Chiếu nga sơn gạch bát tràng

     

Câu hỏi :

“Chiếu Nga Sơn, gạch bát Tràng/Vải tơ phái nam Định, lụa hàng Hà Đông” là nói tới truyền thống gì của khu vực đây?


*