Bài Tập Tin Học 11

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (91.81 KB, 9 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tin học 11

24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3)Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một trong những nguyên và soát sổ xem số vừa nhập là số chẵn xuất xắc số lẻ.Program Kiemtratinhchanle;Uses crt;Var x:integer;BeginWrite('Nhap vao mot so nguyen : '); Readln(x);If (x hack 2=0) Then Writeln('So vua nhap vao la so chan')ElseWriteln('So vua nhap vao la so le');Readln;End.Bài tập 2: Viết chương trình giải phương trình số 1 ax+b=0Program Giaiptb1;Uses Crt;Var a,b,x : real;BeginWrite('a = '); Readln(a);Write('b = '); Readln(b);If (a = 0) Then nếu a bằng 0 If (b = 0) Then Trường vừa lòng a = 0 cùng b = 0 Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem') 0 }≠Else Trường vừa lòng a=0 với b Writeln('Phuong trinh vo nghiem') 0 ≠Else { Trường hòa hợp a Beginx:= -b/a;Writeln('Phuong trinh teo nghiem la :',x:6:2);End;
Readln;End.1Bài tập 3: Viết công tác tính tổng S = 1+2+ +N.Cách 1: dùng vòng lặp FOR.Program TinhTong;Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0;For i:=1 khổng lồ N vì chưng S:=S+i;Writeln('Ket qua la :',S);Readln; End.Cách 2: dùng vòng lặp WHILE.Program TinhTong;Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0; i:=1;While iBeginS:=S+i;i:=i+1;End;Writeln('Ket qua la :',S);
Readln; End.Bài tập 4: Viết lịch trình nhập vào N số nguyên từ bỏ bàn phím. Hãy tính và in ra screen tổng của các số vừa mới được nhập vào.Ý tưởng: Dùng phương pháp cộng dồn. đến vòng lặp FOR chạy từ 1 tới N, ứng cùng với lần lặp thiết bị i, ta nhập vào số nguyên X cùng đồng thời cộng dồn X vào biến hóa S.2Program Tong;Uses crt;Var N,S,i,X : Integer;BeginClrscr; S:=0;For i:=1 to lớn n DoBeginWrite('Nhap so nguyen X= '); Readln(X);S:=S+X;End;Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S); Readln;End.Bài tập 5: Viết công tác tính số Pi cùng với độ đúng mực Epsilon, biết: Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+ Ý tưởng: Ta thấy rằng, chủng loại số là các số lẻ bao gồm qui luật: 2*i+1 với i=1, ,n. Cho nên vì thế ta sử dụng i làm phát triển thành chạy. Vị tính số Pi với độ đúng chuẩn Epsilon nên không biết trước được rõ ràng số lần lặp, vì vậy ta ≤phải cần sử dụng vòng lặp WHILE. Có nghĩa là phải lặp cho tới khi t=4/(2*i+1) Epsilon thì dừng.Program Tinh_tong_Pi;Uses Crt;Const Epsilon=1E-4;
Var Pi,t:real;i,s:Integer;BeginPi:=4; i:=1; s:=-1;t:=4/(2*i+1);While t>Epsilon DoBeginPi:=Pi+s*t;s:=-s; i:=i+1;t:=4/(2*i+1);End;Writeln('So Pi = ',Pi:0:4);3Readln;End.Bài tập 6: Viết lịch trình nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tất cả các ước số của N.Ý tưởng: Cho biến chuyển i chạy từ một tới N. Giả dụ N mod i=0 thì viết i ra màn hình.Uses Crt;Var N,i : Integer;BeginClrscr; Write('Nhap so nguyen N= '); Readln(N);For i:=1 to N DoIf N hack i=0 Then Write(i:5); Readln;End.Bài tập 7: Viết lịch trình tìm USCLN cùng BSCNN của 2 số a, b được nhập vào từ bàn phím.Ý tưởng:
- tìm USCLN: mang số mập trừ số nhỏ dại cho cho đến khi a=b thì dừng. Lúc đó: USCLN=a.- BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b).Program Tim_USCLN_BSCNN;Uses crt;Var a,b, m,n:integer;BeginWrite('Nhap a : '); Readln(a);Write('Nhap b : '); Readln(b);m:=a; n:=b;While (mn) DoBeginIf (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m;End;Writeln('USCLN= ',m);4Writeln('BSCNN= ',a*b DIV n);Readln; End.Bài tập 8: Viết chương trình tìm những số gồm 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3.Ý tưởng:Dùng phương thức vét cạn. Ta biết rằng: a bao gồm 9. Ta→9 (vì a là số mặt hàng trăm), b,c rất có thể có giá trị từ 0→thể có mức giá trị từ 1 sẽ cần sử dụng 3 vòng lặp FOR lồng nhau để chuyên chú qua toàn bộ các trường vừa lòng của a,b,c.Ứng cùng với mỗi cỗ abc, ta đang kiểm tra: nếu 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra cỗ abc đó. Program Timgiatri_abc;Uses crt;Var a,b,c : Word;
BeginFor a:=1 to 9 DoFor b:=0 to 9 DoFor c:=0 to lớn 9 DoIf (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c); Readln;End.Bài tập 9: Viết lịch trình nhập vào số thoải mái và tự nhiên N rồi thông tin lên màn hình hiển thị số đó có phải là số nguyên tố giỏi không.Ý tưởng: N là số nguyên tố nếu N không tồn tại ước số N div 2. Từ định nghĩa này ta chỉ dẫn giải thuật:→nào tự 2 - Đếm số mong số N div 2 lưu giữ vào đổi thay d.→của N từ 2 - giả dụ d=0 thì N là số nguyên tố.Uses crt;Var N,i,d : Word;BeginIf NElse5Begind:=0;For i:=2 lớn N div 2 DoIf (N thủ thuật i=0) Then d:=d+1;If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’)Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’);End; Readln;End.Bài tập 10: Viết chương trình nhập tính diện tích tam giác, nhập độ lâu năm cạnha,b,c trường đoản cú bàn phím. Công thức tính diện tích là , phường là nửa chu vi


