A$ ---> $16$ số (chọn vị trí $a$ có $1$ cách; các vị trí khác, mỗi vị trí $2$ cách)

$2)$ Số lập đc gồm $3$ cs thuộc $A$, $1$ cs thuộc $B$, $1$ cs thuộc $C$ :

+ $a\in A$ :

- Chọn thêm $2$ vị trí chứa cs thuộc $A$ : $6$ cách

- Chọn $1$ vị trí chứa cs thuộc $B$ : $2$ cách

- Điền số vào các vị trí (vị trí $a$ có $1$ cách, các vị trí khác $2$ cách) : $2^4=16$ cách

+$a\notin A$ :

- Chọn $3$ vị trí chứa cs thuộc $A$ : $4$ cách

- Chọn $1$ vị trí chứa cs thuộc $B$ : $2$ cách

- Điền số vào các vị trí : $2^5=32$ cách

$\Rightarrow$ TH 2 có $6.2.16+4.2.32=448$ số.

$3)$Số lập đc gồm $2$ cs thuộc $A$, $3$ cs thuộc $B$ :Làm tương tự ---> $256$ số.

$4)$Số lập đc gồm $2$ cs thuộc $A$, $3$ cs thuộc $C$ : Tương tự ---> $256$ số.

$5)$Số lập đc gồm $1$ cs thuộc $A$, $2$ cs thuộc $B$, $2$ cs thuộc $C$ : ---> $864$ số.

$6)$Số lập đc gồm $4$ cs thuộc $B$, $1$ cs thuộc $C$ : ---> $160$ số.

$7)$Số lập đc gồm $1$ cs thuộc $B$, $4$ cs thuộc $C$ : ---> $160$ số.

$\Rightarrow$ Tổng cộng có $2160$ số thỏa mãn ĐK đề bài.

E. Galois, hoctrocuaZel và Nobodyv3 thích

Xét các tập$A=\left \{ 0;3 \right \};B=\left \{ 1;4 \right \};C=\left \{ 2;5 \right \}$

Gọi số cần tìm là$\overline{abcde}$

Số $a$ có 5 cách chọn vì $a$ khác $0$

Số $b;c;d$ sẽ có$6^{3}$ cách chọn vì các số này có thể bằng $0$

Số cuối thì sẽ thuộc $1$ trong $3$ tập nên chỉ có $2$ cách

Vậy sẽ có $2160$ cách chọn~

nloan2k1 và Nobodyv3 thích

anh sử dụng phương pháp truy hồi,đưa đề bài về dạng tổng quát

Gọi$a_n,b_n,c_n$ lần lượt là số các số có $n$ chữ số được lập từ tập$A=(0,1,2,3,4,5)$ mà chia $3$ dư $0,1,2$

Ta có:$a_n+b_n+c_n=5.6^{n-1}$


Xét các số của $a_{n+1}$:

Nếu tổng $n$ chữ số đầu tiên chia hết cho 3 thì ta được 1 số của $a_n$ mà thêm 1 trong 2 số $0$ hoặc $3$ nên có $2.a_n$ cách chọn

Tương tự với $b_n$ và $c_n$ nên$a_{n+1}=2(a_n+b_n+c_n)=10.6^{n-1}$ rồi thay $n=4$ vào ta có được kết quả 2160. Đây là phương pháp tổng quát!

*

*

*

Gọi$A=\left \{ 0;3 \right \}$ ; $B=\left \{ 1;4 \right \}$ ; $C=\left \{ 2;5 \right \}$ và các số lập được là $\overline{abcde}$

Xét các TH :

$1)$ Số lập đc gồm $5$ cs thuộc $A$ ---> $16$ số (chọn vị trí $a$ có $1$ cách; các vị trí khác, mỗi vị trí $2$ cách)

$2)$ Số lập đc gồm $3$ cs thuộc $A$, $1$ cs thuộc $B$, $1$ cs thuộc $C$ :

+ $a\in A$ :

- Chọn thêm $2$ vị trí chứa cs thuộc $A$ : $6$ cách

- Chọn $1$ vị trí chứa cs thuộc $B$ : $2$ cách

- Điền số vào các vị trí (vị trí $a$ có $1$ cách, các vị trí khác $2$ cách) : $2^4=16$ cách

+$a\notin A$ :

- Chọn $3$ vị trí chứa cs thuộc $A$ : $4$ cách

- Chọn $1$ vị trí chứa cs thuộc $B$ : $2$ cách

- Điền số vào các vị trí : $2^5=32$ cách

$\Rightarrow$ TH 2 có $6.2.16+4.2.32=448$ số.

