Bài Tập Hóa Lớp 12 Trang 18

     

Bài 1. So sánh chất béo và este về yếu tắc nguyên tố, quánh điểm kết cấu phân tử và đặc thù hóa học.

Bạn đang xem: Bài tập hóa lớp 12 trang 18

Hướng dẫn:

Chất béoEste
Thành phần nguyên tốChứa C, H, O
Đặc điểm cấu tạo phân tửLà hợp hóa học este
Trieste của glixerol cùng với axit béoLà este của ancol với axit
Tính chất hóa họcPhản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit
Phản ứng xà phòng hóa

Bài 2. Khi đun tất cả hổn hợp 2 axit cacboxylic cùng với glixerol ( axit H2SO4 làm xúc tác ) hoàn toàn có thể thu được mấy Trieste ? Viết công thức kết cấu của các chất này.

Có thể nhận được 6 trieste.

*

Bài 3. Khi thủy phân (xúc tác axit) một este nhận được một glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) với axit panmitic (C15H31COOh) theo tỉ trọng 2 : 1.

Este hoàn toàn có thể có công thức cấu trúc nào sau đây?

Đáp án B.

Bài 4. Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, solo chức thu được nhân thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) triển khai phản ứng xà chống hóa 7,4 gam A với hỗn hợp NaOH lúc đến phản ứng trọn vẹn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Kiếm tìm công thức kết cấu và tên thường gọi của A.

Giải bài xích 4:

a) vày A là este no, 1-1 chức nên có công thức phân tử là Cn­H2nO2.

Ta gồm : nA = nO2 = 3,2/32 =0,1 (mol)

⇒ MA = 74 g/mol =>14n+32 = 74 => n = 3.

⇒ cách làm phân tử của A là C3H6O2.

b) nRCOONa = 0,1 (mol) => MRCOONa = 68 g/mol =>R là H

Công thức kết cấu của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 5. Khi thủy phân a gam một este X chiếm được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H33COONa.


Quảng cáo


Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Giải bài 5:

nC3H5(OH)3 = 0,01 (mol) ;

nC17H33COONa= 0,02 (mol).(mol) ⇒ m = 0,02.304 = 6,08 (gam).

Xem thêm: Thiết Bị Nào Có Thể Thiếu Trong Một Máy Tính Pc, Thiết Bị Không Thể Thiếu Của Máy Tính Là:

X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2 ; nX = nglixerol = 0,01 mol

⇒ a = 0,01.882 = 8,82 (gam).

Bài 6. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. Etyl fomat.

B. Etyl propionate.

C. Etyl axetat.

D. Propyl axetat.

Đáp án C

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6


Quảng cáo


Gọi CTPT của este là RCOOR1

Số mol KOH nKOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR1 + KOH → RCOOK + R1OH

nRCOOR1 = 0,1 mol.

MRCOOR1 = 8,8/0,1 = 88

MR1OH = 4,6/0,1 = 46

Có R1 + 44 + R = 88.

R1 + 17 = 46.

=> R1 = 29, R2 = 15.

=> R1 = C2H5.

=> R2 = CH3.

Công thức kết cấu là : CH3COOC2H5: etyl axetat

Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este solo chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) với 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là :

A. C2H4O2 B. C3H6O2.

C. C4H8O2. D. C5H8O2.

Đáp án B.

Xem thêm: Soạn Văn Bản Thạch Sanh Lớp 6 Tập 2, Soạn Bài Thạch Sanh

Giải chi tiết bài 7:

mC = 3,36 / 22,4 . 12 = 1,8(g)

mH = 2,7 / 18 . 2 = 0,3(g)

mO = 3,7 – 1,8 – 0,3 = 1,6 (g)

CT: CxHyOz

x : y : z = 1,8/12 : 0,3/1 : 1,6/16 = 0,15 : 0,3 : 0,1 = 1,5 : 3 : 1 = 3 : 6 : 2

CTPT : (C3H6O2)n bởi este 1-1 chức có 2 oxi đề nghị n=1 => CTPT C3H6O2

Bài 8 Trang 18 Hóa: 0,4 gam hỗn hợp X có axit axetic với etyl axetat tính năng vừa đầy đủ với 150 gam hỗn hợp Natri hiđroxit 4% . Phần trăm trọng lượng của etyl axetat trong tất cả hổn hợp bằng.