Hcooh + cu(oh)2 + naoh = cu2o + na2co3 + h2o

     

DẠNG 2: NHỮNG CHẤT TÁC DỤNG VỚI Cu(OH)2

LÍ THUYẾTI. Phản bội ứng ở ánh nắng mặt trời thường1. Ancol nhiều chức có các nhóm -OH kề nhau

– chế tạo phức màu xanh lam

– Ví dụ: etilen glicol C2H4(OH)2; glixerol C3H5(OH)3

TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O

Màu xanh lam2. Rất nhiều chất có khá nhiều nhóm OH kề nhau

– tạo nên phức blue color lam

– Glucozo, frutozo, saccarozo, mantozo

TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O

Màu xanh lam3. Axit cacboxylic RCOOH

2RCOOH + Cu(OH)2 → (RCOO)2Cu + 2H2O

4. Tri peptit trở lên với protein

– có phản ứng color biure với Cu(OH)2/OH- tạo thành phức màu sắc tím

II. Bội phản ứng khi đun nóng– hầu hết chất có chứa team chức andehit –CHO khi công dụng với Cu(OH)2 đun nóng sẽ mang đến kết tủa Cu2O màu đỏ gạch

– rất nhiều chất chứa nhóm – đến thường gặp

+ andehit

+ Glucozo

+ Mantozo

RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

*

RCOONa + Cu2O↓đỏ gạch + 2H2O

( các chất không có khá nhiều nhóm OH kề nhau, chỉ có nhóm –CHO thì không phản ứng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường)CÂU HỎICâu 1.Câu 45-CD7-439: Cho những chất bao gồm công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Hồ hết chất chức năng được cùng với Cu(OH)2 tạo thành thành dung dịch màu xanh da trời lam làA. X, Y, Z, T. B. X, Y, R, T. C. Z, R, T. D. X, Z, T.

Bạn đang xem: Hcooh + cu(oh)2 + naoh = cu2o + na2co3 + h2o

Đang xem: phần đông chất tác dụng với cu(oh)2 1

Câu 2.Câu 8-B8-371: cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 làA. 4. B. 3. C. 1. D. 2.Câu 3.Câu 38-B9-148: Cho những hợp chất sau: (a) HOCH2-CH2OH. (b) HOCH2-CH2-CH2OH. (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH. (d) CH3-CH(OH)-CH2OH. (e) CH3-CH2OH. (f) CH3-O-CH2CH3.

Các chất đều chức năng được với Na, Cu(OH)2 là:

A. (a), (b), (c). B. (c), (d), (f). C. (a), (c), (d). D. (c), (d), (e).Câu 4.Câu 14-B10-937: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở ánh sáng thường là:A. lòng trắng trứng, fructozơ, axeton. B. anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic.C. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic. D. glixerol, axit axetic, glucozơ.Câu 5.Câu 51-B10-937: chất X tất cả các đặc điểm sau: phân tử có tương đối nhiều nhóm -OH, bao gồm vị ngọt, hoà chảy Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất đi màu nước brom. Chất X làA. xenlulozơ. B. mantozơ. C. glucozơ. D. saccarozơ.Câu 6.Câu 39-CD11-259: cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic với anđehit axetic. Trong những chất trên, số hóa học vừa có tác dụng tham gia phản bội ứng tráng bội nghĩa vừa có chức năng phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở đk thường làA. 3. B. 5. C. 4. D. 2.Câu 7.Câu 13-CD13-415: Dãy các chất nào dưới đây đều phản nghịch ứng được cùng với Cu(OH)2 ở đk thường?A. Glucozơ, glixerol với saccarozơ. B. Glucozơ, glixerol cùng metyl axetat.C. Etylen glicol, glixerol với ancol etylic. D. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.



DẠNG 3: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH Br2

LÍ THUYẾT

– hỗn hợp brom gồm màu nâu đỏ

– phần đa chất chức năng với hỗn hợp brom gồm1. Hidrocacbon bao gồm các nhiều loại sau:

+ Xiclopropan: C3H6 (vòng)

+ Anken: CH2=CH2….(CnH2n)

+ Ankin: CH≡CH…….(CnH2n-2)

+ Ankadien: CH2=CH-CH=CH2…… (CnH2n-2)

+ Stiren: C6H5-CH=CH2

2. Các hợp hóa học hữu cơ gồm gốc hidrocacbon không no

+ Điển hình là cội vinyl: -CH=CH2

3. Andehit R-CHO

R-CHO + Br2 + H2O → R-COOH + HBr

4. Các hợp chất tất cả nhóm chức andehit

+ Axit fomic

+ Este của axit fomic

+ Glucozo

+ Mantozo5. Phenol (C6H5-OH) cùng anilin (C6H5-NH2): Phản ứng thế ở vòng thơm

*

2,4,6-tribromphenol

(kết tủa trắng)

(dạng phân tử: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓trắng + 3HBr )

