CÁCH VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ION

     
Bạn vẫn xem: Hướng dẫn bí quyết viết phương trình năng lượng điện li rút gọn với chương trình Hóa lớp 11, 12 tại xechieuve.com.vn

Phương trình ion rút gọn và những bài toán liên quan được xechieuve.com.vn đọc và ra mắt tới chúng ta học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Văn bản tài liệu vẫn giúp các bạn học sinh học xuất sắc môn chất hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Sau đấy là hướng dẫn cách viết phương trình năng lượng điện li rút gọn, mời những em tham khảo. Mong muốn với tài liệu phương trình ion rút gọn này đã giúp các bạn biết cách viết cân bằng phương trình một cách đơn giản và dễ dàng hơn. Mời các bạn theo dõi.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình ion

*
*
*
cách viết pt rút gọn

II. Các dạng làm phản ứng thường gặp gỡ khi áp dụng phương trình ion rút gọn

Với cách thức sử dụng phương trình ion rút gọn nó rất có thể sử dụng mang đến nhiều các loại phản ứng: Trung hòa, trao đổi, lão hóa – khử,… Miễn là xảy ra trong dung dịch. Sau đó là các cách viết phương trình rút gọn:

1. Bội phản ứng trung hòa: (Phản ứng thân axit với bazơ)

Phương trình phân tử:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl – + Na+ → Cl – + Na+ + H2O

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH– → SO42- + 2K+ + H2O

Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH– → H2O

Theo phương trình làm phản ứng ion rút gọn: nH+ = nOH–

2. Bội nghịch ứng thân axit cùng với muối

Nếu mang lại từ từ axit vào muối cacbonat

Phương trình phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl– + 2Na+ + CO32- → Na+ + HCO3– + Na+ + Cl–

H+ + Cl– + HCO3– + Na+ → Na+ + Cl– + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn:

H+ + CO32- → HCO3– 

HCO3– + H+ → CO2 + H2O

Nếu mang đến từ từ muối cacbonat vào axit

Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O


READ: Lời bài xích hát Mái trường yêu thương | xechieuve.com.vn

Phương trình ion: 2H+ + 2Cl– + 2Na+ + CO32- → 2Na+ + 2Cl– + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2 

Nếu mang đến muối không giống vào axit:

Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Phương trình ion: H+ + Cl– + Ag+ + NO3– → AgCl + H+ + NO3–

Phương trình ion rút gọn: Cl– + Ag+ → AgCl

3. Phản ứng của oxit axit với dung dịch kiềm

Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH → KHCO3

Hướng dẫn viết phương trình năng lượng điện li

Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH– → 2K+ CO32- + H2O

Hay CO2 + K+ + OH– → K+ + HCO3–

Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH– → CO32- + H2O

Hay CO2 + OH– → HCO3–

4. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối

Phương trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Phương trình ion:

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl– → MgCO3 + 2Na+ + 2Cl–

Phương trình ion thu gọn:

CO32- + Mg2+ → MgCO3 

Phương trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3– → 2Fe3+ + 6NO3- + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn:

Pb2+ + SO42- → PbSO4

5. Oxit ba zơ tính năng với axit 

Phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- → 2Fe3+ + 3SO42- + 3H2O

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O

6. Kim loại công dụng với axit

Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3– → 3Cu2+ + 6NO3– + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3– → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

III. Hướng dẫn giải bài xích tập viết phương trình điện li

Sau đấy là một số bài xích tập viết pt điện li và bí quyết giải, mời những em cùng xem qua:

Bài 1: Viết phương trình phân tử với ion rút gọn của những phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl

b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH

h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải

a. Ko xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH– → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH– → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3– + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → CO32- + H2O

h. Ko xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch gồm chứa những ion: Mg2+, Cl–, Br–.

Nếu mang lại dd này tác dụng với dd KOH dư thì nhận được 11,6 gam kết tủa.

