Bài 21 Trang 46 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Hướng dẫn giải bài bác §5. Phép cộng các phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài xích giải bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần đại số tất cả trong SGK toán để giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 46 sgk toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Cùng hai phân thức cùng chủng loại thức

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có còng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

2. Cộng hai phân thức gồm mẫu thức khác nhau

Quy tắc: Muốn cộng nhị phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Dưới đây là phần hướng dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy gọi kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 44 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện nay phép cộng: (dfrac3x + 17x^2y + dfrac2x + 27x^2y)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 3x + 1 over 7x^2y + 2x + 2 over 7x^2y cr& = 3x + 1 + 2x + 2 over 7x^2y = 5x + 3 over 7x^2y cr )

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 45 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện phép cộng: (dfrac6x^2 + 4x + dfrac32x + 8)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& x^2 + 4x = xleft( x + 4 ight) cr& 2x + 8 = 2left( x + 4 ight) cr& Rightarrow MTC = 2xleft( x + 4 ight) cr )

(eqalign& 6 over x^2 + 4x + 3 over 2x + 8cr& = 6 over xleft( x + 4 ight) + 3 over 2left( x + 4 ight) cr và = 6.2 over 2x(x + 4) + 3x over 2x(x + 4) cr và = 12 + 3x over 2x(x + 4) = 3(x + 4) over 2x(x + 4) = 3 over 2x cr )

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 45 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện tại phép cộng: (dfracy – 126y – 36 + dfrac6y^2 – 6y)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 6y – 36 = 6left( y – 6 ight) cr& y^2 – 6y = yleft( y – 6 ight) cr& Rightarrow MTC = 6yleft( y – 6 ight) cr& y – 12 over 6y – 36 + 6 over y^2 – 6y cr& = y – 12 over 6left( y – 6 ight) + 6 over yleft( y – 6 ight) cr& = yleft( y – 12 ight) over 6yleft( y – 6 ight) + 6.6 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = y^2 – 12y over 6yleft( y – 6 ight) + 36 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = y^2 – 12y + 36 over 6yleft( y – 6 ight) = y^2 – 2.y.6 + 6^2 over 6yleft( y – 6 ight) cr& = left( y – 6 ight)^2 over 6yleft( y – 6 ight) = y – 6 over 6y cr )

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng các đặc thù trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:

(dfrac2xx^2 + 4x + 4 + dfracx + 1x + 2 + dfrac2 – xx^2 + 4x + 4)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 2x over x^2 + 4x + 4 + x + 1 over x + 2 + 2 – x over x^2 + 4x + 4 cr & = left( 2x over x^2 + 4x + 4 + 2 – x over x^2 + 4x + 4 ight) + x + 1 over x + 2 cr & = frac2x + 2 – xx^2 + 2.x.2 + 2^2 + fracx + 1x + 2 cr & = x + 2 over left( x + 2 ight)^2 + x + 1 over x + 2cr& = 1 over x + 2 + x + 1 over x + 2 cr và = 1 + x + 1 over x + 2 = x + 2 over x + 2 = 1 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1. Các bạn hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

xechieuve.com.vn giới thiệu với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần đại số 8 kèm bài bác giải bỏ ra tiết bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1 của bài §5. Phép cộng những phân thức đại số vào chương II – Phân thức đại số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài 21 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) $frac3x – 57$ + $frac4x + 57$

b) $frac5xy – 4y2x^2y^3$ + $frac3xy + 4y2x^2y^3$

c) $fracx + 1x – 5$ + $fracx – 18x – 5$ + $fracx + 2x – 5$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac3x – 57$ + $frac4x + 57 = frac3x – 5 + 4x + 57$

$= frac7x 7 = x$

b) $frac5xy – 4y2x^2y^3$ + $frac3xy + 4y2x^2y^3$

$= frac5xy – 4y + 3xy + 4y2x^2y^3$

$= frac8xy2x^2y^3 = frac42xy^2$

c) $fracx + 1x – 5 + fracx – 18x – 5 + fracx + 2x – 5$

$= fracx + 1 + x – 18 + x + 2x – 5$

$= frac3x – 15x – 5 = frac3(x – 5)x – 5 = 3.$

2. Giải bài bác 22 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi lốt để những phân thức có cùng chủng loại thức rồi tiến hành phép cùng phân thức:

a) $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 11 – x$ + $frac2 – x^2x – 1$

b) $frac4 – x^2x – 3$ + $frac2x – 2x^23 – x$ + $frac5 – 4xx – 3$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 11 – x$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – xx – 1$ + $fracx + 1-(x – 1)$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – xx – 1$ + $frac-(x + 1)(x – 1)$ + $frac2 – x^2x – 1$

