Bài 3 trang 141 sgk toán 11

     

Tên của một học viên được mã hóa bởi vì số 1530. Hiểu được mỗi chữ số trong các này là quý hiếm của một trong các biểu thức A, H, N, O với:

(A=lim dfrac3n-1n+2)

(H=lim left( sqrtn^2+2n-n ight))

(N=lim dfracsqrtn-23n+7)

(O=lim dfrac3^n-5.4^n1-4^n)

Hãy cho thấy thêm tên của học sinh này, bằng phương pháp thay những chữ số trên bởi các kí hiệu biểu thức tương ứng.
Bạn đang xem: Bài 3 trang 141 sgk toán 11

(A=lim dfrac3n-1n+2=lim dfrac3-dfrac1n1+dfrac2n=3)

(H=lim left( sqrtn^2+2n-n ight)=lim dfracn^2+2n-n^2sqrtn^2+2n+n\=lim dfrac2nnleft( sqrt1+dfrac2n+1 ight)=lim dfrac2sqrt1+dfrac2n+1=1)

(N=lim dfracsqrtn-23n+7=lim dfracdfrac1sqrtn-dfrac2n3+dfrac7n=0)


(O=lim dfrac3^n-5.4^n1-4^n=lim dfracleft( dfrac34 ight)^n-5left( dfrac14 ight)^n-1=5)
Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài bác 1 trang 141 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy lập bảng liệt kê... • Giải bài xích 2 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 đến hai hàng số ((u_n))... • Giải bài bác 3 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 tên của một học tập sinh... • Giải bài 4 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 a) gồm nhận xét gì về... • Giải bài 5 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tìm các giới hạn... • Giải bài 6 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 đến hai hàm... • Giải bài xích 7 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 Xét tính liên tục... • Giải bài 8 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 hội chứng minh... • Giải bài bác 9 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 Mệnh đề làm sao sau đây... • Giải bài bác 10 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 mang lại dãy số ((u_n))... • Giải bài xích 11 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 cho dãy ((u_n))... • Giải bài xích 12 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 lựa chọn phương án... • Giải bài 13 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 cho hàm... • Giải bài bác 14 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 mang lại hàm số(f(x)=left{... • Giải bài 15 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 mang đến phương trình...
Mục lục Giải bài bác tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: hàng số - cấp cho số cùng và cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Vật Lý 9 Bài 10 : Biến Trở, Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 10

bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SBT Toán 11
Ôn tập chương 4
• Giải bài bác 1 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 2 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 3 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 4 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 5 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 6 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 7 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 8 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 9 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 10 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 11 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 12 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 13 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 14 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 15 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11


Xem thêm: Top 9 Bài Thuyết Minh Về Chiếc Cặp Sách Có Phải Đồ Dùng Học Tập Không

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 2: tổ hợp và phần trăm Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cấp số nhân Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm