Bài 48 toán 9 tập 1

  -  

(sqrtdfrac1600;,,sqrtdfrac11540;,,sqrtdfrac350;,,sqrtdfrac598; ,,sqrtdfrac(1-sqrt3)^227.) 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) với (age 0;b>0).

Bạn đang xem: Bài 48 toán 9 tập 1

+(sqrta.b=sqrt a. sqrt b), ((a, b ge 0)).

+ sử dụng công thức trục căn thức làm việc mẫu:

(dfracAsqrtB=dfracAsqrt BB,) ((B>0)).

Xem thêm: Cách Bấm Cotg Trên Máy Tính Fx 570 Es Plus, Hỏi Đáp 24/7


Lời giải chi tiết

+(sqrtdfrac1600=dfracsqrt 1sqrt600)(=dfrac 1sqrt6.100)(=dfrac1sqrt6.10^2) 

(=dfrac 1sqrt6.sqrt10^2)(=dfrac 110sqrt6)(=dfrac 1.sqrt 610.6)(=dfrac sqrt 660)

+(sqrtdfrac11540=dfracsqrt11sqrt540=dfracsqrt11sqrt36.15)

(=dfracsqrt11sqrt36.sqrt15=dfracsqrt11sqrt6^2.sqrt15)

(=dfracsqrt116sqrt15=dfracsqrt11.sqrt156.15)

(=dfracsqrt11.1590=dfracsqrt16590).

Xem thêm: Khái Quát Lịch Sử Thế Giới Trung Đại, Lịch Sử Thế Giới Trung Đại

+ (sqrtdfrac350=dfracsqrt 3sqrt50=dfracsqrt 3sqrt25.2=dfracsqrt3sqrt25.sqrt2)

(=dfracsqrt3sqrt5^2.sqrt2=dfracsqrt35sqrt2=dfracsqrt3.sqrt 25.2)

(=dfracsqrt3.210=dfracsqrt610)

+ (sqrtdfrac598=dfracsqrt 5sqrt 98=dfracsqrt 5sqrt49.2=dfracsqrt 5sqrt49sqrt2)

(=dfracsqrt 5sqrt7^2.sqrt 2=dfracsqrt 57sqrt 2=dfracsqrt 5 . sqrt 27. 2)

(=dfracsqrt 5. 214=dfracsqrt1014).

+(sqrtdfrac(1-sqrt3)^227=dfracsqrt(1-sqrt 3)^2sqrt 27=dfracsqrt(1-sqrt 3)^2sqrt 9.3)

(=dfracsqrt(1-sqrt 3)^2sqrt 3^2.3)(=dfrac3sqrt 3)