Anh văn lớp 8 unit 1 a closer look 1

     

Phần a closer look 1 cung cấp cho mình học những từ vựng và bí quyết phát âm câu theo chủ đề hoạt động trong thời gian rỗi. Bài viết cung cấp các từ vựng cũng như gợi ý giải bài xích tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Vocabulary 1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US & answer the questions.

Bạn đang xem: Anh văn lớp 8 unit 1 a closer look 1

Nhìn vào biểu đồ hình trụ sau về những hoạt động ở Mỹ và trả lời những câu hỏi.

*

Answer the questions:

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

In 2012, people in the US spent 5.1 hours a day on sports ang leisure activities

2. What did they vì in their leisure time?

The main activities they did include watching TV, socialising and comunicating, reading, participating in sports và exercise, using computers for leisure, relaxing & thinking.

3. What were the three most common activities?

The three most common activities were watching TV, socialising và comunicating, and using computers fot leisure

2. Complete the table with information from the pie chart. Name

Hoàn thành bảng sau với thông tin từ biểu đồ gia dụng hình tròn ở trên.

Name of an activity

Verb

Relaxing

Thinking

Using

Doing

Watching

Reading

Socialising

communicating

Relax

Think

Use

Do

Watch

Read

Socialise

communicate

3. Look at the words. Match them to the category labels.

Nhìn vào các từ. Nối bọn chúng với tên loại.

Xem thêm: Tiếng Anh 6 Mới Unit 12 Lớp 6 Looking Back Unit 12 Lớp 6 Robots

1. Skateboarding, football, badminton: e. Playing sport2. A novel, poetry, a magazine: b. Reading3. The news, a reality show, a comedy: f. Watching TV4. A new language, a skill: a. Learning something interesting5. Collecting stamps, making origami: d. Having hobbies6. Going khổng lồ local performances, visiting museums: h. Going to lớn cultural events/places7. Visiting relatives, going shopping, doing DIY: c.spending time with family8. Texting, going lớn the cinema, hanging out : g. Socialising with friends

4. How much time bởi you spend a day on leisure activities? What are the three ativities that you vị the most? nội dung your idea with a partner.

Em dành bao nhiêu thời hạn trong một ngày đến những vận động thư giãn nghỉ ngơi? Ba vận động thư giãn làm việc nào nhưng mà em làm những nhất? chia sẻ những chủ ý của em với một các bạn học.

1. How much time do you spend a day on leisure activities?2. What are the three activities that you vày the most? mô tả your ideas with a partner.

Pronunciation

/br/ và /pr/ 

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. - Listen to check answers: 

Hoàn thành đầy đủ từ bên dưới những bức ảnh với /br/ tuyệt /pr/. Nghe để chất vấn những câu vấn đáp của em với lặp lại.

*

1. A_pr_icot2. _b_ridge3. _br_acelet4. _br_ead5. _pr_incess6. _pr_esident7. _pr_esent8. _br_occoli

6. Listen và repeat.

Xem thêm: Bài 1 Cho Công Thức Hóa Học Của Các Chất Sau : A) Khí Clo Cl2

Nghe và lặp lại.

1. She loves making apricot jam.2. My dad likes making bread in his không tính phí time.3. Hien is our club president.4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box.5. You will need a brush if you want khổng lồ paint your room.6. This is a wonderful present. Thanks so much!