Cho 3 68G Hỗn Hợp Gồm Al Và Zn

     

Cho 3,68 gam lếu láo hợp có Al cùng Zn chức năng với một số lượng vừa dùng dung dịch H2SO4 10%, nhận được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch chiếm được sau phản nghịch ứng là
Bạn đang xem: Cho 3 68g hỗn hợp gồm al và zn

nH2  = 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tố H: nH2 = nH2SO4 = 0,1 mol

→ mH2SO4  = 0,1.98 = 9,8 gam → mdung dịch H2SO4 = 9,8 / 10% = 98 gam

=> mdung dịch sau phản ứng  = mkim các loại + mdung dịch H2SO4 – mH2 = 3,68 + 98 – 0,1.2 = 101,48 gam


*


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoà tan trọn vẹn 15,4 gam các thành phần hỗn hợp Mg với Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy có 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được từng nào gam muối khan ?


Cho 13,5 gam lếu hợp những kim một số loại Al, Cr, Fe chức năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp X và 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là


Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg cùng Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau bội phản ứng thấy cân nặng dung dịch tăng thêm 15,2 gam so với ban đầu. Cân nặng muối khan thu được lúc cô cạn dung dịch sau làm phản ứng là


Hòa tung m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn với Mg) bởi dung dịch HCl dư. Sau bội phản ứng, cân nặng dung dịch axit tạo thêm (m - 2) gam. Cân nặng (gam) của muối tạo nên thành trong hỗn hợp sau phản bội ứng là


Cho 33,4 gam các thành phần hỗn hợp bột mịn X (gồm Al, Cr, Fe, Cu với Ag) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nóng. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, bao gồm 17,2 gam hóa học rắn tách bóc ra, đồng thời thu được 11,2 lít khí (đktc). Độ tăng cân nặng của hỗn hợp sau bội phản ứng so với trọng lượng dung dịch H2SO4 ban sơ là


Cho 3,68 gam láo lếu hợp có Al với Zn chức năng với một lượng vùa dùng dung dịch H2SO4 10%, nhận được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Cân nặng dung dịch nhận được sau làm phản ứng là


Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M thu được hỗn hợp X cùng 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X nhận được lượng muối hạt khan là


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M, nhận được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y bao gồm pH là


Hoà tan trọn vẹn hỗn đúng theo X bao gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được hỗn hợp Y. độ đậm đặc của FeCl2 trong hỗn hợp Y là 15,76%. Nồng độ tỷ lệ của MgCl2 trong hỗn hợp Y là


Cho m gam na tan không còn vào 100 ml dung dịch có (H2SO4 0,5M và HCl 1M) thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng cân nặng chất rắn thu được là
Xem thêm: Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Đoàn Viên Có Bao Nhiêu Quyền, Bao Nhiêu Nhiệm Vụ?

Cho 1,67 gam hỗn hợp bao gồm hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là


X là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA. Mang lại 1,7 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn công dụng với lượng dư dung dịch HCl, hình thành 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Phương diện khác, khi cho 1,9 gam X chức năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là


Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) cùng oxit của nó yêu cầu vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Sắt kẽm kim loại R là


Hòa tan trọn vẹn 1,1 gam láo lếu hợp bao gồm một sắt kẽm kim loại kiềm X cùng một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y (MX Y) trong hỗn hợp HCl dư, nhận được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là


Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam các thành phần hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Hoà tan trọn vẹn 5,85 gam bột sắt kẽm kim loại M vào hỗn hợp HCl, chiếm được 7,28 lít khí H2 đktc. Kim loại M là


Cho m (gam) tất cả hổn hợp Al, Mg tính năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được 12,32 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, cũng m (gam) hỗn hợp trên cho tác dụng với dung dịch NaOH dư nhận được 6,72 lít khí (đktc). Tính quý giá của m?


Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al cùng Zn (tính theo gam) trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là


Cho 5 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Ag cùng Al vào hỗn hợp HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Ag trong X là


Hòa tan hoàn toàn 1,9 gam láo hợp tất cả Fe, Mg cùng Al bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, nhận được 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được lúc cô cạn dung dịch sau phản ứng là


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có cân nặng 50 gam trong hỗn hợp HCl, sau khi thu được 336 ml H2 (đktc) thì cân nặng lá kim loại giảm 1,68%. Xác định kim nhiều loại đã dùng.


Cho hỗn hợp Fe cùng Zn công dụng với dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Mang đến khí Z đi qua CuO dư, làm cho nóng thu được m gam Cu. Quý hiếm của m là
Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Tập 2 Phép Trừ Phân Số Trang 15, 16, 17, 18 Toán Lớp 6 Tập 2

Cho 8,85 g tất cả hổn hợp Mg, Cu với Zn vào lượng dư hỗn hợp HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn ko phản ứng với axit được rửa không bẩn rồi đốt cháy trong oxi tạo thành ta 4 g chất bột màu đen. Phần trăm trọng lượng của Mg, Cu, Zn theo lần lượt là


Nung rét 2,13 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Zn với Al ngơi nghỉ dạng bột với oxi thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit có trọng lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 1M toàn diện để bội nghịch ứng hết với Y là