= $frac2x^2 – x – x – 1 + 2 – x^2x – 1$

= $fracx^2 – 2x +1x – 1 = frac(x – 1)^2x – 1 = x – 1$

$frac4 – x^2x – 3$ + $frac2x – 2x^23 – x$ + $frac5 – 4xx – 3$

= $frac4 – x^2x – 3$ + $frac-(2x – 2x^2)x – 3$ + $frac5 – 4xx – 3$

= $frac4 – x^2 + 2x^2 – 2x + 5 – 4xx – 3$

= $fracx^2 – 6x + 9 x – 3 = frac(x – 3)^2x – 3 = x – 3.$

3. Giải bài 23 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau:

a) $fracy2x^2 – xy$ + $frac4xy^2 – 2xy$

b) $frac1x + 2$ + $frac3x^2 – 4$ + $fracx – 14(x^2 + 4x + 4)(x – 2)$

c) $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

d) $frac1x + 3$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

Bài giải:

Ta có:

a) $fracy2x^2 – xy$ + $frac4xy^2 – 2xy$

= $fracyx(2x – y)$ + $frac4xy(y – 2x)$

= $fracyx(2x – y)$ + $frac-4xy(2x – y)$

= $fracy^2xy(2x – y)$ + $frac-4x^2xy(2x – y)$

= $fracy^2 – 4x^2xy(2x – y)$

= $frac(y – 2x)(y + 2x)xy(2x – y)$

= $frac-(2x – y)(y + 2x)xy(2x – y)$

= $frac-(y + 2x)xy$

b) $frac1x + 2$ + $frac3x^2 – 4$ + $fracx – 14(x^2 + 4x + 4)(x – 2)$

= $frac1x + 2$ + $frac3(x – 2)(x + 2)$ + $fracx – 14(x + 2)^2(x – 2)$

= $frac(x – 2)(x + 2)(x + 2)^2(x – 2)$ + $frac3(x + 2)(x + 2)^2(x – 2)$ + $fracx – 14(x + 2)^2(x – 2)$

= $fracx^2 – 4 + 3x + 6 + x – 14(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx^2 + 4x – 12(x + 2)^2(x – 2)$

= $fracx^2 – 2x +6x – 12(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx(x – 2) + 6(x – 2)(x + 2)^2(x – 2)$

= $frac(x – 2)(x + 6)(x + 2)^2(x – 2)$ = $fracx + 6(x + 2)^2$

c) $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 7(x + 2)(4x + 7)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 8(x + 2)(4x + 7)$ = $frac4(x + 2)(x + 2)(4x + 7)$

= $frac44x + 7$

d) $frac1x + 3$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $fracx + 2(x + 2)(x + 3)$ + $frac1(x + 3)(x + 2)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $fracx + 3(x + 2)(x + 3)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac1x + 2$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 7(x + 2)(4x + 7)$ + $frac1(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4x + 8(x + 2)(4x + 7)$

= $frac4(x + 2)(x + 2)(4x + 7)$

= $frac44x + 7$.

Xem thêm: Em Hãy Nêu Một Vài Ví Dụ Về Sự Phát Triển Trên Các Lĩnh Vực Nông Nghiệp Công Nghiệp

4. Giải bài bác 24 trang 46 sgk Toán 8 tập 1

Một con Mèo xua đuổi bắt một bé Chuột. Lần đầu tiên Mèo chạy với gia tốc x m/s. Chạy được 3m thì Mèo bắt được Chuột. Mèo vờn loài chuột 40 giây rồi thả mang đến chuột chạy. Tiếp nối 15s Mèo lại xua đuổi bắt, tuy vậy với vận tốc nhỏ tuổi hơn gia tốc lần đầu là 0,5m/s. Chạy được 5m, Mèo lại bắt được chuột. Lần này thì Mèo cắm chết Chuột. Cuộc rượt xua đuổi kết thúc. Hãy màn biểu diễn qua x:

– thời gian lần trước tiên Mèo bắt được Chuột

– thời hạn lần đồ vật hai Mèo bắt được Chuột.

– Thời gian kể từ lần đầu mang lại khi kết thúc cuộc săn.

*

Bài giải:

– thời hạn lần đầu tiên Mèo bắt được chuột là $frac3x$ (giây).

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 13, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt 4 Tập 1

– thời hạn lần thứ hai Mèo bắt được loài chuột là $frac5x – 0,5$ (giây).

– Thời gian tính từ lúc lần đầu cho khi ngừng cuộc săn là:

$frac3x + 40 + 15 + frac5x – 0,5$ = $frac3x + frac5x – 0,5 + 55$ (giây)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 21 22 23 24 trang 46 sgk toán 8 tập 1!