Nếu đến dd này tính năng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau bội phản ứng thu được 85,1 g kết tủa.


a. Tính trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch lúc đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hướng dẫn giải

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH– → Mg(OH)2↓

0,2 0,2 mol

Ag+ + Cl– → AgCl↓;

x

Ag+ + Br– → AgBr↓

y

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl–, Br–.

x + y = 0,5 (1);

143,5x + 188y = 85,1 (2). Từ (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3. Một dung dịch A đựng HCl cùng H2SO4 theo tỉ lệ 3:1. Để th-nc 100 ml hỗn hợp A buộc phải 50 hỗn hợp NaOH 0,5M

a) Tính nồng độ mol của từng axit

b) 200 ml dung dịch A trung hòa hết bao nhiêu ml dung dịch Bazo B cất NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M

c) Tính tổng cân nặng muối chiếm được sau làm phản ứng giữa hỗn hợp A cùng B.

Đáp án hướng dẫn giải 

a) call số mol của H2SO4 trong 100 ml dung dịch A là x => số mol của HCl là 3x (x>0)

nH+ = 2x + 3x = 5 x mol

nOH– = 0,5.0,05 = 0,025 (mol)

Phương trình ion rút gọn

H+ + OH– → H2O (1)

mol 5x 5x

ta có: 5x = 0,025 => x = 0,005

CM (HCl) = 3.0,005/0,1= 0,15 M

CM H2SO4 = 0,005/0,1 = 0,05M

b) Phương trình ion rút gọn

H+ + OH– → H2O

Ba2+ +SO42- → BaSO4

Trong 200ml dung dịch A nH+ = 2.5x = 0,05 mol

Gọi thể tích hỗn hợp B là V lít

=> nOH – = 0,2V + 2.0,1V = 0,4V

Ta thấy: nH+ = nOH– => 0,4V = 0,05 => V = 0,125 lít tốt 125 ml

c. Tính tổng khối lượng các mối

mcác muối = mcation + manion

= mNa + + mBa2+ + mCl – + mSO42-

= 4,3125 gam

IV. Bài tập tập vận dụng

Câu 1. Viết phương trình phân tử với ion rút gọn cho các phản ứng sau:

SO2dư + NaOH →CO2 + Ca(OH)2 dư →Fe3O4 + HCl →MnO2 + HCl sệt →Fe dư + H2SO4 đặc rét →Fe + H2SO4 đăc lạnh dư →FeCl3 + fe →NaHSO4 + Ba(HCO3)2 →Ba(HSO3)2 + KOH →AlCl3 + KOH trọn vẹn →NaAlO2 + CO2 + H2O →SO2 + Br2 + H2O →KOH dư + H3PO4 →KMnO4 + NaCl + H2SO4 loãng →NaOH + Cl2 →

Câu 2. Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 3:1. Dể th-nc 100 ml hỗn hợp A đề xuất 50 ml hỗn hợp NaOH 0,5M.

a. Tính mật độ mol của mỗi axit

b. 200 ml hỗn hợp A trung hòa hết từng nào ml hỗn hợp bazơ B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M?

c. Tính tổng cân nặng muối nhận được sau phản nghịch ứng giữa dung dịch A cùng B?

Đáp án khuyên bảo giải

Phương trình hóa học

HCl + NaOH → NaCl + H2O (1)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O (2)

Theo phương trình (1), (2):

nNaOH = nHCl + 2nH2SO4 = 3a + 2a = 0,5

→ a = 0,1 mol

+) nHCl= 0,3→CM(HCl)= n/V = 0,3/0,1= 3M

+) nH2SO4 = 0,1 →CM(H2SO4) = 0,1/0,1 = 1M

b/

+) trong 200 ml ddung dịch A đang chứa: 0,6mol HCl và 0,2mol H2SO4

Phương trình hóa học:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4+ 2H2O

2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + H2O

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + H2O

Theo phương trình: nH+ = nOH−= 0.6 + 0,2.2 = 1 mol

+) điện thoại tư vấn thể tích B là: x ⇒ nNaOH= 0,2x;

nBa(OH)2 = 0,1x

⇒nOH− = 0,2x + 0,1x.2 = 0,4x = 1

⇒ x = 2,5 l ⇒x=2,5 l

c/ mmuối= mBa + mNa+ mCl + mSO4


⇒mmuối = 2,5.0,1.137 + 2,5.0,2.23 + 0,6.35,5 + 0,2.96 = 86,25 g

Câu 3. Dung dịch X chứa các ion Fe3+, SO42-, NH4+, Cl–. Chia dd X thành 2 phần bằng nhau.