– giống như với anilin

CÂU HỎICâu 1.Câu 48-B8-371: Cho dãy những chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom làA. 7. B. 5. C. 6. D. 8.Câu 2.Câu 39: Hiđrocacbon X không làm mất màu hỗn hợp brom ở ánh nắng mặt trời thường. Tên gọi của X làA. xiclopropan. B. etilen. C. xiclohexan. D. stiren.Câu 3.Câu 25-CD9-956: Chất X tất cả công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi màu dung dịch brom. Tên thường gọi của X là

A. Axit α-aminopropionic. B. Metyl aminoaxetat.

C. Axit β-aminopropionic. D. Amoni acrylat.Câu 4.Câu 28-B10-937: trong các chất: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, đimetyl ete, số chất có chức năng làm mất màu nước brom làA. 3. B. 5. C. 4. D. 6.Câu 5.Câu 16-A12-296: mang lại dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có tác dụng làm mất màu nước brom làA. 5. B. 4. C. 3. D. 2.Câu 6.Câu 52-A12-296: mang lại dãy những chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom làA. 5. B. 4. C. 2. D. 3.Câu 7.Câu 46-B13-279: Hiđrocacbon nào dưới đây khi bội nghịch ứng với dung dịch brom chiếm được 1,2-đibrombutan?A. But-1-en. B. Butan. C. Buta-1,3-đien. D. But-1-in.Câu 8.Câu 58-B13-279: cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số hóa học trong dãy phản ứng được với nước brom làA.

Xem thêm: Vật Liệu Nào Là Vật Liệu Kim Loại, Trong Xây Dựng Vật Liệu Nào Được Sử

6. B. 4. C. 7. D. 5.



DẠNG 4: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI H2LÍ THUYẾT1. Hidrocacbon bao gồm các các loại sau:

Hidrocacbon bao gồm các một số loại sau:

+xicloankan vòng 3 cạnh:C­nH­2n

VD: Xiclopropan: C3H6 (vòng 3 cạnh), xiclobutan C4H8 (vòng 4 cạnh)…

(các em hãy nhờ rằng vòng 3 cạnh cùng 4 cạnh nhé VD C­6H10 cơ mà vòng 3,4 cạnh vẫn được)

+ Anken: CH2=CH2….(CnH2n)

+ Ankin: CH≡CH…….(CnH2n-2)

+ Ankadien: CH2=CH-CH=CH2…… (CnH2n-2)

+ Stiren: C6H5-CH=CH2

+ benzen (C6H6), toluen (C6H5-CH3)….

2. Những hợp chất hữu cơ bao gồm gốc hidrocacbon ko no

+ Điển hình là gốc vinyl: -CH=CH2

3. Andehit R-CHO → ancol bậc I

R-CHO + H2 → R-CH2OH

4. Xeton R-CO-R’ → ancol bậc II

R-CO-R’ + H2 → R-CHOH-R’

5. Các hợp chất tất cả nhóm chức andehit hoặc xeton

– glucozo C6H12O6

CH2OH-4-CHO + H2 → CH2OH-4-CH2OH

Sobitol

– Fructozo C6H12O6

CH2OH-3-CO-CH2OH + H2 → CH2OH-4-CH2OH

SobitolCÂU HỎICâu 1.Câu 18-CD8-216: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). đa số chất bội phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo thành một sản phẩm là: A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).Câu 2.Câu 16-CD9-956: cho những chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Hàng gồm những chất sau khoản thời gian phản ứng cùng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một thành phầm là:A. xiclobutan, 2-metylbut-2-en với but-1-en. B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.C. 2-metylpropen, cis-but-2-en cùng xiclobutan. D. xiclobutan, cis-but-2-en cùng but-1-en.Câu 3.Câu 56-A10-684: Hiđro hoá chất hữu cơ X nhận được (CH3)2CHCH(OH)CH3. Chất X có tên thay nạm làA. 2-metylbutan-3-on. B. 3-metylbutan-2-ol.C. metyl isopropyl xeton. D. 3-metylbutan-2-on.Câu 4.Câu 32-B10-937: dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với mãng cầu là:A. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH. B. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH.C. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH. D. C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH.Câu 5.Câu 43-B10-937: gồm bao nhiêu hóa học hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bởi phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)?A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.Câu 6.Câu 32-CD10-824: Ứng với cách làm phân tử C3H6O gồm bao nhiêu hợp hóa học mạch hở bền khi chức năng với khí H2 (xúc tác Ni, to) xuất hiện ancol?A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.Câu 7.Câu 12-B13-279: trong những chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có chức năng tham gia phản bội ứng cùng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) làA. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Xem thêm: Đề Thi Công Dân 10 Học Kì 1 Môn Gdcd Lớp 10 Năm 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Gdcd Lớp 10 Năm 2020

Câu 8.Câu 55-CD13-415: cho những chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen. Tất cả bao nhiêu chất trong các các chất trên khi phản ứng trọn vẹn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.