Cho 11,36 Gam Hỗn Hợp X Gồm Fe, Feo, Fe2O3, Fe3O4 Phản Ứng Hết Với Dung Dịch Hno3 Loãng Dư Thu Được 1,344 Lít No

     

Cho 11,36 gam láo lếu hợp có Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối bột khan. Quý hiếm m là:


- áp dụng phương thức qui đổi nguyên tử

Qui đổi 11,36 gam láo lếu hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Bạn đang xem: Cho 11,36 gam hỗn hợp x gồm fe, feo, fe2o3, fe3o4 phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng dư thu được 1,344 lít no

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- áp dụng công thức giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10) 


Cách 1: áp dụng phương pháp qui thay đổi nguyên tử

Qui thay đổi 11,36 gam lếu hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) cùng (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: áp dụng công thức giải nhanh.

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray) 


Đáp án phải chọn là: d


...

Xem thêm: Thực Dân Pháp Đánh Chiếm Bắc Kì Lần 2 Quân Ta Đồ Nhân Vật Lịch Sử Nào Chỉ Huy


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập quy đổi sắt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nung m gam bột fe trong oxi nhận được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà rã hết các thành phần hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là:


Vào vắt kỷ XVII những nhà khoa học đã mang được một mẩu fe nguyên hóa học từ các mảnh tan vỡ của thiên thạch. Sau khi đem đến phòng thử nghiệm do bảo vệ không tốt nên nó bị oxi trở thành m gam chất rắn X có Fe và các oxit của nó. Để xác định trọng lượng của mẩu fe thì các nhà kỹ thuật đã cho m gam hóa học rắn X bên trên vào vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được khí NO duy nhất và dung dịch muối Y. Cô cạn hỗn hợp muối Y khối lượng 48,4 gam chất rắn khan. Mẩu thiên thạch bởi sắt nguyên chất đó có cân nặng là:


Cho 11,36 gam lếu hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản nghịch ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau bội nghịch ứng được m gam muối khan. Giá trị m là:


Nung 8,4 gam sắt trong không khí, sau phản bội ứng chiếm được m gam X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà rã m gam hỗn hợp X bởi HNO3 dư, chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cực hiếm m là:


Nung m gam fe trong không khí, sau một thời hạn ta nhận được 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan không còn 11,2 gam hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý hiếm m là:


Hoà tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 quánh nóng chiếm được 4,48 lít khí màu nâu nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được 145,2 gam muối hạt khan, quý giá m là:


Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam hh X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, nóng thu được hỗn hợp Y và 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần xác suất về cân nặng của oxi trong tất cả hổn hợp X và trọng lượng muối trong dung dịch Y theo thứ tự là:


Để khử trọn vẹn 3,04 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề xuất 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tan trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 sệt nóng thì chiếm được thể tích V ml SO2 (đktc). Quý giá V(ml) là:


Hỗn phù hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan không còn vào hỗn hợp Y tất cả (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được hỗn hợp Z. Nhỏ dại từ từ hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z cho tới khi xong thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 yêu cầu dùng và thể tích khí thoát ra sinh hoạt đktc là:


Nung x mol Fe cùng 0,15 mol Cu trong bầu không khí một thời gian thu được 63,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn. Hoà tan trọn vẹn hỗn hợp hóa học rắn trên bởi H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y với 6,72 lít khí SO2 (đktc). Quý hiếm của x mol là


Cho 8,16 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 làm phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe ra đời khí NO. Biết trong số phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 sẽ phản ứng là


Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam bột X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau bội phản ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch đựng 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Phần trăm trọng lượng của Cu trong X là


Cho 52 gam tất cả hổn hợp A có Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98% (to), làm phản ứng trọn vẹn thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất), dung dịch M chứa 108 gam 2 muối hạt sunfat với 1,6 gam chất rắn ko tan chỉ gồm 1 kim loại. Giá trị của m là


Hoà tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, FeS, FeS2 và S bởi HNO3 lạnh dư thu được 9,072 lít khí màu sắc nâu độc nhất vô nhị (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư nhận được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 tung trong dung dịch NaOH dư nhận được kết tủa Z, nung Z trong không khí đến trọng lượng không đổi được a gam chất rắn.

Xem thêm: Sưu Tầm Mẫu Nhận Xét Học Sinh Tiểu Học Theo Thông Tư 22, Mẫu Nhận Xét Học Sinh Tiểu Học Theo Thông Tư 22

Giá trị của m cùng a theo thứ tự là:


Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên cần 2,52 lít oxi và thấy thoát ra 1,568 lít (đktc) SO2. Phương diện khác đến 6,48 gam X tính năng dung dịch HNO3 rét dư thu được V lít khí màu sắc nâu độc nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng dung dịch Y. đến dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của V cùng m thứu tự là:


Hỗn đúng theo X gồm Fe3O4, CuO, Al, trong số ấy oxi chiếm phần 25% khối lượng. Cho 1,344 lít khí teo (đktc) đi qua m gam X (to), sau một thời gian thu được chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ khối đối với H2 bởi 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch cất 3,08m gam muối cùng 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm của m gần nhất với mức giá trị nào dưới đây ?


Hòa tan không còn a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (lấy dư 10% so với lượng buộc phải dùng) thu được hỗn hợp X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X chiếm được b gam kết tủa. Biết thành phầm khử của N+5

là khí NO duy nhất, những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Biểu thức về quan hệ giữa a và b là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.