Bài Tập Trắc Nghiệm So That Such That

     
Bạn đang xem: 100 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài xích Tập Trắc Nghiệm So trên Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học sản xuất tại tp hcm – dùng Gòn


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm so that such that

Bạn đang để ý đến 100 Câu bài Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài xích Tập Trắc Nghiệm So yêu cầu không? nào hãy cùng xechieuve.com.vn đón xem bài viết này ngay tiếp sau đây nhé, bởi nó vô cùng thú vị với hay đấy!
Xem thêm: Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Của Em Làm Cô Giáo, Tổng Hợp Tranh Vẽ Đề Tài Ước Mơ Của Em Đẹp Nhất

Tham khảo tài liệu “bài tập ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông lesson 5: so/such …that; too … to; enough … that”, tư liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ giao hàng nhu cầu học tập, nghiên cứu và thao tác làm việc hiệu quả
Xem thêm: How Distance Affects Priority Admission For P1 Registration, Distance From Singapore Primary Schools

Đang xem: bài bác tập trắc nghiệm so that such that

*

BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông Lesson 5: SO/SUCH …THAT; TOO … TO; ENOUGH … THAT1.The sun shone________ brightly that Maria had khổng lồ put on her sunglasses A. Such B. So C. Too D. Enough2. Dean was _______a powerfull swimmer that he always won the race. A. Too B. Enough C. Such D. So3.It was _______ that we decided lớn go lớn the beach. A. So a nice day B. Such nice a day C. So a day nice D. Such a nice day4. She was _____ clever that he could make a dress by hands. A. Many B. So C. Much D. Such5. Jane looked _____that the teacher told her khổng lồ see the doctor. A. So sick B. Such sick C. Sick so D. Much sick6. We had ____ of that place that we decided to return . A. So wonderful memories B. Such a wonderful memories C. Such wonderful memories D. So a wonderful memories7. He worked________ carefully that it took him a long time lớn complete the project. A.enough B. So C. Too D. Such8. It is _____ I can’t finish it on time. A. So hard that B. Such hard work C. Such a hard work that D. So a hard work that9. My friend is _______ he can’t lift up the table by himself. A. So strong that B. So a strong that C. Such strong that D. Such a strong that10. The weather was ____ cold that we couldn’t go out. A. Too B. Enough C. Such D. So11. It was ______ for us khổng lồ want khổng lồ go out . A. So cold that B. Too cold C. Such cold thatD. Cold too12. Mr Pike is _________ lớn walk without a stick. A. Such a weak that B. So a weak C. Enough weak D. Too weak13. The ground is too hard _________ . A. For us to lớn dig B. To dig C. For dig D. So dig14. The elephant _________ khổng lồ run fast. A.

are too big B. Is too big C. Too big D. For big15. Your handwriting is too bad for _______ . A. I khổng lồ read B. I reading C. Me reading D. Me to lớn read16. This man is so old that he can’t work . A. This man is such old that he can’t work . B. This man is such an old that he can’t work . C. This man is enough old that he can’t work . D. This man is too old khổng lồ work .17. These shoes are so big that I can wear them. A. These shoes are so a big that I can wear them. B. These shoes is so big that I can wear them. C. These shoes are too big for me to lớn wear . D. These shoes are too big for me lớn wear them.18. These goods are __________expensive to be sold quickly. A. So B. Such C. Enough D. Too19. She walked too fast _______ . A. To follow B. For her younger sister C. For her younger sister lớn follow D. For her younger sister to follow her20. I got up _______ late to eat breakfast. A. Too B. Such C. So D. Enough21. He isn’t young ________ lớn wear this coloured shirt . A. Too B. Enough C. So D. Such22. This pen isn’t cheap enough ______ A. For I lớn buy B. Lớn buy C. For me to buyD. For me buying23. Mary isn’t strong ________ this bag. A. Enough khổng lồ carry B. Enough for her to carry C. Enough carry D. Enough for carry24. The chạy thử wasn’t ___________ them to vày . A. Easy for enough B . For enough C. Easy enough for D. Enough easy for25. The land is too poor to grow crops. A. The land isn’t fertile enough to grow crops. B. The land isn’t fertile enough grow crops. C. The land isn’t fertile enough for grow crops. D. The land isn’t enough fertile to lớn grow crops.


Vậy là mang đến đây nội dung bài viết về 100 Câu bài bác Tập Trắc Nghiệm So That Such That, bài bác Tập Trắc Nghiệm So đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi cùng đọc những bài viết hay của cửa hàng chúng tôi trên website xechieuve.com.vn