Cho 18.5 gam hỗn hợp gồm fe và fe3o4

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho 18.5 gam hỗn hợp gồm fe và fe3o4

*

Cho 18.5g hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dd HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 2.24l khí NO duy nhât (đktc), dd Y còn lại 1.46g kim loại .Khối lượng muối trong Y và nồng độ mol của đ HNO3 là


*Xem thêm: Nhận Xét Công Lao Của Phong Trào Tây Sơn Trong Việc Thống Nhất Đất Nước?

Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành Fe và OVì sau phản ứng còn dư kim loại => Fe chỉ bị oxi hóa lên Fe2+Fe --> Fe2+ +2ex...................2xO + 2e -> O2-y........2yN+5 + 3e -> N+2 0,3.......0,1

Gọi x là nFe, y là nOTa có: 56x + 16y = 18,5 - 1,462x = 2y + 0,3Giải ra: x= 0,27 mol, y = 0,12 mol=> Khối lượng muối trong Y = 0,27 . 180 = 48,6 g=> nHNO3 = nNO3- (trong muối) + nNO = 0,27.2 + 0,1 = 0,64 mol=> C(HNO3) = 0,64/0,2 = 3,2 M


*
Xem thêm: Văn Mẫu Phân Tích Đoạn 3 Bài Thơ Vội Vàng, Phân Tích Bài Thơ Vội Vàng Khổ 3

Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành Fe và OVì sau phản ứng còn dư kim loại => Fe chỉ bị oxi hóa lên Fe2+Fe --> Fe2+ +2ex...................2xO + 2e -> O2-y........2yN+5 + 3e -> N+2 0,3.......0,1

Gọi x là nFe, y là nOTa có: 56x + 16y = 18,5 - 1,462x = 2y + 0,3Giải ra: x= 0,27 mol, y = 0,12 mol=> Khối lượng muối trong Y = 0,27 . 180 = 48,6 g=> nHNO3 = nNO3- (trong muối) + nNO = 0,27.2 + 0,1 = 0,64 mol=> C(HNO3) = 0,64/0,2 = 3,2 M


\(n_{NO}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\)

3Fe3O4+28HNO3\(\rightarrow\)9Fe(NO3)3+NO+14H2O

x..........\(\rightarrow\dfrac{28x}{3}\)......\(\rightarrow\)3x........\(\rightarrow\)\(\dfrac{x}{3}\)mol

Fe+4HNO3\(\rightarrow\)Fe(NO3)3+NO+2H2O

y...\(\rightarrow\)4y........\(\rightarrow\)y.........\(\rightarrow\)y

Fe+2Fe(NO3)3\(\rightarrow\)3Fe(NO3)2

\(\dfrac{3x+y}{2}\)\(\leftarrow\)3x+y\(\rightarrow\)\(\dfrac{9x+3y}{2}\)

-Sau phản ứng còn lại 1,46 g Fe\(\rightarrow\)mX(pu)=18,5-1,46=17,04g

-Ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}232x+56\left(y+\dfrac{3x+y}{2}\right)=17,04\\\dfrac{x}{3}+y=0,1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}316x+84y=17,04\\x+3y=0,3\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,03\\y=0,09\end{matrix}\right.\)

-Muối trong Y chỉ có Fe(NO3)2:\(\dfrac{9x+3y}{2}=\dfrac{9.0,03+3.0,09}{2}=0,27mol\)