Xem thêm: Tổng Hợp Dàn Ý Thuyết Minh Về Một Loài Hoa Hoặc Một Loài Cây (42 Mẫu)

Program Tam_Giac;Vara,b,c: Integer;p,s: Real;BeginWriteln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');Write('Cho biet canh thu nhat = '); Readln(a);Write('Cho biet canh thu hai = '); Readln(b);Write('Cho biet canh thu tía = '); Readln(c);p := 0.5 * (a + b + c);s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');ReadlnEnd.BÀI TẬP Thực hànhBài tập 1: Viết lịch trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a≠0.Gợi ý:- Tính Delta=b*b-4*a*c.- Biện luận:6DeltaDelta=0: Phương trình gồm nghiệm kép: x = -b/(2*a).Delta>0: Phương trình bao gồm 2 nghiệm phân biệt: SQRT(Delta))/(2*a).±x1,2 = (-bBài tập 2: Viết công tác nhập vào trường đoản cú bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một số giây cũng khá được nhập trường đoản cú bàn phím. Hãy in ra tác dụng sau lúc cọng xong.Gợi ý:- call số giây được cộng thêm là: ss. Gán giây:=giây+ss.
60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và≥- trường hợp giây giây:=giây thủ thuật 60.60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 và phút:=phút≥- trường hợp phút gian lận 60.Bài tập 3: Viết chương trình tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d.Bài tập 4: Viết công tác in ra screen các quý hiếm của bảng 255.→mã ASCII từ 0Gợi ý: 255. In ra màn hình hiển thị i và→Cho đổi mới i chạy từ 0 CHR(i).Bài tập 5: Viết công tác in ra màn hình hiển thị các số nguyên từ là một đến 100 làm sao để cho cứ 10 số thì xuống dòng.Gợi ý:→Cho biến i chạy từ là 1 100. In ra màn hình i cùng kiểm tra: nếu i mod 10=0 thì WRITELN.Bài tập 6: Viết lịch trình in ra màn hình bảng cữu chương.Gợi ý:Dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2 9), j là số thiết bị tự vào từng bảng cữu chương (1 10).For i:=2 lớn 9 DoFor j:=1 lớn 10 bởi vì Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j);Bài tập 7: Viết công tác tính các tổng sau:7S0 = n! = 1*2* *n n giai thừaS1 = 1 + một nửa + + 1/nS2 = 1 + 1/2! + + 1/n!S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + + xn/n!S4 = 1 - x + x2/2! - x3/3! + + (-1)nxn/n!S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + + sinn(x).Bài tập 8: Viết chương trình để tìm giải thuật cho vấn đề sau:“Trong giỏ vừa thỏ vừa gà,Một trăm chiếc cẳng bốn ba cái đầu.Hỏi bao gồm mấy con gà mấy thỏ?”
Bài tập 9: Viết công tác để tìm giải mã cho câu hỏi sau: Trăm trâu trăm bó cỏBó lại đến trònTrâu đứng ăn uống nămTrâu nằm ăn baNăm con trâu giàMỗi con nạp năng lượng một.Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu già?Bài tập 10: Viết chương trình nhập vào một vài nguyên dương. Hãy thông tin lên màn hình hiển thị số đó tất cả bao nhiêu chữ số và tổng những chữ số của số đó.Gợi ý:Dùng vòng lặp WHILE. Trong khi N>0 thì: kéo ra chữ số sau cùng của N để tính bằng phép toán hack 10, tiếp nối bỏ ngắn hơn chữ số sau cuối của N bằng phép toán DIV 10.Bài tập 11: Viết công tác in ra màn hình hiển thị tất cả các số thành phần từ 2 mang lại N. Với N được nhập trường đoản cú bàn phím.Bài tập 12: Viết chương trình phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố. Ví dụ:N=100 đang in ra màn hình:100 | 2850 | 225 | 55 | 51 |Bài tập 13: Số hoàn thành là số tự nhiên có tổng các ước của chính nó (không kể chính nó) bằng chính nó. Viết chương trình khám nghiệm xem một trong những được nhập vào trường đoản cú bàn phím liệu có phải là số hoàn thành xong hay không? Ví dụ: 6, 28 là các số trả thiện.Gợi ý:- Tính N div 2 lưu vào đổi mới S.→tổng những ước số của N: từ là 1
- ví như S=N thì N là số trả thiện.Bài tập 14: Viết chương trình in ra những số nguyên từ một đến N2 theo như hình xoắn ốc cùng với N được nhập vào từ bỏ bàn phím. Ví dụ, với N=5 ta có:1 2 3 4 516 17 18 19 615 24 25 20 714 23 22 21 813 12 11 10 99


*
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH mang lại HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 thpt 15 2 12
*
Rèn luyện năng lực thực hành cho học sinh thông qua việc dạy học các bài thực hành tin học 11 15 2 12


Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Phân Giác Trong Không Gian Oxyz Toán Lớp 12

*
Rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh thông qua việc dạy học các bài thực hành Tin học 11 trung học phổ thông 66 1 11