Cho m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol

  -  

Cho m gam tất cả hổn hợp X gồm tía este (chỉ đựng este, không có chức khác) tính năng tối đa với 525 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm 2 ancol đối chọi chức cùng dãy đồng đẳng với 42,9 gam các thành phần hỗn hợp muối Z. Đốt cháy trọn vẹn Y, nhận được 6,72 lít khí CO2(đktc) với 9,45 gam H2O. Quý giá của m là


Từ bội phản ứng đốt cháy Y, ta thấy mol CO2 2O => tóm lại 2 ancol trong Y no, đối chọi chức, hở, thuộc dãy đồng đẳng

suy ra được: nY = nH2O - nCO2. Ta đang thấy nY NaOH . Bởi vậy tóm lại được X tất cả este được tạo vày ancol cùng phenol.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol

nNaOH pư cùng với este tạo vì chưng phenol = ∑nNaOH - nY = ?

=> nH2O = 50% nNaOH pư cùng với este tạo do phenol = ?

Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = mmuối + m ancol Y + mH2O. Từ kia suy ra mX = ?


nNaOH = 0,525.1 = 0,525 (mol)

(X + NaOHxrightarrowleftlangle egingatheredY:2ancol,don,chuc,cung,day,dong,dangxrightarrow + O_2left{ egingatheredCO_2:0,3 hfill \H_2O:0,525 hfill \ endgathered ight. hfill \muoi,Z:42,9,(g) hfill \endgathered ight.)

Đốt cháy trọn vẹn Y ta nhận được nH2O > nCO2 => 2 ancol trong Y no, đối kháng chức. Mạch hở.

n 2 ancol trong Y = nH2O - nCO2 = 0,525 - 0,3 = 0,225 (mol)

BTKL ta có: m ancol Y = mC + mH + mO = 0,3.12 + 0,525.2 + 0,225.16 = 8,25 (g)

Ta thấy nNaOH = 0,525 > n 2 ancol trong Y = 0,225 => trong X tất cả este tạo do phenol

nNaOH pư với chức este của ancol = n 2 ancol Y = 0,225 (mol)

=> nNaOH pư cùng với chức este của phenol = 0,525 - 0,225 = 0,3 (mol)

Vi chức este chứa phenol bội phản ứng với NaOH theo tỉ lệ thành phần 1: 2 và tạo ra 1 H2O

=> nH2O = nNaOH pư với chức este của phenol /2 = 0,3 : 2 = 0,15 (mol)

Bảo toàn cân nặng ta có:

mX + mNaOH = mmuối + m ancol Y + mH2O

=> mX + 0,525.40 = 42,9 + 8,25 + 0,15.18

=> mX = 32,85 (g)


Đáp án đề nghị chọn là: b


...

Bài tập có liên quan


Bài tập thủy phân este dễ dàng và đơn giản Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đun nóng este CH3COOC2H5 với số lượng vừa dùng dung dịch NaOH, thành phầm thu được là :


Thủy phân este X trong môi trường xung quanh kiềm chiếm được natri axetat cùng ancol etylic. X là :


Khi đun nóng hóa học X gồm công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu trúc của X là


Số este bao gồm công thức phân tử C4H8O2mà khi thủy phân trong môi trường xung quanh axit thì nhận được axit fomic là


Thuỷ phân este tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong môi trường thiên nhiên axit, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ bỏ X rất có thể điều chế trực tiếp ra Y. Tên gọi của este là


Cho este X gồm CTPT là C4H8O2 T/d cùng với NaOH đun cho nóng được muối bột Y bao gồm phân tử khối to hơn phân tử khối của X. Tên thường gọi của X là:


Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được tất cả hổn hợp 2 chất hữu cơ Y với Z trong các số đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bởi 23. Thương hiệu của X là


Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no 1-1 chức bắt buộc dùng trọn vẹn 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Phương pháp phân tử của este là:


Cho 3,7 gam este X no, đối kháng chức, mạch hở tính năng hết với dung dịch KOH, chiếm được muối cùng 2,3 gam rượu etylic. Bí quyết của este là


