Cho Hỗn Hợp X Gồm Ch4 C2H4 Và C2H2

     

Câu hỏi: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là

A. 50%

B. 20%

C. 25%

D. 40%

Lời giải:

Đáp án đúng: A. 50%

Hớng dẫn giải:

Trong 8,6g X chứa a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4

+) mhh X = PT(1)

+) nBr2 phản ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => PT(2)

+) nC2Ag2 = nC2H2 => %nC2H2 trong X 

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => PT(3)

Trong 8,6g X chứa a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4 

mhh X = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => a + 2b = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 trong X = 0,15/0,6 = 25%

=> trong 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => b = 25%.(a + b + c) (3)

Từ (1), (2) và (3) => a = 0,1; b = 0,1; c = 0,2

Hãy để Top lời giải ôn lại cho các bạn những kiến thức cơ bản về các dạng bài tập của ankin nhé!

1. Ankin + AgNo3/Nh3

- Chỉ có ank-1-in hoặc các chất có liên kết ba đầu mạch mới có phản ứng với AgNO3/NH3.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 và c2h2

- Tổng quát:

CnH2n-2 + xAgNO3 + xNH3 → CnH2n-2-xAgx↓ + xNH4NO3.

CxHy + aAgNO3 + aNH3 → CxHy-aAga↓ + aNH4NO3.

Chú ý:

+ nankin = n↓ ⇒ m↓ = mankin + 107.n↓.a.

+ Khối lượng bình đựng AgNO3/NH3 tăng bằng khối lượng ankin phản ứng.

+ Để tái tạo lại ankin ta cho ↓ phản ứng với HCl.

+ Anken và ankan không có phản ứng này.

*

2. Ví dụ minh họa và bài tập về Ankin + AgNo3/NH3


Ví dụ: Một hỗn hợp khí (X) gồm 1 ankan, 1 anken và 1 ankin có V =1,792 lít (ở đktc) được chia thành 2 phần bằng nhau:

+ Phần 1: Cho qua dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo 0,735 g kết tủa và thể tích hỗn hợp giảm 12,5%

+ Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy có 12 gam kết tủa.

Xem thêm: Trong Số CáC PháT BiểU Sau Về Anilin Có Tan Trong Nước Không

Xác định CTPT của các hiđrocacbon và %V các chất trong X biết ankan và anken có cùng số C?

Hướng dẫn:

Số mol ba chất trong X: nX = 0,08 mol⇒ số mol X trong một phần là: n = 0,04 mol

Thể tích hỗn hợp phần 1 giảm 12,5% ⇒ Số mol ankin trong mỗi phần là nankin = 0,04.0,125 = 0,005 mol. Nếu X là axetilen thì khối lượng kết tủa là 1,2 gam (trái với giả thiết)

+ Pư với AgNO3/NH3 ta có:

CnH2n-2 + AgNO3 + NH3 → CnH2n-3Ag↓ + NH4NO3.

Mol:0,005 0,005

⇒ 0,005(14n + 105 ) = 0,735 ⇒ n = 3 ⇒ ankin là propin

+ Số mol CaCO3 : nCaCO3 = 0,12 mol ⇒ Số Ctb = 3 ⇒ hai chất còn lại là propan và propen.

Bài 1: Dẫn V lít (đktc) axetilen qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy thu được 60 gam kết tủa. Giá trị V là:

A. 5,6 lit B. 11,2 lit C. 2,8 lit D. 10,11 lit

Hướng dẫn giải:

n↓ = 60/240 = 0,25 mol ⇒ naxetilen = 0,25.22,4 = 5,6 lít

Bài 2: Dẫn 10,8 gam but-1-in qua dd AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu x gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 26,8g B. 16,1g C. 53,6g D. 32,2g

Hướng dẫn giải:

nankin = 10,8/54 = 0,2 mol; n↓ = 0,2 mol ⇒ x = 0,2 .161 = 32,2 g

Bài 3: Dẫn 6,72 lít một ankin X qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy thu được 44,1g kết tủa. CTPT của X là:

A. C2H2. B. C3H4.  C. C5H8. D. C4H6.

Hướng dẫn giải:

nX = 0,3 mol ⇒ Mkết tủa = 44,1/0,3 = 147 ⇒ ankin là C3H4.

Bài 4: Dẫn 11,2 lít hh khí X (gồm axetilen và propin) vào dd AgNO3/NH3 dư (các phản ứng xảy ra hoàn toàn), sau phản ứng thu được 92,1 gam kết tủa. % số mol của axetilen trong X là.

A.70% B. 30% C. 60% D. 40%

Hướng dẫn giải:

gọi số mol của axetilen và propin lần lượt là: x và y mol; x + y = 0,5 mol; 240x + 147y = 92,1 ⇒ x = 0,2 và y = 0,3 ; %naxetilen = 0,2.100%/0,5 = 40%

Bài 5: Hỗn hợp X gồm propin và ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thu được 46,2 gam kết tủa. Vậy A là:

A. Axetilen B. But-2-in. C. But-1-in.  D. Pent-1-in.

Hướng dẫn giải:

npropin = nA = 0,15 mol; m↓ = 0,15.147 + m↓A ⇒ m↓A = 46,2 – 22,05 = 22,05 ⇒ M↓ = 22,05/0,15 = 161 ⇒ ankin A là: C4H6 (but-1-in)

Phản ứng cộng brom, clo

*

Bài 6: Khi cho brom hóa hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm một ankin và một anken cần vừa đủ 0,4 mol Br2. Thành phần phần trăm về số mol của ankin trong hỗn hợp là:

A. 75% B. 25% C. 33,33% D. 66,67%

Lời giải

Gọi số mol anken là a,số mol ankin là b.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Hóa 11 Có Đáp Án (4 Đề), Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì I

ta có: nanken = nbrom ; nankin = nbrom

a + b = 0,3 , a + 2b = 0,4

Giải hệ gồm 2 phương trình trên ta được:

a = 0,2 mol

b = 0,1 mol

=> % số mol ankin = 0,1.100/0.3 = 33,33%

Bài 7: Cho 5,6 lit C2H4 tác dụng với 7,84 lit H2, xt Ni, to thu được hỗn hợp A. Cho A lội qua bình đựng dung dịch Brom vừa đủ thấy có m gam Brom tham gia phản ứng.Tính m biết hiệu suất phản ứng Hiđro hóa anken là 80%.