Cho 18.5 gam hỗn hợp gồm fe và fe3o4

  -  
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho 18.5 gam hỗn hợp gồm fe và fe3o4

*

Cho 18.5g tất cả hổn hợp X có Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dd HNO3 loãng đun nóng với khuấy đều. Sau thời điểm phản ứng trọn vẹn thu được 2.24l khí NO duy nhât (đktc), dd Y còn lại 1.46g sắt kẽm kim loại .Khối lượng muối hạt trong Y và nồng độ mol của đ HNO3 là


*Xem thêm: Nhận Xét Công Lao Của Phong Trào Tây Sơn Trong Việc Thống Nhất Đất Nước?

Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành Fe và OVì sau bội phản ứng còn dư kim loại => sắt chỉ bị oxi hóa lên Fe2+Fe --> Fe2+ +2ex...................2xO + 2e -> O2-y........2yN+5 + 3e -> N+2 0,3.......0,1

Gọi x là nFe, y là nOTa có: 56x + 16y = 18,5 - 1,462x = 2y + 0,3Giải ra: x= 0,27 mol, y = 0,12 mol=> khối lượng muối vào Y = 0,27 . 180 = 48,6 g=> nHNO3 = nNO3- (trong muối) + nNO = 0,27.2 + 0,1 = 0,64 mol=> C(HNO3) = 0,64/0,2 = 3,2 M


*
Xem thêm: Văn Mẫu Phân Tích Đoạn 3 Bài Thơ Vội Vàng, Phân Tích Bài Thơ Vội Vàng Khổ 3

Quy đổi hỗn hợp thuở đầu thành Fe cùng OVì sau phản bội ứng còn dư kim loại => sắt chỉ bị thoái hóa lên Fe2+Fe --> Fe2+ +2ex...................2xO + 2e -> O2-y........2yN+5 + 3e -> N+2 0,3.......0,1

Gọi x là nFe, y là nOTa có: 56x + 16y = 18,5 - 1,462x = 2y + 0,3Giải ra: x= 0,27 mol, y = 0,12 mol=> trọng lượng muối trong Y = 0,27 . 180 = 48,6 g=> nHNO3 = nNO3- (trong muối) + nNO = 0,27.2 + 0,1 = 0,64 mol=> C(HNO3) = 0,64/0,2 = 3,2 M


(n_NO=dfrac2,2422,4=0,1mol)

3Fe3O4+28HNO3( ightarrow)9Fe(NO3)3+NO+14H2O

x..........( ightarrowdfrac28x3)......( ightarrow)3x........( ightarrow)(dfracx3)mol

Fe+4HNO3( ightarrow)Fe(NO3)3+NO+2H2O

y...( ightarrow)4y........( ightarrow)y.........( ightarrow)y

Fe+2Fe(NO3)3( ightarrow)3Fe(NO3)2

(dfrac3x+y2)(leftarrow)3x+y( ightarrow)(dfrac9x+3y2)

-Sau phản ứng sót lại 1,46 g Fe( ightarrow)mX(pu)=18,5-1,46=17,04g

-Ta gồm hệ phương trình:

(left{eginmatrix232x+56left(y+dfrac3x+y2 ight)=17,04\dfracx3+y=0,1endmatrix ight.)

(Leftrightarrow)(left{eginmatrix316x+84y=17,04\x+3y=0,3endmatrix ight.)(Leftrightarrow)(left{eginmatrixx=0,03\y=0,09endmatrix ight.)

-Muối vào Y chỉ bao gồm Fe(NO3)2:(dfrac9x+3y2=dfrac9.0,03+3.0,092=0,27mol)