Thuỷ phân trọn vẹn 8,8 gam một este đơn chức, mạch hở X cùng với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là:


Đun rét 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được ancol etylic cùng 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu trúc của X là


Chất X tất cả CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X trong dung dịch NaOH (dư) thoát ra hơi ancol Y. đến Y qua CuO (to) nhận được andehit Z. Mang đến Z thực hiện phản ứng tráng bạc bẽo thấy giải phóng nhiều hơn nữa 15g Ag. Xác minh CTCT của X


Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản nghịch ứng không còn với hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng. Cân nặng muối CH3COONa nhận được là


Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun rét 9,0 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam muối. Quý giá của m là


Xà chống hóa trọn vẹn 8,8 gam CH3COOC2H5 vào 150 ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:


Đun 20,4 gam một hợp chất hữu cơ đối kháng chức A với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối B với hợp chất hữu cơ C. Khi đến C chức năng với mãng cầu dư cho 2,24 lít khí H2 (đktc). Biết rằng khi đun cho nóng muối B cùng với NaOH (xt CaO, t˚) nhận được khí K có tỉ khối đối với O2 bằng 0,5. C là vừa lòng chất 1-1 chức khi bị oxi hóa vì chưng CuO (t˚) cho thành phầm D không phản ứng với hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư CTCT của A là:


Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam tất cả hổn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bởi dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích hỗn hợp NaOH về tối thiểu nên dùng là


Hỗn hợp X bao gồm etyl axetat cùng n-propyl axetat. Đun nóng hỗn hợp X với NaOH (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối với 8,76 gam tất cả hổn hợp rượu Y. Vậy % cân nặng của etyl axetat trong các thành phần hỗn hợp X là


Xà chống hóa trọn vẹn 1,99 gam hỗn hợp hai este bởi dd NaOH nhận được 2,05 gam muối hạt của một axit cùng 0,94 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng sau đó nhau. CTCT của nhị este đó là:


Thủy phân hoàn toàn m (g) hỗn hợp X với Y solo chức là đồng phân của nhau bởi 200 ml hỗn hợp KOH 0,5M. Sau phản ứng chiếm được 8,96g các thành phần hỗn hợp muối Z và 4,04g hỗn hợp ancol T. Công thức cấu trúc thu gọn của 2 este là :


Xà phòng hóa hoàn toàn 14,55 gam hỗn hợp 2 este solo chức X,Y bắt buộc 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. CT 2 este là:


Hỗn hợp X tất cả 2 este 1-1 chức A và B hơn nhát nhau 1 đội CH2. đến 6,6g hỗn hợp X chức năng với toàn vẹn 100 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được 7,4g các thành phần hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu trúc chính xác của A và B là:


Hỗn thích hợp X có etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Thủy phân trọn vẹn X nên dùng 200 ml hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1,5M, đun nóng, sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu được m gam tất cả hổn hợp muối cùng 25 gam hỗn hợp ancol. Cực hiếm của m là:


Hỗn đúng theo X bao gồm hai este đơn chức. Mang lại 0,5 mol X chức năng với dung dịch AgNO3/ NH3 dư chiếm được 43,2 gam Ag. Mang lại 10,56 gam X công dụng với dung dịch KOH toàn vẹn thu được tất cả hổn hợp hai muối của hai axit đồng đẳng liên tiếp và 6,192 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hở. Phương pháp của nhị este là:


Thủy phân trọn vẹn 15 gam các thành phần hỗn hợp E có 2 este X, Y đối chọi chức, đồng phân, mạch hở, bởi một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 13,2 gam hỗn hợp 2 muối bột (Z) cùng 7,8 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn kém nhau 1 nguyên tử C vào phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Khẳng định CTCT thu gọn gàng của X và Y:


