Cách tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

     

*
Tỉ suất gia tăng dân số thoải mái và tự nhiên
*
– Công thức: Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên = (Tỷ suất sinh – Tỷ suất tử)/10

I. Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên

Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên là mức chênh lệch thân số sinh và số bị tiêu diệt so với số lượng dân sinh trung bình vào kỳ nghiên cứu, hoặc bởi hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số trong kỳ (thường tính cho 1 năm lịch).

Bạn đang xem: Cách tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

Công thức tính:

NIR

=

B – D

×

1000 = CBR – CDR

Ptb

Trong đó:

NIR : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B : Số sinh trong năm;

D : Số chết vào năm;

Ptb : Dân số trung bình (hoặc dân số có đến ngày 01 tháng 7) của năm;

CBR : Tỷ suất sinh thô;

CDR : Tỷ suất chết thô.

Phân tổ chủ yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực nằm trong Trung ương.

Kỳ công bố: Năm. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân số cùng nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà ở giữa kỳ;

– Điều tra trở thành động số lượng dân sinh và kế hoạch hóa gia đình.

Cơ quan phụ trách thu thập, tổng hợp: Tổng viên Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng số lượng dân sinh chung

Khái niệm, phương thức tính

Tỷ lệ tăng dân số chung (gọi tắt là phần trăm tăng dân số) là tỷ suất mà theo đó dân số được tạo thêm (hay giảm đi) vào một thời kỳ (thường tính cho một năm lịch) bởi tăng tự nhiên và thiên di thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ tỷ lệ so với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Xem thêm: Bài 1 Trang 76 Sgk Địa 4, Nêu Tên Một Số Lễ Hội Ở Hoàng Liên Sơn Mới Nhất 2022

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR : Tỷ lệ tăng dân số chung;

Tham khảo: CÁCH TÍNH SỐ NGÀY, THÁNG, NĂM GIỮA 2 THỜI ĐIỂM CỤ THỂ trong EXCEL

CBR : Tỷ suất sinh thô;

CDR : Tỷ suất chết thô;

IMR : Tỷ suất nhập cư;

OMR : Tỷ suất xuất cư.

Hay: GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR : Tỷ lệ thiên cư thuần.

Phân tổ chủ yếu

– Thành thị/nông thôn;

– Tỉnh/thành phố trực trực thuộc Trung ương.

Xem thêm: Nêu Cấu Tạo Và Chức Năng Của Stato Và Rôto Là? Vai Trò Của Stator Và Rotor Là Gì

Kỳ công bố: Năm. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân số cùng nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà ở giữa kỳ;

– Điều tra biến động số lượng dân sinh và chiến dịch hóa gia đình.