Xem thêm: Mục Đích Của Kỹ Thuật Đệm Bóng Bằng Hai Tay, Lý Thuyết Kĩ Thuật Bóng Chuyền

Phần 1 chức năng với dd NaOH dư, đun nóng thu được 0,672 lít khí làm việc đktc cà 1,07g kết tủa.

Phần 2 tính năng với dd BaCl2 dư chiếm được 4,68g kết tủa.

Tổng trọng lượng các muối bột khan thu được lúc cô cạn dd X là

A. 3,73g

B. 7,07g

C. 7,46g

D. 3,52g


Câu 4. Cho 3,2g bột Cu tính năng với 100ml dd lếu hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi cac phản bội ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra V lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất) làm việc đktc. V có giá trị là

A. 0,746

B. 0,448

C. 1,792

D. 0,672

Câu 5. Trộn V lít dd NaOH 0,01M cùng với V lit dd HCl 0,03M được 2V lit dd Y. PH của dd Y là

A. 4

B. 3

C. 2.

D. 1

Câu 6. Trộn 100ml dd tất cả pH = 1 bao gồm HCl với HNO3 với 100ml dd NaOH aM thu được 200 ml dd bao gồm pH = 12. Quý giá của a là

A. 0,15

B. 0,3

C. 0,03

D. 0,12

Câu 7. Cho mẫu hợp kim Na-Ba công dụng với nước dư thu được dd X với 3,36 lit H2 ở đktc. Thể tích dd H2SO4 2M cần dùng để làm trung hòa dd X là

A. 150ml

B. 75ml

C. 60ml

D. 30ml


Câu 8. Trộn 100ml dd bao gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400 ml dd có H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M nhận được dd X tất cả pH là

A. 2

B. 1

C. 6

D. 7

Câu 9. Cho m gam h Mg cùng Al vào 250 ml dd X chứa các thành phần hỗn hợp HCl 1M cùng H2SO4 0,5M thu được 5,32 lit H2 (Đktc) cùng dd Y (coi thể tích dd không đổi). PH của dd Y là

A. 7

B.1

C. 2

D. 6

Câu 10. Thực hiện tại 2 TN:

TN1: mang lại 3,84g Cu bội phản ứng với 80ml dd HNO3 1M thoát ra V1 lit NO

TN2: mang đến 3,84g Cu làm phản ứng với 80ml dd HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M thoát ra V2 lit NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, những thể tích đo ở thuộc điều kiện. Quan hệ tình dục giữa V1 với V2 là

A. V2 = 2,5V1

B. V2 = 1,5V1

C. V2 = V1

D. V2 = 2V1

Câu 11.

Xem thêm: Tả Cô Giáo Lớp 6 Vndoc - Top 10 Bài Văn Tả Cô Giáo Hay Nhất

 Các tập hợp ion sau đây hoàn toàn có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch

A. Na+, Cu2+, OH–, NO3–

B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH-

D. Fe2+, H+, OH-, NO3–

Câu 12. Phương trình ion rút gọn: H+ + HCO3– → CO2 ↑ + H2O

Tương ứng với PTHH dạng phân tử nào dưới đây ?

(1) 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

(2) 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

(4) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 2, 4

D. 1, 3

………………………………………..

Trên trên đây xechieuve.com.vn vừa trình làng tới các bạn Phương trình ion rút gọn và những bài toán liên quan, muốn rằng qua trên đây các bạn cũng có thể học tập giỏi hơn môn hóa học nhé. Mời các bạn cùng xem thêm kiến thức các môn: Toán 11, đồ dùng lý 11, Giải bài xích tập Toán 11, Giải bài xích tập Hóa 11,…

Tham khảo thêm từ khóa:

bài tập về viết phương trình năng lượng điện liviết những phương trình điện liviết phương trình năng lượng điện liquy tắc viết phương trình năng lượng điện licách viết phương trình ion thu gọn