Đun rét m g hh X gồm những chất có cùng một một số loại nhóm chức với 600ml dd NaOH 1,15M nhận được dd Y chứa muối của một axit cacboxylic đối chọi chức cùng 15,4g tương đối Z gồm các ancol. Cho tổng thể Z công dụng với na dư nhận được 5,04 lít khí H2. Cô cạn dd Y, nung nóng hóa học rắn nhận được với CaO cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2g một chất khí. Quý giá của m là:


Cho hỗn hợp A tất cả 2 chất hữu cơ mạch hở X, Y (chỉ chứa C, H, O cùng MX Y) tính năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được 0,2 mol một ancol đối kháng chức cùng 2 muối của hai axit hữu cơ đơn chức, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam A yêu cầu 1,26 mol O2 thu được CO2 với 0,84 mol H2O. Tỷ lệ số mol của X trong A là


Đun rét 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml hỗn hợp kiềm mật độ 20% (D = 1,2 g/ml) của một kim loại kiềm A. Sau khi xong phản ứng xà phòng hoá, cô cạn hỗn hợp thì thu được hóa học rắn Y cùng 4,6 gam ancol Z, hiểu được Z bị oxi hoá vì CuO thành sản phẩm có khả năng phản ứng tráng bạc. Đốt cháy hóa học rắn Y thì chiếm được 9,54 gam muối bột cacbonat, 8,26 gam hỗn hợp CO2 và hơi nước. Công thức cấu tạo của X là:


Khi mang lại X (C3H6O2) công dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được CH3COONa. Công thức kết cấu của X là


Cho một lượng các thành phần hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (phân tử chỉ đựng C, H, O) tính năng vừa đầy đủ với 20ml dung dịch NaOH 2M nhận được một muối và một ancol. Đun rét lượng ancol nhận được với axit H2SO4 quánh ở 1700C chiếm được 0,015 mol anken. Nếu như đốt cháy một lượng các thành phần hỗn hợp X như trên rồi cho thành phầm cháy qua bình CaO dư thì thấy cân nặng bình tăng 7,75 gam. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?


Hỗn thích hợp M tất cả axit cacboxylic X, ancol Y (đều đối chọi chức) cùng este Z được tạo nên từ X với Y (trong M , oxi chiếm phần 43,795% về khối lượng). đến 10,96g M tác dụng vừa đủ với 40g dung dịch NaOH 10% tạo nên 9,4g muối. Công thức của X và Y theo lần lượt là :


Trong phân tử este nhiều chức mạch hở X có 2 links pi, số nguyên tử cacbon và oxi khác nhau là 2. Mang lại X tác dụng với hỗn hợp NaOH, thu được sản phẩm bao gồm 1 muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc đãi . Số cách làm cấu tạo tương xứng của X là :


Este X có đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành thành CO2 cùng H2O bao gồm số mol bởi nhau

- Thủy phân X trong môi trường axit thu được hóa học Y ( gia nhập phản ứng tráng gương) và hóa học Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số cacbon vào X)

Có những phát biểu sau :

(1) chất X thuộc loại este no, đối kháng chức

(2) chất Y chảy vô hạn trong nước

(3) Đun Z với hỗn hợp H2SO4 đặc ở 170oC chiếm được anken

(4) Trong đk thường Z sinh hoạt trạng thái lỏng

(5) X hoàn toàn có thể hòa tung Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh

Số tuyên bố đúng là


Hỗn hòa hợp M tất cả một este, một axit cacboxylic cùng một ancol (đều no, đối kháng chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 9,27 gam M bằng số lượng vừa đủ dung dịch đựng 0,15 mol NaOH chiếm được 4,8 gam một ancol. Cô cạn hỗn hợp sau thủy phân rồi rước lượng muối bột khan nhận được đốt cháy trọn vẹn thu được 0,075 mol H2O. Phần trăm cân nặng của este bao gồm trong M là


Hỗn phù hợp X có axit axetic cùng metyl fomat. Cho m gam X tính năng vừa đầy đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Quý hiếm của m là


Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit thu được 2 hóa học hữu cơ rất nhiều tham gia phản nghịch ứng tráng gương?


