A HOUSE IN THAT DISTRICT WILL COST YOU AT LEAST

  -  

Đáp án chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “A house in that district will cost you at least” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn tiếng Anh do Top lời giải biên soạn dành cho các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo.

Bạn đang xem: A house in that district will cost you at least


Trắc nghiệm: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to below sentence.


Trắc nghiệm: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to below sentence.

A house in that district will cost at least $100,000.

A. If you have $100,000, you can buy a house in that district.

B. You won’t be able to buy a house in that district for less than $100,000.

C. You won’t be able to buy a house in that district for more than $100,000.

D. $100,000 is the maximum price for a house in that district.

Trả lời:

Đáp án B. You won’t be able to buy a house in that district for less than $100,000.

Tạm dịch: Một ngôi nhà ở quận đó sẽ giá ít nhất là 100.000 đô la.

A. Nếu bạn có 100.000 đô la, bạn có thể mua một ngôi nhà ở quận đó.

B. Bạn sẽ không thể mua được một ngôi nhà ở quận đó với mức dưới 100.000 đô la.

C. Bạn sẽ không thể mua được một ngôi nhà ở quận đó với số tiền trên 100.000 đô la.

D. 100,000 đô la là giá tối đa cho một ngôi nhà trong quận đó.

Kiến thức tham khảo về một số cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh 

I. Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

*

Cấu trúc 1: 

Chuyển đổi câu trong tiếng Anh có các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to study our lessons.

In spite of the noise, we continued to study our lessons.

(Mặc dù rất ồn ào, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục học cho xong bài)


Cấu trúc 2:

It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth

Ví dụ: It took her 3 hours to get to the city centre.

= She spent 3 hours getting to the city centre.

Xem thêm: Hãy Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương Theo Cách Của Em, Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương Lớp 9

Cấu trúc 3:

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so that và such that (quá … đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it.

It is such a boring film that no one wants to see it.

(Cái phim này chán tới nổi mà chẳng ai muốn coi nó hết)

* Cấu trúc so that và such that (quá .. đến mức) dùng thay thế với cấu trúc too to (quá … đến mức không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

These shoes are too small for him to wear.

(Mấy đôi giày này quá bé so với cái chân của anh ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

The question was too difficult for us to answer.

(Câu hỏi quá khó đến nỗi không ai trong chúng tôi tìm được câu trả lời)

Cấu trúc 4:

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to work.

Because of the rain, we can’t go to work.

(Bởi vì trời mưa, nên chúng tôi không thể đi làm được)

Cấu trúc 5:

Although + clause = despite + N = in spite of + N

Ví dụ: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

Cấu trúc 6:

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to V

⇔ not + Adj. + enough + to V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá béo để có thể mặc vừa cái váy kia)

Cấu trúc 7:

Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

Ví dụ: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

Cấu trúc 8:

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to V

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

She finds it hard to live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm thấy sống ở vùng quê là việc khó khăn đối với mình)

Cấu trúc 9:

Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi... thì…

No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

Cấu trúc 10:

Not………..any more: không còn nữa

No longer + dạng đảo ngữ S no more V

Ví dụ: I don’t live in the courtryside anymore

= No longer do I live in the coutryside

= I no more live in the coutryside

II. Luyện tập về cách viết lại câu trong tiếng Anh 

1. If the weather is fine we will go picnic.

=> Should………………………………………………………………

2. If he lends me some money, I will buy that house.

=>Should………………………………………………………

3. If you should meet her,tell her to call me.

=> Should……………………………………………………….

4. If you should run into Tom, tell him he owes me a letter. 

=> Should …………………………………………………………

5.Should Mary study hard, she will pass her exam.

Xem thêm: Ca Dao Về Thiên Nhiên

=> If ………………………………………………………………..

6. My mother will let me use her phone on the condition that I finish my homework.(If)