Cho Hỗn Hợp 2 Anken Đồng Đẳng Kế Tiếp Nhau Tác Dụng Với Nước

     

Câu hỏi :

Cho các thành phần hỗn hợp hai anken đồng đẳng tiếp đến nhau tính năng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol X và Y. Đốt cháy trọn vẹn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít hỗn hợp NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong các số ấy nồng độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu trúc thu gọn của X cùng Y là (cho thể tích dung dịch thay đổi không xứng đáng kể).


*