Hỗn vừa lòng X tất cả 2 este đối kháng chức. Mang lại 0,3 mol X tính năng vừa đầy đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đối kháng chức, mạch hở, tất cả tham gia bội nghịch ứng tráng bạc) và 53 gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn Y đề xuất dùng trọn vẹn 5,6 lít khí O2 đktc. Khối lượng của 0,3 mol X là


Cho a mol este X(C9H10O2) công dụng vừa đầy đủ với 2a mol NaOH, nhận được dung dịch không tồn tại phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu trúc của X là


Thủy phân trọn vẹn hỗn hợp E bao gồm 2 este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hở, bởi một lượng dung dịch NaOH toàn vẹn thu được 13,2 gam tất cả hổn hợp 2 muối (Z) với 7,8 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn yếu nhau 1 nguyên tử C vào phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác minh CTCT thu gọn gàng của X và Y:


Cho 7,34 gam các thành phần hỗn hợp E tất cả hai este mạch hở X với Y (đều tạo bởi vì axit cacboxylic và ancol; MX Y 2. Đốt cháy trọn vẹn T, chiếm được H2O, Na2CO3 với 0,05 mol CO2. Phần trăm trọng lượng của X vào E là


Hỗn hòa hợp X có 3 este 1-1 chức, tạo ra thành từ và một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ bao gồm nhóm -COOH); vào đó, bao gồm hai axit no là đồng đẳng tiếp đến nhau cùng một axit không no (có đồng phân hình học, chứa hai link pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp muối và m gam ancol Y. đến m gam Y vào trong bình đựng na dư, sau phản nghịch ứng thu được 1,792 lít khí (đktc) và trọng lượng bình tăng 4,96 gam so với thuở đầu gam. Mặt khác, trường hợp đốt cháy trọn vẹn 11,76 gam X thì chiếm được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no vào X có giá trị gần nhất với giá trị làm sao sau đây?


Hỗn phù hợp E bao gồm 2 este 1-1 chức, mạch hở. Đun rét 8,96 gam E với số lượng vừa đủ dung dịch KOH thì thu được các thành phần hỗn hợp muối X và tất cả hổn hợp Y bao gồm 2 ancol đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy trọn vẹn Y thì chiếm được 7,04 gam CO2 với 4,68 gam H2O. Phần trăm cân nặng của este bao gồm phân tử khối nhỏ hơn trong E là


Thủy phân hoàn toàn một este E trong 500 ml dung dịch NaOH 3M, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng chiếm được 132,9 gam hóa học rắn cùng m gam hơi một ancol no, solo chức, mạch hở X. Oxi hóa trọn vẹn m gam ancol X thu được tất cả hổn hợp Y có anđehit, axit, ancol dư và nước. Chia hỗn hợp Y thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1: bỏ vô dung dịch AgNO3/NH3 dư chiếm được 54 gam Ag.

Xem thêm: Top 10 Bai Van Mau Ta Ca Si Dang Bieu Dien Hay Nhat, Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn (26 Mẫu)

Phần 2: mang đến phản ứng đầy đủ với hỗn hợp nước Brom chiếm được 3,36 lít khí Z (đktc) duy nhất.

Phần 3: Cho chức năng với mãng cầu dư thu được 5,6 lít H2 (đktc).

Xem thêm: Các Thói Quen Sống Khoa Học Để Bảo Vệ Hệ Bài Tiết Nước Tiểu, Trình Bày Tránh Các Tác Nhân Có Hại

Công thức cấu trúc của E là


mang lại 34 gam hỗn hợp X có 2 este đơn chức và phần đa thuộc một số loại hợp hóa học thơm (tỉ khối hơi của X so với O2 luôn bằng 4,25 với đa số tỉ lệ số mol giữa 2 este) công dụng vừa đầy đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được tất cả hổn hợp Y tất cả 2 muối bột khan. Thành phần tỷ lệ về cân nặng của 2 muối bột trong Y là:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.