Bài 51 Trang 33 Sgk Toán 8 Tập 2

  -  

Giải các phương trình sau bằng phương pháp đưa về phương trình tích:a)((2x + 1)(3x - 2) = (5x - 8)(2x + 1))b)(4x^2 - 1 = (2x + 1)(3x - 5))c)((x + 1)^2 = 4(x^2 - 2x + 1))d)(2x^3 + 5x^2 - 3x = 0)
Bạn đang xem: Bài 51 trang 33 sgk toán 8 tập 2

a)((2x + 1)(3x - 2) = (5x - 8)(2x + 1))(Leftrightarrow (2x + 1)(3x - 2) - (5x - 8)(2x + 1) = 0)(Leftrightarrow (2x + 1)<(3x - 2) - (5x - 8)> = 0)(Leftrightarrow (2x + 1) (3x - 2 - 5x + 8) = 0)(Leftrightarrow (2x + 1) (-2x + 6) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl 2x + 1 = 0 \ -2x + 6 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl 2x = -1 \ 2x = 6endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = dfrac-12 \ x = 3endarray ight.)Vậy phương trình tất cả tập nghiệm là(S = left\dfrac-12; , 3 ight\)b) (4x^2 - 1 = (2x + 1)(3x - 5))(Leftrightarrow (2x + 1)(2x - 1) - (2x + 1)(3x - 5) = 0)(Leftrightarrow (2x + 1)<(2x - 1) - (3x - 5) > = 0)(Leftrightarrow (2x + 1) (2x - 1 - 3x + 5) = 0)(Leftrightarrow (2x + 1)(-x + 4) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl 2x + 1 = 0 \ -x + 4 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl 2x = -1 \ x = 4endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = dfrac-12 \ x = 4endarray ight.)Vậy phương trình gồm tập nghiệm là(S = left\dfrac-12; , 4 ight\)c)((x + 1)^2 = 4(x^2 - 2x + 1))(Leftrightarrow (x + 1)^2 - 4(x^2 - 2x + 1) = 0)(Leftrightarrow (x + 1)^2 - <2(x - 1)>^2 = 0)(Leftrightarrow <(x + 1) + 2(x - 1)><(x + 1) - 2(x - 1)> = 0)(Leftrightarrow (x + 1 + 2x - 2)(x + 1 - 2x + 2) = 0)(Leftrightarrow (3x - 1)(-x + 3) = 0)(Leftrightarrow left<eginarrayl 3x - 1 = 0 \ -x + 3 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl 3x = 1 \ x = 3endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = dfrac13 \ x = 3endarray ight.)Vậy phương trình có tập nghiệm là(S = left\dfrac13; , 3 ight\)d)(2x^3 + 5x^2 - 3x = 0)(Leftrightarrow x(2x^2 + 5x - 3) = 0)(Leftrightarrow x(2x^2 - x + 6x - 3) = 0)(Leftrightarrow x = 0)(Leftrightarrow x(2x - 1)(x + 3) = 0)( Leftrightarrow left<eginarrayl x = 0\ 2x - 1 = 0 \ x + 3 = 0endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 0 \ 2x = 1 \ x = -3endarray ight.)(Leftrightarrow left<eginarrayl x = 0 \ x = dfrac12 \ x = -3endarray ight.)

Nhận xét:(A.B = 0 Leftrightarrow left<eginarrayl A = 0 \ B = 0 endarray ight.)

 


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài xích 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 ráng nào là nhị phương... • Giải bài xích 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Nhân nhị vế của một... • Giải bài 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Với đk nào... • Giải bài bác 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một phương trình bậc... • Giải bài xích 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 lúc giải phương trình... • Giải bài xích 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy nêu quá trình giải... • Giải bài bác 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương trình... • Giải bài 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài xích 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải phương... • Giải bài 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một canô xuôi chiếc từ... • Giải bài 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Biết rằng(200g)... • Giải bài xích 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Để khích lệ tiết...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học 8


Xem thêm: Phương Trình Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số Từ A, Các Dạng Toán Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số

bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Ôn tập chương 3
• Giải bài bác 1 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 2 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 3 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 4 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 5 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 6 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 50 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 51 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 52 trang 33 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 53 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 54 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 55 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 56 trang 34 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Kiểu Nhà Nào Dưới Đây Được Xây Dựng Liền Kế, Kiến Trúc Nhà Nào Em Thường Thấy Ở Mỗi Khu Vực

Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số