$3)$Số lập đc gồm $2$ cs thuộc $A$, $3$ cs thuộc $B$ :Làm tương tự ---> $256$ số.

$4)$Số lập đc gồm $2$ cs thuộc $A$, $3$ cs thuộc $C$ : Tương tự ---> $256$ số.

$5)$Số lập đc gồm $1$ cs thuộc $A$, $2$ cs thuộc $B$, $2$ cs thuộc $C$ : ---> $864$ số.

$6)$Số lập đc gồm $4$ cs thuộc $B$, $1$ cs thuộc $C$ : ---> $160$ số.

$7)$Số lập đc gồm $1$ cs thuộc $B$, $4$ cs thuộc $C$ : ---> $160$ số.

$\Rightarrow$ Tổng cộng có $2160$ số thỏa mãn ĐK đề bài.

Em chưa hiểu cái dòng đó

Hướng TH Phan$(1)$ Lòng như mây trắng$(2)$: Forever Young$(3)$: You are the apple of my eyeNgười ta thường nói tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, nếu bị ướt một lần thì bạn vẫn mong muốn thêm 1 lần nữa ...#hoctrocuaZel

*

anh sử dụng phương pháp truy hồi,đưa đề bài về dạng tổng quát

Gọi$a_n,b_n,c_n$ lần lượt là số các số có $n$ chữ số được lập từ tập$A=(0,1,2,3,4,5)$ mà chia $3$ dư $0,1,2$

Ta có:$a_n+b_n+c_n=5.6^{n-1}$

Xét các số của $a_{n+1}$:


Nếu tổng $n$ chữ số đầu tiên chia hết cho 3 thì ta được 1 số của $a_n$ mà thêm 1 trong 2 số $0$ hoặc $3$ nên có $2.a_n$ cách chọn

Tương tự với $b_n$ và $c_n$ nên$a_{n+1}=2(a_n+b_n+c_n)=10.6^{n-1}$ rồi thay $n=4$ vào ta có được kết quả 2160. Đây là phương pháp tổng quát!

cách giải này hay thật , anh có tài liệu về các dạng bài tập này ko , cho em xin với

Hướng TH Phan$(1)$ Lòng như mây trắng$(2)$: Forever Young$(3)$: You are the apple of my eyeNgười ta thường nói tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, nếu bị ướt một lần thì bạn vẫn mong muốn thêm 1 lần nữa ...#hoctrocuaZel

anh vẫn còn nhưng sơ sơ thế này đã

File gửi kèm

FAN THẦY THÔNG,ANH CẨN,THẦY VINH

Tôi cũng xin góp vui thêm cách khác

Cách $n$.

Xem thêm: Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số 7 Mũ X Ác Định Của Hàm Số Mũ, Lũy Thừa, Lôgarit

Xét các số $\overline{abcde}$ chia hết cho $3$

Chọn $a$ có $5$ cách

Chọn $b,c,d$ mỗi số có $6$ cách

Chọn $e$ có $2$ cách (Căn cứ vào số dư của tổng $a+b+c+d$ khi chia cho 3)

Như vậy có tất cả $5.6^3.2=2160$ số thỏa

Cách $n+1$.

Theo hệ cơ số $6$ thì số lớn nhất có $4$ chữ số là $5555_{(6)}=6^4-1$. Số lớn nhất có $5$ chữ số là $55555_{(6)}=6^5-1$

Từ $1$ đến $6^5-1$ có $\left\lfloor\dfrac{6^5-1}{3}\right\rfloor=2591$ số chia hết cho 3

Từ $1$ đến $6^4-1$ có $\left\lfloor\dfrac{6^4-1}{3}\right\rfloor=431$ số chia hết cho 3

Như vậy có tất cả $2591-431=2160$ số thỏa

chanhquocnghiem, nloan2k1, thuy luong và 1 người khác yêu thích

Cuộc sống thật nhàm chán! Ngày mai của ngày hôm qua chẳng khác nào ngày hôm qua của ngày mai, cũng như ngày hôm nay vậy!